[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
CZĘŚĆ I. OCHRONA ŚRODOWISKA – ZAGADNIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ I. Prawno-ekonomiczne aspekty zmian klimatu w XXI wieku
1. Powstanie prawa ochrony klimatu jako odpowiedź prawników na skutki zmian klimatycznych
2. Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony klimatu
3. Rola Unii Europejskiej w walce z globalnym ociepleniem
4. Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
ROZDZIAŁ II. Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe pojęcia, tematy, cele, formy udostępniania informacji o środowisku
3. źródła prawa związane z obowiązkami informacyjnymi o środowisku – ogólna charakterystyka
3.1. Regulacje UE wprowadzające obowiązki informacyjne o środowisku
3.2. Polskie ważniejsze regulacje wprowadzające obowiązki informacyjne o środowisku
3.3. Obowiązki informacyjne w Konstytucji
3.4. Obowiązki informacyjne w ustawie Prawo ochrony środowiska (POś)
3.5. Obowiązki informacyjne w ustawie o ochronie przyrody (OchPrzU)
3.6. Obowiązki informacyjne w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UdInfśrU)
4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku
5. Przegląd najważniejszych form organizacyjnych wskazanych w UdInfśrU w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych. Ogólna charakterystyka
5.1. Podstawowe obowiązki informacyjne poprzez opracowanie i udostępnianie różnorodnych danych (np. które wyliczają regulacje związane z prawem ochrony środowiska)
5.2. Obowiązki informacyjne w uspołecznionej i konsultowanej procedurzew zakresie opracowania dokumentów
5.3. Informowanie poprzez aktywne i wieloetapowe włączanie społeczeństwa w proces tworzenia wspólnych dokumentów o środowisku przez organy publiczne
6. Przegląd najnowszych nowelizacji przepisów UdInfśrU odnoszących się do procesów informacyjnych
6.1. Dostosowanie formy i rodzajów informacji do treści z wniosków osób zainteresowanych
6.2. Rozszerzanie przedmiotowego zakresu informacji dla społeczeństwa
7. Wpływ orzecznictwa na jakość procesów informowania 8. Podsumowanie i propozycje korekt
ROZDZIAŁ III. Ochrona środowiska naturalnego człowieka w ujęciu nauk o bezpieczeństwie i kryminologii
1. Wprowadzenie
2. Społeczne aspekty analizy zagadnień dotyczących środowiska naturalnego człowieka
3. Zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego
4. Ekokryminologia
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Między liberalizmem a ekologizmem – doktryna zielonego liberalizmu
1. Wprowadzenie
2. Liberalizm
2.1. Liberalizm klasyczny
2.2. Liberalny socjalizm
2.3. Neoliberalizm
3. Ekologizm
4. Zielony liberalizm
4.1. Zielony liberalizm w praktyce
5. Podsumowanie
CZĘŚĆ II. OCHRONA ŚRODOWISKA A PODEJMOWANIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE
ROZDZIAŁ V. Unieszkodliwianie azbestu jako element ochrony środowiska
1. Wprowadzenie
2. Historia odkrycia i zastosowania azbestu
3. Azbest jako pojęcie prawne
4. Usunięcie azbestu z budynków i unieszkodliwienie odpadów azbestowych jako substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska
5. Program Rady Ministrów dotyczący usuwania azbestu 6. Programy lokalne i regionalne usuwania azbestu
7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VI. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
1. Wprowadzenie
2. Organy właściwe do wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
3. Obligatoryjne elementy wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
4. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
5. Termiczne przetwarzanie odpadów
6. Kompletność wniosku
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
8. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VII. Wybrane aspekty finansowania ochrony środowiska w teorii i orzecznictwie
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie ochrony środowiska
3. Zasady finansowania ochrony środowiska w świetle poprzednio obowiązujących regulacji prawnych
3.1. Finansowanie ochrony środowiska w latach 80. XX wieku
3.2. Nowe regulacje prawne w stosunku do ochrony środowiska w zakresie funduszy celowych
4. Obowiązujące przepisy prawa a ochrona środowiska
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VIII. Uwarunkowania formalnoprawne eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnych wytwarzających pola elektromagnetyczne
1. Wprowadzenie
2. Instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające pola elektromagnetyczne
3. Obowiązek zgłaszania zmian dotyczących instalacji
4. Obowiązek wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych
5. Sankcje za brak wykonania obowiązków związanych z eksploatacją instalacji radio- komunikacyjnych (PEM)
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IX. Ekożywność – sukces czy niewykorzystana szansa rolnictwa ekologicznego?
1. Wprowadzenie
2. Historia regulacji sektora żywności ekologicznej
3. Żywność ekologiczna – definicja i informacje ogólne
4. Zakres i cel regulacji Rozporządzenia 834/2007
5. Używanie przez przedsiębiorców znaku rolnictwa ekologicznego
6. Pojęcie, treść i forma oznakowania środków spożywczych
7. Certyfikat rolnictwa ekologicznego
8. Podsumowanie
ROZDZIAŁ X. Implementacja przepisów unijnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Wprowadzenie
2. Geneza zainteresowania Unii Europejskiej gospodarowaniem odpadami
3. Odpady – definicja
4. Wpływ przepisów unijnych na gospodarkę odpadami w Polsce
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XI. Ekologiczny wymiar prywatnego i publicznego transportu w mieście (na przykładzie Rzeszowa)
1. Wprowadzenie
2. Zagadnienia ochrony powietrza i innych zasobów naturalnych w przepisach prawa
3. Transport prywatny i publiczny w Rzeszowie w ujęciu ekologicznym
4. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XII. Szkodnictwo leśne jako jedno z zagrożeń antropogenicznych w lasach. Przeciwdziałanie i zwalczanie przez służbę leśną
1. Wprowadzenie
2. Zasady zachowania się w lesie
3. Rodzaje szkodnictwa leśnego
4. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu
5. Zwalczanie szkodnictwa leśnego
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XIII. Przesłanki wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska w drodze decyzji administracyjnej
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i znaczenie opłaty za korzystanie ze środowiska
3. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska
4. Organy uprawnione do poboru opłaty za korzystanie ze środowiska
5. Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i obowiązek ewidencyjny
6. Przesłanki wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska w drodze decyzji administracyjnej
7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XIV. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju a sytuacja przedsiębiorstw z sektora MśP na rynku zamówień publicznych

1. Wprowadzenie
2. „Prośrodowiskowe” środki prawne w ramach systemu zamówień publicznych
3. Warunki udziału w postępowaniu
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Kryteria oceny ofert
6. Podsumowanie
CZĘŚĆ III. OCHRONA ŚRODOWISKA A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA
ROZDZIAŁ XV. Poprawa efektywności energetycznej i rynek usług energetycznych

1. Wprowadzenie
2. Usługa energetyczna
3. Standaryzacja praktyk rynkowych
4. Wieloźródłowe finansowanie rynku usług energetycznych
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XVI. Pomoc publiczna na nieefektywne sieci ciepłownicze?
1. Wprowadzenie
2. Pomoc publiczna
3. Wsparcie efektywnych sieci ciepłowniczych (GBER)
4. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (USOIG)
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XVII. Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie ochrony środowiska i jej wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez profesjonalnych uczestników rynku energii. Wybrane elementy problematyki
1. Wprowadzenie
2. Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo energetyczne
3. Status prawny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ koncesyjny
5. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ zatwierdzający taryfy
6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a zwolnienie ze świadczenia usług przedsiębiorstwa energetycznego
7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
8. Rola Prezesa URE w procesie przetargowym na nowe moce wytwórcze lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną
9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii
9.1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii – obowiązek informacyjny
9.2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii – organ rejestrowy
9.3. Prezes URE a odnawialne źródła energii – obowiązek sporządzenia zbiorczego raportu rocznego
9.4. Prezes URE a odnawialne źródła energii – świadectwa pochodzenia
9.5. Prezes URE a odnawialne źródła energii – aukcje
10. Podsumowanie – konkluzja
ROZDZIAŁ XVIII. Rynek energii Unii Europejskiej a ochrona środowiska – wybrane zagadnienia
1. Wprowadzenie
2. Kilka uwag dotyczących rynku energii w Unii Europejskiej i w Polsce
3. Zapewnienie ochrony środowiska w energetyce w prawie unijnym
3.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
3.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE
3.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE
4. Pozostałe kwestie
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ XIX. Recykling elektrośmieci, odzyskiwanie metali szlachetnych
1. Wprowadzenie
2. Definicja elektrośmieci
3. Statystyki
4. Szkodliwość elektrośmieci dla środowiska i człowieka …

Skip to content