[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944–1989

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Biorąc pod uwagę walory teoretyczne książki, trzeba podkreślić, że jej mocną stroną jest ścisły związek treści z licznymi teoriami pedagogiki pracy. Pomimo iż w okresie 1944–1989 orientacja i poradnictwo zawo­dowe starały się być pomocne młodzieży w jej wyborach życiowych, bez względu na ich model, usytuowanie czy organizację, to jednak zawsze ich nie doceniano. […] przyjęty przez Autorkę profil badań […] pozwolił pokazać w ujęciu historycznym obraz orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1944–1989 i możliwości jego rekonstrukcji do współczesności. W tym wymia­rze jest to wypełnienie istniejącej historycznej luki w obszarze przedmiotu badań. Analiza piśmiennictwa naukowego z zakresu orientacji i poradni­ctwa zawodowego, a w szczególności pedagogiki pracy, w obszarze której mieszczą się właśnie badane procesy orientacji i poradnictwa zawodo­wego, wpisuje niniejszą publikację w nurt historii nie tylko poradnictwa zawodowego, ale i pedagogiki pracy, zwłaszcza że brak jest opracowań historycznych w tym obszarze wiedzy naukowej. […] Można zatem stwierdzić, że książka otwiera nowe pole badań, ważne dla historyków oświaty, stanowiąc zarazem istotny przyczynek do dal­szych analiz.   Z recenzji dr hab. Barbary Baraniak, prof. UKSW

Spis treści:
Table of contents
Wstęp
ROZDZIAŁ PIERWSZY. Rodowód i rozwój poradnictwa zawodowego u podstaw jego rozwoju na świecie
1. Starożytne przesłanki poradnictwa zawodowego, źródła europejskie i chińskie
2. Od średniowiecza do kapitalizmu. Arabskie i europejskie przesłanki poradnictwa zawodowego
3. Narodziny współczesnego poradnictwa zawodowego
3.1. Charakterystyka poradnictwa zawodowego w koncepcji F. Parsonsa
3.2. Znaczenie koncepcji F. Parsonsa dla rozwoju poradnictwa zawodowego
4. Rozwój teorii poradnictwa zawodowego
4.1. Teorie cechy i czynnika
4.2. Teorie psychodynamiczne
4.3. Teorie rozwojowe
4.4. Teorie poznawczo-społeczne
ROZDZIAŁ DRUGI. Początki oraz rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce
1. Utwory literackie i publicystyczne źródłem wiedzy o zawodach
2. Poradniki zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli ważnym instrumentem początków poradnictwa zawodowego w Polsce
3. Początki badań i piśmiennictwa nad sferą osobowościową człowieka wstępem do instytucjonalizacji poradnictwa zawodowego
4. Tło historyczne, gospodarcze i oświatowe poradnictwa zawodowego w okresie II Rzeczypospolitej
4.1. Urzędy Pośrednictwa Pracy i ich zadania
4.2. Rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży
5. Psychotechnika u podstaw rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce w okresie międzywojennym
5.1. Polskie Towarzystwo Psychotechniczne
5.2. Towarzystwo Psychologiczne im. Józefy Joteyko
5.3. Psycholodzy szkolni w rozwoju poradnictwa zawodowego
6. Metody i narzędzia badawcze u podstaw badań rozwijających poradnictwo zawodowe w II Rzeczypospolitej
7. Działalność wybranych, wiodących placówek poradnictwa zawodowego w okresie międzywojennym
7.1. Instytut Psychotechniczny i Poradnia Zawodowa Patronatu nad Polską Młodzieżą Rzemieślniczą i Przemysłową w Warszawie
7.2. Instytut Psychotechniczny w Krakowie
7.3. Sieć poradni zawodowych Stowarzyszenia „Służba Obywatelska”
8. Poradnictwo zawodowe w Polsce w okresie międzywojennym. Próba oceny
9. Poradnictwo zawodowe w okresie okupacji
ROZDZIAŁ TRZECI. Społeczno-ustrojowe uwarunkowania poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1944–1960
1. Reaktywowanie poradnictwa zawodowego po wojnie
1.1. Poradnictwo zawodowe w działalności kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce
1.1.1. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
1.1.2. Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego
1.1.3. Kuratorium Okręgu Szkolnego śląskiegow Katowicach
1.1.4. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie
1.1.5. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego
1.1.6. Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego
1.1.7. Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego
1.1.8. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego
1.2. Działalność poradni zawodowych w pierwszych latach powojennych
2. Rozwój usług z zakresu poradnictwa zawodowego w Polsce
3. Modele powojennego poradnictwa zawodowego
3.1. Projekt Bronisława Chrzana
3.2. Projekt Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego w Katowicach
3.3. Projekt Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego
4. Pierwsza konferencja poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
5. Poradnictwo zawodowe w rekonstrukcji struktury zawodowej powojennego społeczeństwa
6. Upadek psychologicznej koncepcji poradnictwa zawodowego w Polsce po 1948 r.
7. Niedorozwój poradnictwa zawodowego w szkole podstawowej problemem szkolnictwa zawodowego
8. Poradnictwo zawodowe w szkole średniej a rekrutacja na studia wyższe
9. Udział szkół wyższych w procesie orientacji zawodowej uczniów szkół średnich
10. Zjazd Oświatowy w Łodzi nowym otwarciem w rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce po 1957 r.
10.1. Projekty organizacji poradnictwa zawodowego
10.2. Stanowisko uczestników Zjazdu Oświatowego w Łodzi w maju 1957 r. w sprawie poradnictwa zawodowego 11. Reaktywowanie poradni społeczno-wychowawczych i poradni psychologicznych
12. Stan poradnictwa zawodowego w Polsce w świetle Zalecenia nr 87 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1949 r. w sprawie poradnictwa zawodowego
13. Rola systemu szkolnego w rozwoju poradnictwa zawodowego
14. Problemy szkół zawodowych wynikające z braku właściwego poradnictwa zawodowego w szkołach podstawowych
ROZDZIAŁ CZWARTY. Rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1961–1974
1. Prawne konteksty orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1961–1974
1.1. Orientacja i poradnictwo zawodowe w świetle Ustawy z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania
1.2. Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego wyznaczone Rekomendacją nr 56 z 1963 r. w sprawie orientacji szkolnej i zawodowej
1.3. Akty prawne regulujące działalność poradni
1.4. Uchwała Rady Ministrów z 3 maja 1974 r. w sprawie doskonalenia i rozwoju orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce
2. Instytucjonalny i podmiotowy wymiar orientacji i poradnictwa zawodowego
2.1. Szkoły podstawowe w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego
2.2. Licea ogólnokształcące w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego
2.3. Szkoły zawodowe – zasadnicze i technika – w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego
2.4. Poradnie wychowawczo-zawodowe w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego
2.4.1. Okręgowe poradnie wychowawczo-zawodowe
2.4.2. Powiatowe poradnie wychowawczo-zawodowe
2.5. Zakłady pracy w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego
2.6. Kontekst osobowy orientacji i poradnictwa zawodowego
2.6.1. Nauczyciele i wychowawcy w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu
2.6.2. Szkolni koordynatorzy do spraw orientacji zawodowej
3. Charakterystyki zawodów jako pomoc w realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego
4. Determinanty decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów z różnych środowisk
4.1. Motywy wyboru zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum
4.2. Zainteresowania dziewcząt kształceniem w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach
4.3. Decyzje edukacyjne i zawodowe absolwentów liceów ogólnokształcących
4.4. Decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów ze środowisk wiejskich
5. Poszukiwanie nowych rozwiązań w orientacji i poradnictwie zawodowym
5.1. Szkoła wciąż miejscem orientacji i poradnictwa zawodowego
5.2. Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie wychowawczym Heliodora Muszyńskiego
5.3. Wychowanie i kształcenie przedzawodowe i zawodowe w koncepcji pedagogów pracy
5.3.1. Wkład pedagogów pracy w rozwój i doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w Polsce
5.3.2. Kształcenie przedzawodowe w przygotowaniu człowieka do wyboru zawodu i przyszłej pracy zawodowej
ROZDZIAŁ PIĄTY. Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1975–1989
1. Modyfikacja systemu poradnictwa zawodowego wobec nowych zadań
2. Wytyczne w sprawie działalności szkół i poradni wychowawczo-zawodowych w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego z 1981 i 1982 r.
3. Potrzeba doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa zawodowego
3.1. Rzeczywiste funkcjonowanie organizatorów orientacji zawodowej w szkole
3.2. Pedagog szkolny w realizacji zadań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego
4. Zadania poradni wychowawczo-zawodowych w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego
4.1. Rozwój sieci placówek poradnictwa wychowawczo-zawodowego
4.2. Pracownicy poradni wychowawczo-zawodowych 4.3. Działalność poradni wychowawczo-zawodowych
5. Gabinety orientacji i poradnictwa zawodowego
6. Działalność Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie
7. Wydziały zatrudnienia i spraw socjalnych urzędów wojewódzkich i miejskich w realizacji orientacji zawodowej i polityki zatrudnienia
8. Orientacja i poradnictwo zawodowe w opiniach uczniów i nauczycieli – badania, oceny, postulaty
Zakończenie
Summary
Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych, drukowanych, wywołanych i opracowań
Spis tabel i map
Aneks
Indeks osób

Skip to content