[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
1. Zagadnienia wstępne

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Lokalizacja stanowiska
1.3. Metody badań
1.4. Stratygrafia stanowiska
2. Prezentacja materiałów
2.1. Materiały z obiektów
2.2. Materiały na złożu wtórnym
2.3. Materiały spoza obiektów
3. Analiza źródeł
3.1. Obiekty nieruchome
3.1.1. Charakterystyka ogólna
3.1.2. Charakterystyka i analiza poszczególnych typów obiektów
3.1.3. Obserwacje stratygraficzne
3.2. Źródła ruchome
3.2.1. Ceramika naczyniowa
3.2.1.1. Technologia
3.2.1.2. Stylistyka
3.2.1.2.1. Makromorfologia
3.2.1.2.2. Zdobnictwo
3.2.2. Pozostałe przedmioty gliniane
3.2.3. Zabytki metalowe
3.2.4. Przedmioty kościane
3.2.5. Przedmioty kamienne
4. Chronologia i przestrzeń osady
4.1. Chronologia względna
4.1.1. Chronologia zabytków metalowych
4.1.2. Chronologia stylistyki ceramiki
4.1.3. Chronologia pozostałych kategorii zabytków
4.1.4. Relacje stratygraficzne między obiektami
4.2. Chronologia absolutna
4.3. Chronologiczno-przestrzenna interpretacja materiałów z osady na stanowisku 2 w Hruszowicach
4.3.1. Rozkład przestrzenny dat radiowęglowych
4.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne materiału ruchomego
4.3.3. Relacje między układami przestrzennymi – próba odtworzenia dynamiki rozwoju osady
5. Osada w Hruszowicach, stan. 2, na tle osadnictwa leśnostepowego wariantu kultury scytyjskiej
5.1. Zagadnienia mikroregionalne. Osada w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej
5.2. Rola osady w Hruszowicach, stan. 2, w kontaktach między społecznościami z Polski południowo-wschodniej (tarnobrzeskiej kultury łużyckiej) a obszarem „Wielkiej Scytii”
6. Zakończenie
7. Wykaz literatury
8. Tablice
Aneks 1
Piotr Gębica
Analiza środowiska geograficznego stanowiska 2 w Hruszowicach i jego otoczenia oraz próba określenia stopnia jego przekształcenia w wyniku czynników naturalnych i działalności człowieka
Aneks 2
Tomasz Tokarczyk
Sprawozdanie z badań geomagnetycznych w Hruszowicach, stan. 2, gm. Stubno, woj. podkarpackie
Aneks 3
Oliwia Oszczepalińska, Krzysztof Stefaniak, Teresa Piskorska

Wyniki analiz materiału osteologicznego
Aneks 4
Andrzej Dziedzic
Analiza metaloznawcza zabytków z osady w Hruszowicach, stan. 2, gm. Stubno, woj. podkarpackie
Aneks 5
Joanna Trąbska, Barbara Trybalska
Badania archeometryczne fragmentów naczyń ceramicznych ze stanowiska Hruszowice
CD: Katalog materiałów ceramicznych

Skip to content