[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. III

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Paweł Grata
Niepełnosprawni w polityce społecznej Drugiej Rzeczypospolitej
Wstęp
Podstawy prawne wsparcia osób niepełnosprawnych .
Niepełnosprawni w Drugiej Rzeczypospolitej – próba kwantyfikacji
Świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych
Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych
Konkluzje

Jerzy Łazor
Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej – próba syntezy
Wstęp
Siatka instytucjonalna
Polityka wobec emigracji
Polityka wobec imigracji
Konkluzje

Anna Jarosz-Nojszewska
Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo
a praktyka
Wstęp
Urlopy wypoczynkowe do 1922 roku
Prace sejmowe nad ustawą o urlopach
Rozporządzenia do ustawy o urlopach i przepisy wykonawcze
Przepisy o urlopach wypoczynkowych obowiązujące w latach 1922–1933
Realizacja ustawy o urlopach
Nowelizacja ustawy w latach trzydziestych
Rozciągnięcie ustawy na Górny Śląsk
Konkluzje

Elżbieta Słabińska
Przyfabryczne zakłady ochrony macierzyństwa w Polsce w okresie międzywojennym
Wstęp
Aspekty prawne
Nastroje pracodawców i pracownic
Działalność inspektorów pracy
Uruchamianie instytucji ochrony macierzyństwa
Liczba instytucji ochrony macierzyństwa
Funkcjonowanie instytucji ochrony macierzyństwa
Koszty urządzenia instytucji ochrony macierzyństwa
Konkluzje

Karol Chylak
Międzynarodowe aspekty ubezpieczeń społecznych. Polsko-czechosłowackie negocjacje
w okresie międzywojennym
Wstęp
Rokowania polsko-czechosłowackie do jesieni 1938 roku
Próby uregulowania ubezpieczeń społecznych na Śląsku Zaolziańskim
Konkluzje

Krzysztof Popiński
Wsparcie socjalne studentów szkół wyższych w Polsce w latach 1945–1989, ze szczególnym
uwzględnieniem ośrodka wrocławskiego
Wstęp
Charakterystyka ogólna
Stypendia
Domy studenckie
Stołówki
Rodziny studenckie
Studenci niepełnosprawni
Praca zarobkowa studentów
Inne formy wsparcia materialnego
Konkluzje

Dariusz Jarosz
Ideologia i pragmatyzm: postrzeganie problemów emerytalno-rentowych przez centrum władzy w Polsce w latach 1970–1980
Wstęp
Renty, emerytury i propaganda sukcesu
Grudzień 1970 – I połowa 1971: doraźne decyzje dla uspokojenia nastrojów
Kierunki zmian systemu rentowo-emerytalnego
Różnicowanie świadczeń
Problem specjalny – emerytury rolnicze
Emerytury ludzi władzy
Problem wcześniejszych emerytur
Podwyżki świadczeń, problemy starego i nowego portfela
Konkluzje

Edyta Czop
Konsekwencje migracji zarobkowych – eurosieroctwo
Wstęp
Kwestie definicyjne i szacunkowe
Skutki migracji rodzica/rodziców
Konkluzje
Maciej Cesarski
Polityka mieszkaniowa w Polsce a wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z lat 2002 i 2011
Wstęp
Polityka mieszkaniowa – cechy podstawowe
Stan i struktura zasobu mieszkaniowego
Warunki mieszkaniowe ludności
Konkluzje

Anna Kołomycew
Przedsiębiorstwa społeczne jako nowy aktor sfery publicznej. Prawno-instytucjonalne
i społeczne uwarunkowania ich rozwoju w Polsce
Wstęp
Tradycje i specyfika przedsiębiorczości społecznej
Miejsce przedsiębiorstw społecznych w sferze publicznej na gruncie koncepcji governance
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Uwarunkowania prawno-instytucjonalne
Uwarunkowania społeczne
Konkluzje

Bogusław Kotarba
Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych − wybrane problemy
Wstęp
Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ujęciu normatywnym
Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Konkluzje
Noty o autorach

Skip to content