[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   WPROWADZENIE, PROBLEMATYKA I PODSTAWY METODOLOGICZNE 1. Założenia i uzasadnienia 2. Cele poznawcze i hipotezy 3. Uwagi metodologiczne 4. Kategorie i pojęcia 5. Narzędzia i postępowanie badawcze   CZĘŚĆ I. FENOMENY ETOSU WIEJSKIEGO (WICIARSKIEGO) Rozdział I. Chłopski etos emancypacji Podkarpacia 1. Podkarpacie krośnieńskie jako pogranicze tradycji kultur ludowych i etniczności ludzi 2. Dążenia emancypacyjne wsi podkarpackiej 3. Wieś podkarpacka w latach 30. międzywojnia 4. Ruch ludowy i „wiciowy” 5. Oświata i edukacja społeczno-obywatelska 6. Praca organiczna 7. Ożywienie oświatowo-kulturalne wsi lat 30. Rozdział II. Tytani pracy „u podstaw”, współtwórcy przemian cywilizacyjnych Ziemi Krośnieńskiej 1. Sebastian Józef Pelczar 2. Bronisław Markiewicz 3. Opiekunki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 4. Anna z Działyńskich Potocka 5. Znani, mniej znani i zapomniani 6. Kształcenie nauczycieli i animatorów kultury na wsi Rozdział III. Orientacje ludowców i „wiciarzy” w czasie okupacji i po II wojnie światowej (1939–1956) 1. Ruch młodowiejski i „wiciarski” do 1948 r. 2. Dylematy przełomu, ideologiczna misja Związku Młodzieży Polskiej 3. W dobie rozwoju i stabilizacji ZMW na Podkarpaciu   CZĘŚĆ II. BLIŹNIACZY „WICIARSKIEMU” ETOS ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Rozdział IV. Wcześniejsze i powojenne źródła dynamiki idei młodochłopskiej 1. Geneza ruchu młodowiejskiego i młodzieżowego na wsi 2. Powstanie ZMW 3. ZMW na Rzeszowszczyźnie i na Podkarpaciu krośnieńskim 4. Tożsamość programowa ZMW na Podkarpaciu 5. Fenomen działalności społeczno-oświatowej Rozdział V. Rozwój ZMW na Ziemi Krośnieńskiej w latach 1957–1973 1. Działalność Zarządu Powiatowego ZMW w Krośnie 2. Wzbogacanie programu działania 3. Tradycyjne i nowe formy pracy społeczno-kulturalnej i oświatowej Rozdział VI. Ewolucja ZMW w okresie przemian cywilizacyjnych podkarpackiej wsi w latach 70. 80. 90 1. Dążenia emancypacyjne i aspiracje młodzieży podkarpackiej wsi 2. Drogi i bezdroża działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej ZMW na Podkarpaciu 3. Etos społeczno-kulturowy ZMW na Podkarpaciu 4. Powstanie ZSMW na Podkarpaciu (1973–1974) 5. Próby ocalenia tradycji ZMW i idei „wiciowych” Rozdział VII. Powojenne pokolenia wsi podkarpackiej (1957–2007) – ZMW w oczach byłych członków 1. Geneza i motywacje współtworzenia ZMW 2. Ocena własnej przynależności do ZMW 3. Jawny i „ukryty” program ZMW – ruch samorządny czy „sterowany”? 4. Społeczność wiejska, Kościół i inni o ZMW 5. Konkluzje – osobisty i zbiorowy sens działania społecznego   CZĘŚĆ III. POTRZEBY I WYZWANIA EDUKACYJNE W WARUNKACH KRYZYSU WIEJSKOśCI Rozdział VIII. Szkolnictwo Podkarpacia w dobie przemian społeczno-ustrojowych 1. Przemiany szkolnictwa i oświaty subregionu (woj. krośnieńskiego) w latach 1975–2000 2. Szkoła wiejska – edukacyjne i kulturowe problemy dystansu społecznego 3. Pokoleniowe, ustrojowe i cywilizacyjne przemiany podkarpackiej wsi na przełomie formacji ustrojowych 4. Tradycja wiejska a cywilizacja nowoczesna i ponowoczesna Rozdział IX. Współczesne pokolenie młodzieży wiejskiej na Podkarpaciu 1. Młodzież wiejska o sobie i swoim środowisku życia 2. Poczucie identyfikacji kulturowej, środowiskowej i rodzinnej 3. Postawy antropogeniczne, orientacje wspólnotowe i kulturowe młodzieży 4. Nadzieje, potrzeby edukacyjne a rzeczywistość 5. Oceny teraźniejszości i wyobrażenia przyszłości 6. Badania i porównania Rozdział X. Obszary wiejskie – wyzwania kulturowe i edukacyjne 1. Współczesna wieś jako część globalnego świata 2. Edukacja międzypokoleniowa – szanse i ograniczenia 3. Potrzeby i zagrożenia edukacyjne – perspektywa środowiskowa i globalna 4. Regionalne i generacyjne dziedziny edukacji 5. Edukacja dla wartości pokoleniowych i lokalnych wobec unifikacji kulturowych   ZAKOŃCZENIE 1. Ustalenia poznawcze i refleksje podsumowujące 2. Wnioski i postulaty społeczno-edukacyjne   BIBLIOGRAFIA  ANEKSY

Skip to content