[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 9/2012 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Table of contents, ARTYKUŁY: Henryk Chałupczak – Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym, Henryk Cimek – Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937, Jakub Czopek – Skargi na nadawców telewizyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lat 2005–2009, Marek Delong – Episkopat Polski wobec podpisania i ratyfikacji konkordatu z 28 lipca 1993 roku, Wojciech Furman – Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, Anna Gąsior-Niemiec – Bezpieczeństwo publiczne na przełomie XX i XXI wieku: sekurytyzacja, przestrzeń, tożsamość, Bogusław Kotarba – Warunki działania opozycji we władzach gminy w świetle regulacji statutowych miasta Rzeszowa, Magdalena Lesińska-Staszczuk – Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet jako jeden z kierunków polityki niedyskryminacji ze względu na płeć w Unii Europejskiej, Krzysztof Łabędź – Opozycja w VI kadencji Sejmu (2007–2010), Kazimierz Łastawski – Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację polityczną Polski w 1981 roku,  Robert Łoś – Republika Czeska a zjednoczone Niemcy: wzajemne stosunki (1993–2004), Ewa Maj – Zarządzanie wizerunkiem politycznym: przypadek Narodowej Demokracji 1918–1939, Mira Malczyńska-Biały – Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów, Maria Marczewska-Rytko – Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000–2010, Bronisław Pasierb – Wokół legendy Wilna i Lwowa, Grzegorz Pawlikowski – Między lojalnością państwową a narodową. Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927), Krzysztof Żarna – Republika Austrii wobec członkostwa Republiki Słowackiej w Unii Europejskiej (1998–2002), RECENZJE: Wojciech Furman – Stephan Weichert, Leif Kramp, Hans-Jürgen Jakobs (red.): Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 200 ss., Paweł Grata – Europejska polityka społeczna pod red. R. Gabryszak, D. Magierka, Warszawa 2011, 254 ss., Bogusław Kotarba – Katarzyna Kobielska: Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, 256 ss., Przemysław Maj – Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec: Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wyd. UJ, Kraków 2010, 224 ss., POLEMIKI: Bronisław Pasierb – Autor trudnych tematów, Bronisław Pasierb – Wizerunek medialny Generała, KRONIKA NAUKOWA: Katarzyna Ozimek – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2010/2011, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów.     Table of contents: Essays: Henryk Chałupczak – Poland’s Strategy to Neutralize the German Minority’s Petitions at the League of Nations in the Interwar Period, Henryk Cimek – Jews in the Polish Communist Movement (1918–1937), Jakub Czopek – Complaints against TV Broadcasters Put in at Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2005–2009), Marek Delong – The Polish Episcopate and Poland’s Signing and Ratifying of the Concordat with the Holy See (28 July 1993), Wojciech Furman – An Observer or a Participant? Two Approaches to Journalist Objectivism, Anna Gąsior-Niemiec – Public Security at the Turn of XX and XXI Century: Securitization, Space, Identity, Bogusław Kotarba – The Opposition within the Commune Authorities in Light of the Regulations included in the Statute of the City of Rzeszów, Magdalena Lesińska-Staszczuk – The Leveling out of Women’s Economic Independence – One of the Vectors of Gender Non-Discrimination Policy in the European Union, Krzysztof Łabędź –  The Opposition in the VI Term Sejm (2007–2010), Kazimierz Łastawski – The Impact of the Soviet Union on Poland’s Political Situation in 1981, Robert Łoś – The Czech Republic and the United Germany – Bilateral Relations (1993–2004), Ewa Maj – The Mastering of Political Image: the Case of Narodowa Demokracja (1918–1939), Mira Malczyńska-Biały – The European Union and the Need to Protect Consumers, Maria Marczewska-Rytko – Popular Initiative and Referendum in Switzerland (2000–2010), Bronisław Pasierb – Regarding the Legendary Status of Wilno and Lwów, Grzegorz Pawlikowski – Loyalty between the State and the Nation. Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927), Krzysztof Żarna – The Republic of Austria and the Slovak Republic’s Membership in the European Union (1998–2002), Reviews: Wojciech Furman – Stephan Weichert, Leif Kramp, Hans-Jürgen Jakobs (red.): Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 200 ss., Paweł Grata – Europejska polityka społeczna pod red. R. Gabryszak, D. Magierka, Warszawa 2011, 254 ss., Bogusław Kotarba – Katarzyna Kobielska: Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, 256 ss., Przemysław Maj – Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec: Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wyd. UJ, Kraków 2010, 224 ss., POLEMIcs: Bronisław Pasierb – Autor trudnych tematów, Bronisław Pasierb – Wizerunek medialny Generała, ACADEMIC NEWS: Katarzyna Ozimek – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2010/2011, Index of names, Notes on the Contributors, Guidelines for Contributors.

Skip to content