[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści :
OD REDAKCJI
Część I. KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLONISTYKI

Gabriela Olchowa Polonistyka w Europie. Kształcenie tłumaczy języka polskiego na Uni­wer­sytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Jerzy Kowalewski Miejsce polonistyk zagranicznych w edukacyjnym systemie glot­tody­dak­tyki polonistycznej. Perspektywy następnej dekady
Barbara Januszkiewicz Działalność kulturalno-oświatowa polskiej diaspory w Niżynie. Niżyńskie Polonica
Marta Vojteková Polonistyka w Preszowie Fred Schulz Trudno dwóm panom służyć. O doświadczeniach Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz we wprowadzaniu przyszłościowych kierunków studiów tłumaczeniowych, zoriento­wanych na potrzeby rynku pracy
Barbara Kowalski Niemiecki Instytut Kultury Polskiej – pośrednik w polsko-niemieckim dialogu. Raport z działalności
Stanisław Uliasz O badaniach teoretycznoliterackich i antropologiczno-kulturowych w Za­kładzie Teorii i Antropologii Literatury
Roman Magryś Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie i wczesny romantyzm w ba­da­niach pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia
Kazimierz Maciąg Badania naukowe w Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu
Zenon Ożóg Główne kierunki badań w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku
Maria Krauz, Kazimierz Ożóg Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pra­cow­ników Zakładu Języka Polskiego
Zygmunt Sibiga Główne kierunki badań w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Ję­zyka Polskiego
Część II KIERUNKI ROZWOJU POLONISTYKI W BADANIACH INDYWIDUALNYCH
Literaturoznawstwo
Roman Magryś Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenie w epoce stanisławowskiej. Rozważania na marginesie rozprawy Janusza Maciejewskiego „Oświecenie polskie”
Magdalena Patro-Kucab Czarnoleskie echa w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego
Rostysław Radyszewski Reedycja poezji Lwa Węglińskiego
Alfred Gall Ukraina i wyobraźnia romantyczna. „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego i „Hajdamacy”
Tarasa Szewczenki w perspektywie postkolonialnej
Gustaw Ostasz Tradycje romantyzmu w poezji pierwszej połowy XX wieku. Sygnały rozpoznań Kateryna Bilyk Dom i granica w poezji Leonarda Podhorskiego-Okołowa
Maria Maskała Od logosu do physis. Homo natura w antropologii literackiej Bolesława Leśmiana
Anna Jamrozek-Sowa Migracje powrotne na przykładzie książki „Wczesny powrót” Wła­dysława Terleckiego
Łukasz Neca Gułag jako miejsce wewnętrznej deformacji w wizji literackiej Leo Lipskiego („Dzień i noc”)
Agata Paliwoda „Mam uczucia na sprzedaż”. Obraz miłości w twórczości Danuty Ireny Bieńkowskiej
Arent van Nieukerken Doświadczenie emigracyjne w poezji Herberta i Miłosza
Arkadiusz Luboń Wspólnototwórcza funkcja przekładów w nowofalowych tomach Sta­ni­sła­wa Barańczaka i Ryszarda Krynickiego
Janusz Pasterski Głosy i rozpoznania. Kilka uwag o poezji polskiej po roku 2000
Jolanta Pasterska Problematyka polskiej prozy (e)migracyjnej po roku 2000. Rekonesans Kris van Heuckelom Od „Polish Remover” do „polskiej szkoły boksu”. Polskość w naj­nowszej literaturze migracyjnej
Językoznawstwo
Magdalena Telus Ocieplamy wizerunek języka polskiego w Niemczech: dlaczego, po co, jak?
Anita Račáková Perspektywy rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bań­skiej Bystrzycy
Marcin Wyrembelski E-LOCAL: Electronically Learning Other Cultures and Languages. Prezentacja
Ałła Krawczuk Zwracanie się do adresata w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia na Ukrainie
Łesia Korol Osobliwości składniowe w polszczyźnie uczniów szkół Lwowa z polskim języ­kiem nauczania
Maria Zielińska Osobliwości fleksji werbalnej w polszczyźnie młodych osób pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej
Urszula Kopeć Odkrywanie językowego obrazu miłości erotycznej i nienawiści w lek­turach szkolnych na przykładzie „Doliny światła” A. Minkowskiego oraz „Cudzoziemki” M. Kuncewiczowej
Grażyna Filip Role nadawcy w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego jako element strategii przekonywania czytelnika
Natalia Sowtys Ukraińskie zapożyczenia leksykalne w utworach Lwa Węglińskiego
Bożena Taras Rola badań nad dziedzictwem kulturowym w dyskursie akademickim
Julia Sahata Innowacje semantyczne w polskich frazeologizmach zawierających nazwy zwierząt
Ewa Błachowicz Językowo-kulturowe aspekty plotki
Noty o autorach
Indeks nazwisk

Skip to content