[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Andrzej Andrusiewicz – Życie dla nauki. Jubileusz Profesora Bazylego Białokozowicza, ARTYKUŁY I ROZPRAWY: HISTORIA: Jan Kwak – Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Rola Kamieńca Podolskiego w XVII wieku, Henryk Bartoszewicz – Kijowska Filarecja. Z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej, Jan Pisuliński – Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Dorota Walczewska – Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914–1939, Piotr Kozłowski – Wywiad i kontrwywiad polskich służb granicznych w latach 1927–1935, Julian Tarnawski – Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym, Janusz Ustrzycki – Stronnictwa polityczne w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia, Elżbieta Rączy – Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośniew latach 1944–1956. Zarys problematyki (cz. 2 ), Sławomir Rębisz – Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy do roku 1990. Rys historyczny, SOCJOLOGIA: Kamil Wais – Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP – próba porównania, Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow – Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Społeczne reprezentacje stosunków polsko-niemieckich w oczach studentów AGH, Monika ślęzak – Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli, POLITOLOGIA: Kazimierz Małek – Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Ewa Michna – Łemkowie – historyczne źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych, LITERATUROZNAWSTWO: Bazyli Białokozowicz – Antoni Serednicki – pedagog, pisarz i tłumacz – jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego, Bazyli Białokozowicz – świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowksiego. Szkic jubileuszowy z okazji 80-lecia profesora Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (7 IX 1927 – 7 IX 2007), Peredrag Piper – Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynniki kulturalnego renesansu i integracji w kulturze, FILOZOFIA: Anatolij Tichołaz – Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy, Wiaczesław Szalkiewicz – Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce, HISTORIOZOFIA: Marian Broda – Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji, ARTYKUŁY RECENZYJNE: Jan Pisuliński – Jacek Reginia–Zacharski, Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917–1923, Monika ślęzak – Małgorzata Budyta-Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Monika ślęzak – Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego pod red. Andrzeja Wójtowicza, RECENZJE. OMÓWIENIA: Wojciech J. Cynarski – Turystyczne drogi i mosty porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą – od historycznych szkiców po współczesne teoretyczne inspiracje, Monika ślęzak – Czas na sanację, praca zbiorowa, wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, ss. 118, Edyta Czop – Blisko a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi pod red. Adama Bobryka, Andrzej Andrusiewicz – “Ukrajinśka polonistika”, Kamil Wais – Małgorzata Jarosińska, Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie (1912–1939), Andrzej Andrusiewicz – Leszek Strycharski, Na ścieżkach kłobuka. Zbiór reportaży z lat 1997–2003, KRONIKA NAUKOWA. INFORMACJE: Krzysztof Kubala – Europa wspólnych wartości, Wojciech J. Cynarski – Współczesne budowanie mostów politycznych, Wojciech J. Cynarski – Drogi i mosty porozumienia i zbliżenia w mniejszej skali, Wojciech J. Cynarski – Stosunki sąsiedzkie a integrująca rola turystyki, Joanna Pisulińska – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, Lwów 29 IX – 1 X 2005, Książki nadesłane do Zakładu Badań Wschodnich, Noty o Autorach.

Skip to content