[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 10/2012 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, List Redaktora Naczelnego, ARTYKUŁY: Henryk Cimek – Poglądy Międzynarodówki Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski i Międzynarodówki Chłopskiej na system partyjny w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, Anna Gąsior-Niemiec – Problem migracji w stosunkach między Turcją a Unią Europejską, Paweł Grata – Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939, Grzegorz Janusz – Procedura nieprawodawcza w Unii Europejskiej, Bogusław Kotarba – Zasady wynagradzania nauczycieli i ich realizacja przez samorządy terytorialne województwa podkarpackiego w latach 2009–2011, Bartosz Kowal – Wizja ustroju państwa w myśli politycznej środowiska Zadrugi, Tomasz Koziełło – Rola kobiety w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin, Rafał Łętocha – Pro societas. Myśl społeczno-polityczna Jana Hoppego, Ewa Maj – Nieposłuszeństwo obywatelskie w strategii politycznej Narodowej Demokracji 1893–1939, Mira Malczyńska-Biały – Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Bronisław Pasierb – Politologiczny almanach, Anna Pięta-Szawara – Portret zbiorowy liderów Polskiej Partii Socjalistycznej (1944–1948), Stefan Stępień – Problem wolności partii politycznych w materiałach przygotowawczych „odrodzonej” PPS do prac nad projektem konstytucji, Agnieszka Strykowska – Stanowisko ludowców w kwestii samorządu terytorialnego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922), Dominik Szczepański – Wizja państwa w myśli politycznej Unii Wolności, Ryszard Zięba – Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, Krzysztof Żarna – Mniejszość romska i węgierska w polityce rządu Republiki Słowackiej (1993–1998). RECENZJE: Wojciech Furman – Jacek Sroka: Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 140 ss., Mariola Grzebyk – Leszek F. Korzeniowski: Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011, 334 ss., Stanisław Popek – Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Lidia Kaliszczak: Development of the Small and Medium Enterprises in Poland in Comparison with European Union Member States, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 10, Rzeszów 2010, 190 ss., Agnieszka Strykowska – Ewelina Podgajna: Stronnictwo Chłopskie (1926–1931). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2011, 276 ss., WYKAZ PUBLIKACJI: Natalia Kasprzak-Wielgus – Wykaz artykułów, studiów, rozpraw, polemik, dokumentów źródłowych, sprawozdań i kroniki naukowej zamieszczonych w numerach 1–10 „Polityki i Społeczeństwa”, SPRAWOZDANIA KNP: Katarzyna Ozimek – Kronika działalności Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 2011/2012, Katarzyna Ozimek, Kamil Skwirut – 10-lecie działalności Koła Naukowego Politologów, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów.   table of contents: From Editor-in-Chief, ESSAYS: Henryk Cimek – The Views of MK, KPP and MCh concerning the Party System in the Capitalist and Socialist Regimes, Anna Gąsior-Niemiec – The Problem of Migration in Relations between Turkey and the European Union, Paweł Grata – The Aims and Priorities of the Polish Social Policy in the Years 1918–1939, Grzegorz Janusz – The Non-legislative Procedure in the European Union, Bogusław Kotarba – Principles for the Remuneration of Teachers and Their Implementation by Local Governments in the Podkarpackie’s Voivodship in 2009–2011, Bartosz Kowal – A Vision of the State’s Regime in the Political Thought of Zadruga Surroundings, Tomasz Koziełło – The Role of the Woman in Ideological Conceptions of Liga Polskich Rodzin, Rafał Łętocha – Pro societas. Social and Political Thought of Jan Hoppe, Ewa Maj – The Idea of Civil Disobedience in the 1893–1939 Political Strategy of Narodowa Demokracja, Mira Malczyńska-Biały – Consumerism in the United States of America, Bronisław Pasierb – The Politological Almanach, Anna Pięta-Szawara – The Group Portrait of the Leaders of Polska Partia Socjalistyczna (1944–1948), Stefan Stępień – The Problem of Political Parties’ Freedom in the Preparatory Materials of the “Reborn” PPS, Agnieszka Strykowska – The Peasant Politicians’ Stance Regarding Territorial Self-Government at Sejm Ustawodawczy (1919–1922), Dominik Szczepański – A Vision of the State in Unia Wolności’s Political Thought, Ryszard Zięba – Poland in the EU Common Security and Defence Policy, Krzysztof Żarna – The Roma and the Hungarian Minorities in the Slovak Republic’s Government’s Policy (1993–1998), REVIEWS: Wojciech Furman – Jacek Sroka: Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 140 ss., Mariola Grzebyk – Leszek F. Korzeniowski: Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011, 334 ss., Stanisław Popek – Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Lidia Kaliszczak: Development of the Small and Medium Enterprises in Poland in Comparison with European Union Member States, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 10, Rzeszów 2010, 190 ss., Agnieszka Strykowska – Ewelina Podgajna: Stronnictwo Chłopskie (1926–1931). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2011, 276 ss., LIST OF PUBLICATIONS: Natalia Kasprzak-Wielgus – List of Articles, Studies, Papers, Polemics, Documents, Reports, Academic Annals Published in Volumes 1–10 of “Studies in Politics and Society”, ACADEMIC REPORTS: Katarzyna Ozimek – The Annual Report of Activites of Koło Naukowe Politologów in 2011/2012, Katarzyna Ozimek, Kamil Skwirut – The Report of Ten Years of Activities of Koło Naukowe Politologów, Index of names, Notes on the Contributors, Guidelines for Contributors.

Skip to content