[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Studium prawnomiędzynarodowe

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wykaz skrótów   Wstęp  ROZDZIAŁ I środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich – uwagi wprowadzające 1. Definicja przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich       2. Delimitacja przestrzeni kosmicznej        3. środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich jako przedmiot ochrony prawnej 4. Problemy środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich związane z dzia­łalnością człowieka w kosmosie 4.1. śmieci kosmiczne 4.1.1.  Pojęcie śmieci kosmicznych  4.1.2.  Skala zjawiska i źródła jego powstawania 4.1.3.  Zagrożenia 4.1.4.  Sposoby usuwania śmieci kosmicznych 4.2. Skażenie radioaktywne 4.3. Skażenie biologiczne     4.4. Inne       5. Podsumowanie   ROZDZIAŁ II Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce traktatowej 1. Corpus Iuris Spatialis 1.1.  Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieski­mi z 1967 r. 1.2.  Porozumienie dotyczące działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 1979 r 1.3.  Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r.        1.4.  Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 1975 r. 1.5.  Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiek­tów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną w 1968 r.      2. Inne umowy 2.1.  Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni ko­smicznej i pod wodą z 1963 r.   2.2.  Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 1972 r. 2.3.  Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wro­gich z 1977 r. 3. Podsumowanie   ROZDZIAŁ III Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce pozatraktatowej 1. Pierwsze międzynarodowe inicjatywy związane z ochroną środowiska kosmosu 1.1.  Międzynarodowy Instrument w sprawie Ochrony środowiska przed Szkodą Spowodowaną przez śmieci Kosmiczne 1.2.  Wytyczne IADC w sprawie Ograniczania śmieci Kosmicznych 2. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1.  Rozwój idei ochrony środowiska kosmosu w ONZ 2.2.  Wytyczne w sprawie Ograniczania śmieci Kosmicznych 2.3.  Wytyczne w sprawie Długoterminowej Trwałości Działań w Przestrzeni Kosmicznej 3. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Unii Europejskiej i Euro­pejskiej Agencji Kosmicznej 3.1.  Uwagi wprowadzające 3.2.  Europejski Kodeks Postępowania w sprawie Ograniczania śmieci Ko­smicznych     3.3.  Międzynarodowy Kodeks Postępowania w sprawie Działań w Przestrze­ni Kosmicznej 3.4.  Dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej 4. Standardy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 5. Ochrona planetarna ciał niebieskich 6. Podsumowanie   ROZDZIAŁ IV Zasady międzynarodowego prawa środowiska a ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich   1. Zasada zrównoważonego rozwoju 1.1.  Ogólna charakterystyka 1.2.  Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska kosmosu 1.2.1.  Wspólne dziedzictwo ludzkości 1.2.2.  Wspólna troska ludzkości 1.2.3.  Uwagi na tle doktryny i soft law 2. Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas 2.1.  Ogólna charakterystyka 2.2.  Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas a ochrona środowiska kosmosu 3. Zasada prewencji i zasada ostrożności 3.1. Ogólna charakterystyka         3.2. Zasada prewencji i zasada ostrożności a ochrona środowiska kosmosu 4. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności 4.1. Ogólna charakterystyka 4.2. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności a ochrona środowiska kosmosu 5. Zasada „zanieczyszczający płaci” 5.1.  Ogólna charakterystyka 5.2.  Zasada „zanieczyszczający płaci” a ochrona środowiska kosmosu 6. Podsumowanie   Zakończenie   Bibliografia

Skip to content