[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 6/2009

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, ARTYKUŁY: Ivanna Chernyk – Formy demokracji niedyskryminacyjnej w filozofii politycznej Friedricha von Hayeka i Jamesa Buchanana, Henryk Cimek – Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922), Marek Delong – Demokracja liberalna i kapitalizm na łamach miesięcznika „Więź” w świetle encykliki Jana Pawła II Centesimus annus, Anna Gąsior-Niemiec – Socjologia polityki – artykuł dyskusyjny, Tomasz Koziełło – Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918–1939), Artur Łuszczyński – Problem definiowania marketingu politycznego, Ewa Maj – Język defaworyzacji w narodowodemokratycznej publicystyce prasowej (1918–1939), Grzegorz Pawlikowski – Polityka narodowościowa władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r. – marzec 1947 r.), Agnieszka Pawłowska – Realizacja elektronicznej administracji w Polsce – studium krytyczne, Anna Pięta-Szawara – Socjaliści w sejmie ustawodawczym wobec zmian ustrojowych w Polsce w 1947 roku, Dominik Szczepański – Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990), Bartosz Wróblewski – Fundamentalizm muzułmański na przykładzie działalności Braci Muzułmanów w Egipcie i Jordanii, Magdalena Żardecka-Nowak – Filozofia polityki, Krzysztof Żarna – Słowacja na drodze do Unii Europejskiej, RECENZJE: Wojciech Furman – Ehrenfried Brandts: Pferde zwischen den Fronten, Zugvogel Verlag Wenzel, München 2007, 158 ss., Anna Pięta-Szawara – Jerzy Eisler: Polski rok 1968, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006, 808 ss., Anna Pięta-Szawara – Teresa Urszula Szmigielska: Niezbędnik młodego naukowca, Wyd. WSE-I, Warszawa 2007, 144 ss., Dominik Szczepański – Dominik Sieklucki: Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 206 ss., Dominik Szczepański – Oblicza polskiego systemu politycznego pod red. Barbary Krauz-Mozer, Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, 180 ss., Bartosz Wróblewski – Jerzy Zdanowski: Arabia Saudyjska, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2004, 344 ss., Agnieszka Zaręba – Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 386 ss., Krzysztof Żarna – Robert Łoś: Polityka zagraniczna Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, 154 ss., Krzysztof Żarna – Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918–2005, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2006, 320 ss., KRONIKA NAUKOWA: Krystyna Strycharz – 45-lecie pracy naukowej Profesora Henryka Cimka, Tomasz Lutak – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2007/2008, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów. TABLE OF CONTENTS: Contents, ESSAYS: Ivanna Chernyk – Non-Discriminatory Forms of Democracy in the Political Philosophy of  Friedrich von Hayek and James Buchanan, Henryk Cimek – Wincenty Witos and the Key Issues of Sejm Ustawodawczy (1919–1922), Marek Delong – The Monthly „Więź” Visions of Liberal Democracy and Capitalism in the Light of John Paul II’s Encyclic Centesimus annus, Anna Gąsior-Niemiec – Political Sociology – a Discussion Paper, Tomasz Koziełło – National Democracy vis-à-vis  Russian Communism (1918–1939), Artur Łuszczyński – The Issue of Defining Political Marketing, Ewa Maj – The Language of Political Defavourisation in the National-Democratic Press Publications  (1918–1939), Grzegorz Pawlikowski – The Policy of the Authorities in the Lublin Province regarding the Ukrainian National Minority (July 1944–March 1947), Agnieszka Pawłowska – The Implementation of e-Administration in Poland – Critical Evaluation, Anna Pięta-Szawara – Socialists in Sejm Ustawodawczy vis-à-vis Systemic Reforms in Poland in 1947, Dominik Szczepański – A Genealogy of the Origins of a Political Party Exemplified by the Case of Kongres Liberalno-Demokratyczny (1983–1990), Bartosz Wróblewski – Muslim Fundamentalism Exemplified by the Case of Muslim Brothers in Egypt and Jordan, Magdalena Żardecka-Nowak – Political Philosophy, Krzysztof Żarna – Slovakia on the Road to the European Union, REVIEWS: Wojciech Furman – Ehrenfried Brandts: Pferde zwischen den Fronten, Zugvogel Verlag Wenzel, München 2007, 158 ss., Anna Pięta-Szawara – Jerzy Eisler: Polski rok 1968, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006, 808 ss., Anna Pięta-Szawara – Teresa Urszula Szmigielska: Niezbędnik młodego naukowca, Wyd. WSE-I, Warszawa 2007, 144 ss., Dominik Szczepański – Dominik Sieklucki: Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 206 ss., Dominik Szczepański – Oblicza polskiego systemu politycznego pod red. Barbary Krauz-Mozer, Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, 180 ss., Bartosz Wróblewski – Jerzy Zdanowski: Arabia Saudyjska, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2004, 344 ss., Agnieszka Zaręba – Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 386 ss., Krzysztof Żarna – Robert Łoś: Polityka zagraniczna Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, 154 ss., Krzysztof Żarna – Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918–2005, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2006, 320 ss., ACADEMIC NEWS: Krystyna Strycharz – The 45 Years of  Professor Henryk Cimek’s Academic Career, Tomasz Lutak – The University of Rzeszów’s Society of Political Scientists’ Activity Report 2007/2008, Index of names, Notes on the Contributors, Notes for Contributors.

Skip to content