[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 8/2011

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, Henryk Cimek – Dziesięciolecie politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Artykuły: Henryk Cimek – Działalność Stanisława Osieckiego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922), Marek Delong – Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, Jerzy Gawroński, Henryk Pietrzak – Uwagi o modelowaniu przestrzeni medialnej (rozpoznanie zagadnienia), Anna Gąsior-Niemiec – Partnerzy społeczni w nowych modelach rządzenia na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004–2006), Tadeusz Godlewski – Partia komunistyczna we francuskim systemie partyjnym, Paweł Grata – Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939, Grzegorz Janusz – Procedury legislacyjne w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim, Tomasz Klin – Możliwości zastosowania metod potęgometrii dla wybranych celów analizy geopolitycznej, Krzysztof Łabędź – Społeczna ocena PRL, Kazimierz Łastawski – Specyficzny charakter systemu politycznego Unii Europejskiej, Ewa Maj – Marketing polityczny Narodowej Demokracji w wyborach do instytucji samorządu terytorialnego 16 czerwca 1929 roku w Lublinie, Włodzimierz Mich – Prasa konserwatywna wobec groźby totalizacji Polski (1936–1939), Edward A. Mierzwa – Józef Retinger – polski wątek w europejskiej unifikacji,         Bronisław Pasierb – Bronisław Piłsudski (1866–1918) – spotkanie z wielką polityką, Grzegorz Pawlikowski – System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, Anna Pięta-Szawara – W poszukiwaniu naukowej racjonalności. Zasady metodologii Karla R. Poppera oraz Thomasa S. Kuhna w świetle koncepcji Imre Lakatosa, Dominik Szczepański – Polityka społeczna w myśli politycznej Unii Wolności po roku 2000 (wybrane zagadnienia), Bartosz Wróblewski – Brytyjskie spojrzenie na plany ekspansji Transjordanii w Palestynie w świetle fragmentów korespondencji Foreign Orfice z lat 1946–1948, Krzysztof Żarna – środkowoeuropejski pat? Węgry w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1998–2006), Recenzje: Jakub Czopek – Stanisław Jędrzejewski: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kraków 2010, 284 ss., Wojciech Furman – Zbigniew Bauer: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2009, 446 ss., Tomasz Koziełło – Ewa Maj: Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010, 632 ss., Kamil Mazurek – Cecylia Kuta: „działacze” i „pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989, Wyd. Dante, Kraków 2009, 480 ss., Edward Olszewski – Maria Marczewska-Rytko: Religia i polityka  w globalizującym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, 362 ss., Dominik Szczepański – Maria Wincławska: Unia Wolności: partia polityczna w okresie  transformacji, Wydawnictwo Naukowe scholar, Warszawa 2010, 274 ss., Adrian Uljasz – Jan Pisuliński: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do usrr  w latach 1944–1947, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 588 ss., Katarzyna Zielińska – Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie,  Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 242 ss., Krzysztof Żarna – Paweł Grata: Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo ur, Rzeszów 2009, 544 ss., Bibliografia publikacji pracowników Katedry Politologii: Natalia Kasprzak-Wielgus (oprac.) – Bibliografia publikacji obecnych i byłych pracowników Katedry Politologii za lata 2001–2011, Kronika naukowa: Katarzyna Ozimek – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2009/2010, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów.   table of contents: Henryk Cimek – The Tenth Anniversary of Politology at the University of Rzeszów, ESSAYS: Henryk Cimek – Stanisław Osiecki’s Agenda at Sejm Ustawodawczy (1919–1922), Marek Delong – The Approach of Pope John Paul II to European Integration, Jerzy Gawroński, Henryk Pietrzak – Notes on Modelling Media Space (an introductory insight into the issue), Anna Gąsior-Niemiec – Social Partners and New Modes of Governance: the Case of Integrated Programme of Regional Development (2004–2006), Tadeusz Godlewski – The Communist Party in the French Political Party System, Paweł Grata – The Polish State’s Policy regarding the War Invalid 1918–1939, Grzegorz Janusz – Legislative Procedures of the European Union after the Treaty of Lisbon, Tomasz Klin – Potential Uses of the Power-Metric Method in Selected Areas of Geopolitical Analyses, Krzysztof Łabędź – Social Evaluation of PRL, Kazimierz Łastawski – The Specificity of the European Union’s Political System, Ewa Maj – Narodowa Demokracja’s Political Marketing in the 16 June 1929 Elections to  Territorial Self-government Institutions in Lublin, Włodzimierz Mich – The Conservative Press about the Threat of Poland’s Totalization (1936–1939), Edward A. Mierzwa – Józef Retinger – a Polish Link in the European Unification, Bronisław Pasierb – Bronisław Piłsudski (1866–1918) – an Encounter with Big Politics, Grzegorz Pawlikowski – The System of Protection for Persons Belonging to National and Ethnic Minorities in Europe, Anna Pięta-Szawara – In Search of Scientific Rationality. Karl R. Popper’s and Thomas S. Kuhn’s Methodological Principles in light of Imre Lakatos’s Conceptions, Dominik Szczepański – Social Policy in the Political Thought of Unia Wolności after 2000  (selected issues), Bartosz Wróblewski – The British Perspective on Plans to Expand Transjordan into Palestine in Light of Extracts of Foreign Office Correspondence in 1946–1948, Krzysztof Żarna – A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic’s Foreign Policy  (1998–2006), Reviews: Jakub Czopek – Stanisław Jędrzejewski: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kraków 2010, 284 ss., Wojciech Furman – Zbigniew Bauer: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2009, 446 ss., Tomasz Koziełło – Ewa Maj: Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010, 632 ss., Kamil Mazurek – Cecylia Kuta: „działacze” i „pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989, Wyd. Dante, Kraków 2009, 480 ss., Edward Olszewski – Maria Marczewska-Rytko: Religia i polityka  w globalizującym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, 362 ss., Dominik Szczepański – Maria Wincławska: Unia Wolności: partia polityczna w okresie  transformacji, Wydawnictwo Naukowe scholar, Warszawa 2010, 274 ss., Adrian Uljasz – Jan Pisuliński: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do usrr  w latach 1944–1947, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 588 ss., Katarzyna Zielińska – Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie,  Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 242 ss., Krzysztof Żarna – Paweł Grata: Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo ur, Rzeszów 2009, 544 ss., Bibliografia publikacji pracowników Katedry Politologii: Natalia Kasprzak-Wielgus (oprac.) – Bibliografia publikacji obecnych i byłych pracowników Katedry Politologii za lata 2001–2011, ACADEMIC NEWS: Katarzyna Ozimek – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2009/2010, Index of names: Notes on the Contributors, Notes for Contributors.

Skip to content