[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 7/2010

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, ARTYKUŁY: Henryk Cimek – Poglądy ks. Eugeniusza Okonia prezentowane w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922), Wojciech Furman – Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, Paweł Grata – Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w roku 1919, Anna Gąsior-Niemiec – Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI wieku, Anna Kołomycew – Promocja w działalności administracji publicznej (przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego), Tomasz Koziełło – Ogólnokrajowa obywatelska inicjatywa referendalna w Polsce, Edward A. Mierzwa – Polskie inicjatywy unifikacji europejskiej, Bronisław Pasierb – Politologia, ale jaka?, Grzegorz Pawlikowski – Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939–1945), Bartosz Wróblewski – „Korzystna zależność” – dominacja brytyjska w Jordanii w latach 1946–1956, Krzysztof Żarna – Między Wschodem a Zachodem. Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993–2004), RECENZJE: Szymon Bachrynowski – Przemysław Maj: Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 266 ss., Dorota Maria Dzierżek – Tomasz Koziełło: Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 246 ss., Anna Gąsior-Niemiec – Kazimierz Łastawski: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, 260 ss., Anna Kołomycew – Jan Cebulak: Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Rzeszów 2008, 300 ss., Albin Koprukowniak – Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku pod red. Ewy Maj i Włodzimierza Micha, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 236 ss., Krzysztof Łabędź – Paulina Codogni: Okrągły Stół czyli polski Rubikon, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, 328 ss., Bronisław Pasierb – Henryk Cimek: Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 344 ss., Michał Paszkowski – John Ghazvinian: Untapped: The Scramble for Africa’s Oil, Orlando 2007, Harcourt, 324 ss., Dorota Szewc – Niemcy o Polsce i Polakach: Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007 pod red. Mariusza Muszyńskiego, Przemysława Sypniewskiego, Krzysztofa Raka, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2007, 234 ss., Agata Tasak – Marek Bankowicz: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz: Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 224 ss., Bartosz Wróblewski – Adam Krawczyń: Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, 348 ss., KRONIKA NAUKOWA: Tomasz Lutak, Mateusz Kutrzeba – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2008/2009, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów.   Table of contents: ESSAYS: Henryk Cimek – The views of Reverend Eugeniusz Okoń as presented at Sejm Ustawodawczy (1919–1922), Wojciech Furman – Regional dailies on the activities by the Podkarpacie deputies to the European Parliament, Paweł Grata – Directions of fiscal policy in Poland in 1919, Anna Gąsior-Niemiec – Patterns of Poles’ self-organization at the turn of the 20th and 21st centuries, Anna Kołomycew – Promotion in the agenda of public administration (the case of the communes in the Tarnobrzeg district), Tomasz Koziełło – The Civil Referendum Initiative in Poland, Edward A. Mierzwa – Polish initiatives to unify Europe, Bronisław Pasierb – Politology – but what kind of?, Grzegorz Pawlikowski – The Ukrainian national minority in the post-war Poland. The case based on programs of political parties and underground organisations (1939–1945), Bartosz Wróblewski – „Beneficial” dependency – British dominance in Jordan (1946–1956), Krzysztof Żarna – Between the East and the West. Slovakia and the North Atlantic Treaty Organization (1993–2004), REVIEWS: Szymon Bachrynowski – Przemysław Maj: Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 266 ss., Dorota Maria Dzierżek – Tomasz Koziełło: Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 246 ss., Anna Gąsior-Niemiec – Kazimierz Łastawski: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, 260 ss., Anna Kołomycew – Jan Cebulak: Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Rzeszów 2008, 300 ss., Albin Koprukowniak – Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku pod red. Ewy Maj i Włodzimierza Micha, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 236 ss., Krzysztof Łabędź – Paulina Codogni: Okrągły Stół czyli polski Rubikon, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, 328 ss., Bronisław Pasierb – Henryk Cimek: Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 344 ss., Michał Paszkowski – John Ghazvinian: Untapped: The Scramble for Africa’s Oil, Orlando 2007, Harcourt, 324 ss., Dorota Szewc – Niemcy o Polsce i Polakach: Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007 pod red. Mariusza Muszyńskiego, Przemysława Sypniewskiego, Krzysztofa Raka, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa 2007, 234 ss., Agata Tasak – Marek Bankowicz: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz: Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 224 ss., Bartosz Wróblewski – Adam Krawczyń: Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, 348 ss., academic news: Tomasz Lutak, Mateusz Kutrzeba – An annual report, Index of names, Notes on the Contributors, Notes for Contributors.

Skip to content