[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. IV

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Przedmowa

Karol Chylak
Polityka zwalczania żebractwa i włóczęgostwa w Drugiej Rzeczypospolitej
Wstęp
Pierwsze próby ograniczania zjawiska żebractwa i włóczęgostwa na ziemiach polskich
Ku ustanowieniu prawa o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w Drugiej Rzeczypospolitej
Aktywność władz publicznych na rzecz wdrożenia prawa o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa
Konkluzje

Anna Jarosz-Nojszewska
Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922–1939
Wstęp
Przejęcie ubezpieczeń przez państwo polskie
Powstanie polskich instytucji ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenie na wypadek choroby
Ubezpieczenie od wypadków
Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci robotników
Ubezpieczenie brackie górników
Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne robotników kolejowych
Ubezpieczenie od bezrobocia
Ubezpieczenie pracowników umysłowych
Konkluzje

Elżbieta Słabińska
Zakłady opieki całkowitej (zamkniętej) dla dzieci opuszczonych w Drugiej Rzeczypospolitej
Wstęp
Aspekty prawne opieki nad dziećmi w zakładach zamkniętych
Cele zakładów zamkniętych dla dzieci
Statystyka zakładów zamkniętych dla dzieci
Finansowanie działalności sierocińców
Zasady przyjmowania i usuwania dzieci z sierocińców
Zaspokajanie potrzeb materialnych wychowanków sierocińców
Problemy wychowawcze
Higiena osobista i opieka medyczna
Wykształcenie i zatrudnienie
Konkluzje

Paweł Grata
Działania ratownicze w ramach opieki społecznej w tzw. Polsce Lubelskiej

Wstęp
Organizacja działań opiekuńczych
Pomoc dla osób wysiedlonych z terenów przyfrontowych
Pomoc dla ludności żydowskiej
Pozostałe formy działań opiekuńczych
Pomoc dla repatriantów
Opieka nad inwalidami wojennymi
Próba zorganizowania pomocy dla ludności walczącej Warszawy
Konkluzje

Dariusz Jarosz
Sytuacja materialna emerytów i rencistów w świetle listów do Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1981–1989
Wstęp
Sytuacja materialna emerytów i rencistów w latach 1981–1989: próba obiektywizacji
Pisanie do KC: skala zjawiska
Położenie materialne emerytów i rencistów: obraz własny
Przyczyna zła: stary portfel i nowy stary portfel
Położenie materialne emerytów i rencistów a podziały społeczne i legitymizacja władzy
Konkluzje

Maciej Cesarski
Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce Ludowej
Wstęp
Polityka mieszkaniowa – cele i realia
Sytuacja mieszkaniowa i jej uwarunkowania
Ocena oraz społeczna percepcja polityki i sytuacji mieszkaniowej

Jerzy Krzyszkowski
Ewaluacja systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku
Wstęp
Budowa systemu pomocy społecznej po 1989 roku
Reformy systemu: ku decentralizacji
Główni odbiorcy pomocy społecznej
Pojęcie ewaluacji, jej rodzaje i modele
Ewaluacja pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.
Konkluzje

Bogusław Kotarba
Informowanie organów stanowiących gmin o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Ujęcie normatywne i praktyka
Wstęp
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania z realizacji rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Konkluzje

Skip to content