[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 5/2008

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, ARTYKUŁY: Henryk Cimek – Przynależność Galicji (Małopolski) Wschodniej – w koncepcjach polskich klubów ludowych w 1919 r., Anna Gąsior-Niemiec – Filozofia polityczna Giorgia Agambena, Paweł Grata – Polityka podatkowa rządu Władysława Grabskiego w latach 1923–1925, Przemysław Maj, Waldemar Paruch – Pojęcie „system polityczny” badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne, Bronisław Pasierb – Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 4). „Złoty wiek” kultury politycznej, Peggy Schyns, Margreet Nuus – Cynizm polityczny i spójność społeczna w Europie i Stanach Zjednoczonych, Bartosz Wróblewski – Z badań nad podziałami politycznymi w Jordanii w świetle wyborów powszechnych w roku 1956, Krzysztof Żarna – Partia Niemców Sudeckich w działalności politycznej mniejszości niemieckiej na Słowacji w latach 1935–1938, TEKSTY ABSOLWENTÓW: Małgorzata Maciałek – Układ sił politycznych w województwie podkarpackim w świetle wyborów parlamentarnych w latach 2001 i 2005, MATERIAŁY ¬RÓDŁOWE: Represje wobec Polaków w ZSRR w latach 1937–1938 (Wstęp od Redakcji), O faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR (z języka rosyjskiego przełożył i opracował Aleksander Kochański), Uchwała Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej (z języka rosyjskiego przełożył i opracował Henryk Cimek), RECENZJE: Wojciech Furman – Wojciech Jabłoński: Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 180 ss., Tomasz Koziełło – Czesław Maj, Ewa Maj: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001, Lublin 2007, 364 ss., Mira Malczyńska-Biały – Desmond Dinan: Europe Recast. A History of European Union, Palgrave Macmillan, Great Britain 2004, 372 ss., Mira Malczyńska-Biały – Jan Zielonka: Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford University Press, New York 2006, 292 ss., Ewa Maj – Aneta Dawidowicz: Zygmunt Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Zakład Wydawniczy „nomos”, Kraków 2006, 304 ss., Anna Pięta-Szawara – Adam Grobler: Metodologia nauk, Wyd. Aureus, Wyd. Znak, Kraków 2006, 344 ss., Marek Prengel – Marek Andrzejewski: Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wyd. 1, Gdańsk 2003,  488 ss., Dominik Szczepański – Krystyna Trembicka: Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu, Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 296 ss., Dominik Szczepański – Jacek Wilamowski, Andrzej Zasieczny: Afera Joska Mitzenmachera. Tajemnice policji politycznej, Agencja Wydawnicza cb, Warszawa 2006, 184 ss., Bartosz Wróblewski – Jerzy Zdanowski: Historia Arabii Wschodniej, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, 440 ss., KRONIKA NAUKOWA: Tomasz Kryda – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2006/2007, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów.   Table of contents: Spis treści, ESSAYS: Henryk Cimek – The future status of Galicja (Małopolska) Wschodnia – views represented by the Polish peasant clubs in 1919, Anna Gąsior-Niemiec – Giorgio Agamben’s political philosophy, Paweł Grata – The tax policy of the Władysław Grabski’s cabinet in the period 1923–1925, Przemysław Maj, Waldemar Paruch – The concept of „political system” in political science research in Poland – aspects and controversies related to the concept’s definition, Bronisław Pasierb – Of the tradition of the Polish political science (Part 4). The „golden age” of political culture, Peggy Schyns, Margreet Nuus – Political cynicism and social cohesion in Europe and the United States, Bartosz Wróblewski – Political cleavages in Jordan: in the light of the general election held in 1956, Krzysztof Żarna – The Sudeten Germans’ Party  in the political course of the German minority in Slovakia in the years 1935–1938, CONTRIBUTIONS BY GRADUATE STUDENTS: Małgorzata Maciałek – The balance of the political forces in the podkarpackie voivodship in the light of the parliamentary elections of 2001 and 2005, HISTORICAL SOURCES: Soviet repressions against Poles in the second half of the 1930s (Introduction by the Editors), Concerning: fascist-guerilla, espionage, hostile, defeatist and terrorist activities of Polish Intelligence in the USSR (based on an annotated translation from Russian by Aleksander Kochański), Resolution of the Presidium of the Executive Committee of the Communist International (based on an annotated translation from Russian by Henryk Cimek), REVIEWS: Wojciech Furman – Wojciech Jabłoński: Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 180 ss., Tomasz Koziełło – Czesław Maj, Ewa Maj: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001, Lublin 2007, 364 ss., Mira Malczyńska-Biały – Desmond Dinan: Europe Recast. A History of European Union, Palgrave Macmillan, Great Britain 2004, 372 ss., Mira Malczyńska-Biały – Jan Zielonka: Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford University Press, New York 2006, 292 ss., Ewa Maj – Aneta Dawidowicz: Zygmunt Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Zakład Wydawniczy „nomos”, Kraków 2006, 304 ss., Anna Pięta-Szawara – Adam Grobler: Metodologia nauk, Wyd. Aureus, Wyd. Znak, Kraków 2006, 344 ss., Marek Prengel – Marek Andrzejewski: Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wyd. 1, Gdańsk 2003,  488 ss., Dominik Szczepański – Krystyna Trembicka: Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 296 ss., Dominik Szczepański – Jacek Wilamowski, Andrzej Zasieczny: Afera Joska Mitzenmachera. Tajemnice policji politycznej, Agencja Wydawnicza cb, Warszawa 2006, 184 ss., Bartosz Wróblewski – Jerzy Zdanowski: Historia Arabii Wschodniej, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, 440 ss., ACADEMIC NEWS: Tomasz Kryda – The University of Rzeszów Academic Society of Political Scientists activity report 2006/2007, Index of names, Notes on the Contributors, Notes for Contributors.

Skip to content