[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Niniejsza monografia przedstawia zasadę reprezentatywności związków zawodowych i skutki, jakie ona wywołuje w różnych aspektach zbiorowego prawa pracy. W publikacji zostały przedstawione wyniki badań dotyczące praktyki stwierdzania reprezentatywności przez sąd, które były pomocne przy formułowaniu przez Autorkę wniosków pod adresem ustawodawcy. Pozwalają one bowiem ocenić, na ile regulacje prawne w zakresie stwierdzania reprezentatywności sprawdzają się w praktyce. Ponadto obrazują, w jakim stopniu kryteria ilościowe są słusznym wyborem ustawodawcy.

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych na gruncie przepisów prawnych
1. Prawo koalicji
2. Zasada monizmu związków zawodowych. Tło historyczne
2.1. Monizm związkowy w krajach Europy środkowej i Wschodniej
2.2. Monizm związkowy w Polsce
3. Początki pluralizmu związkowego w Polsce
4. Zasada reprezentatywności jako zasada zbiorowego prawa pracy
5. Reprezentatywność a zasada równego traktowania
6. Regulacje prawne reprezentatywności związków zawodowych
6.1. Regulacje prawne reprezentatywności w ujęciu historycznym
6.2. Kryteria reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim
Rozdział II. Uprawnienia reprezentatywnych związków zawodowych
1. Uprawnienia prawotwórcze reprezentatywnych związków zawodowych
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych
1.3. Prawo występowania z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego
1.4. Zdolność układowa reprezentatywnych związków zawodowych
a. Uwagi wstępne
b. Zdolność układowa reprezentatywnych ponadzakładowych struktur związków zawodowych
c. Zdolność układowa reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych
d. Zdolność układowa strony pracowniczej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-gospodarczych
1.5. Uczestnictwo w tworzeniu innych niż układy zbiorowe aktów wewnątrzzakładowych
2. Uprawnienia w zakresie desygnowania przedstawicieli związków zawodowych do organów dialogu społecznego, opiniodawczo-doradczych, kontrolnych i partycypacyjnych
2.1. Zasady wyboru przedstawicieli do Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-gospodarczych
2.2. Zasady wyboru przedstawicieli do Naczelnej Rady Zatrudnienia, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2.3. Zasady wyboru przedstawicieli do Rad Nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
2.4. Zasady wyboru przedstawicieli do europejskich rad zakładowych i w spółce europejskiej
Rozdział III. Tryb stwierdzania reprezentatywności w świetle prawa i praktyki sądowej
1. Tryb stwierdzania reprezentatywności na szczeblu ponadzakładowym i zakładowym
2. Praktyka stwierdzania reprezentatywności związków zawodowych na przykładzie orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie
Rozdział IV. Podsumowanie. Wnioski de lege ferenda
Aneks
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa

Skip to content