[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Ilość dostępnych egzemplarzy: 1   Wydanie niniejszej książki znajduje uzasadnienie w aktualnej problematyce podejmowanej przez pedagogikę oraz nauki z jej pogranicza – głównie psy­chologię zaburzeń, a także w szeroko pojętym postępowaniu terapeutyczno-pomocowym. Wiąże się to z poszukiwaniem skutecznych modeli oddziaływań profilaktycznych, w których sposób interpretowania przez dorastającą jednost­kę (tu oderwaną od naturalnego środowiska rodzinnego) otaczającego ją świata, siebie samej oraz miejsca, jakie zajmuje w tym świecie, stanowić może punkt wyjścia w projektowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Autorka, przygo­towując do wydania tę monografię, podeszła do swego zadania z niezbędną dozą odpowiedzialności, dążąc do przedstawienia możliwie wyczerpującego obrazu podjętej problematyki. Dodać należy, że problematyka ta jest interesu­jąca z poznawczego punktu widzenia oraz istotna ze względów społecznych.   Z recenzji prof. dra hab. Franciszka Wojciechowskiego     Spis treści:   Wstęp   Rozdział I: Dom dziecka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza 1. Domy dziecka wobec współczesnych tendencji w dziedzinie opieki nad dzieckiem 2. Funkcje i zadania domów dziecka 3. Rozwój psychospołeczny sierot społecznych i jego nieprawidłowości 3.1. Sieroctwo społeczne, rozmiary zjawiska 3.2. Przyczyny i konsekwencje sieroctwa społecznego 3.3. Choroba sieroca jako szczególny skutek sieroctwa społecznego 4. Charakterystyka wychowanków domów dziecka 4.1. Stan rozwoju fizycznego 4.2. Funkcjonowanie w szkole 4.3. Przystosowanie społeczne 4.4. Rodziny wychowanków domów dziecka 5. Stosunek wychowanków do placówki opiekuńczej i własnej rodziny 6. Kształtowanie się obrazu własnego „ja” u wychowanków domów dziecka 7. Rola domu dziecka w procesie kształtowania postaw życiowych   Rozdział II: Postawy młodzieży wobec życia w świetle literatury przedmiotu 1. Problematyka sensu życia i poczucia beznadziejności 1.1. Rozważania terminologiczne 1.2. Potrzeba poczucia sensu życia 1.3. Problematyka poczucia bezsensu życia 1.4. Kształtowanie się poczucia sensu życia 1.5. Wartości jako wyznaczniki sensu życia 1.6. Pedagogiczne aspekty sensu życia 1.7. Rozumienie sensu życia przez współczesną młodzież 1.8. Przegląd badań nad problematyką poczucia sensu życia wśród młodzieży   Rozdział III: Metodologia badań własnych 1. Przedmiot i cel badań 2. Problematyka, zmienne i wskaźniki 3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 4. Dobór badanej populacji oraz przebieg badań   Rozdział IV: Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka w porównaniu z mło­dzieżą wychowującą się w rodzinie 1. Wychowankowie domów dziecka wobec poczucia sensu życia 2. Wychowankowie domów dziecka wobec poczucia bezsensu życia   Zakończenie   Bibliografia   Aneksy   Spis tabel   Spis ilustracji

Skip to content