[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie, Część I. Na styku Wschodu i Zachodu   SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych   ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i ich recepcja w XIII wieku   MICHAŁ DZIK, Cmentarzyska i migracje. Osadnictwo w północnej części pogranicza polsko-ruskiego w XI-XII wieku w świetle materiałów ze stanowisk sepulkralnych   JERZY GINALSKI, PIOTR N. KOTOWICZ, Gród u „wrót węgierskich” – staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze   ANDRZEJ JANECZEK, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regionalna (po aneksji w połowie XIV wieku)   GRZEGORZ JAWOR, Ius Valachicum jako narzędzie kolonizacji ob­szarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku)   TADEUSZ M. TRAJDOS, Życie religijne w archidiecezji halickiej/lwowskiej do końca XV wieku   KRZYSZTOF STOPKA, Katolicyzm ormiański na Wschodzie a kształ­towanie się struktur organizacyjnych Kościoła ormiańskiego w Kró­lestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV-XV wiek)   ALEKSANDER PAROŃ, Dlaczego powstały „Dzikie Pola”? Trudne sąsiedztwo społeczności koczowniczych i rolniczych na przykładzie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ­stwa Litewskiego   RENATA TRAWKA, Z badań nad kancelarią arcybiskupów halickich i lwowskich. Formularz dokumentów Jakuba Strepy   Część II. Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii — polskie badania nordystyczne   JAKUB MORAWIEC, Sigvatr Þorðarson – skald między poezją i polityką   ŁUKASZ NEUBAUER, Skomplikowane relacje geopolityczne w dziesiątowiecznej Anglii na przykładzie Æscfertha, northumbryjskiego zakładnika wymienionego w anglosaskim poemacie Bitwa pod Maldon   JOANNA SRHOLEC-SKÓRZEWSKA, Więzy rodzinne na podstawie analizy ślubów składanych świętym oraz darowizn ex-voto w islandzkiej tradycji średniowiecznej   RENATA LEśNIAKIEWICZ-DRZYMAŁA, Legenda Sigurda Fáfnisbani na portalach norweskich kościołów słupowych — interpretatio christiana przed­chrześcijańskiego mitu?   Część III. Materiały sekcji 20 (Sekcja otwarta)   MAŁGORZATA KOŁACZ-CHMIEL, Związki przedmałżeńskie a moral­ność wiejska w Polsce XV wieku

Skip to content