[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY: Historia: Kazimierz Szmyd – Wieloetniczny i wielokulturowy fenomen Lwowa (1868–1918), Ałła Kiridion – Bilszowic’ka model derżawno-cerkownich widnosin u Radians’kij Ukrajani (1917–1939 roki), Oleg Razigrajew – Stanowlenija polskoj policyji wołyn’skogo wojewodstwa w kontieksti istorii organiw wnutriennich spraw II Reczi Pospolitoji, Julian Tarnawski –  Archiwum diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918–1939, Kamil Wais – Ewolucja Statutu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920–1939, Monika ślęzak – Szkolna opieka higieniczno-medyczna w latach 1920–1939 w świetle czasopisma „Wychowanie Fizyczne”, Elżbieta Rączy – Armia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1945, Edyta Czop – Strach w świadomości społeczeństwa Rzeszowszczyzny w latach 1945–1975, Socjologia: Jerzy Jestal – Ukraińska diaspora, Prawo: Władysław W. Szalkiewicz – W.D. Spasowicz i pozitiwitskaja kriminołogia, Literaturoznawstwo: Wiaczesław Szalkiewicz – Spuścizna filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa na łamach „Prze­glądu Powszechnego” (1884–1890), Marian Broda – Dostojewski w oczach Leontjewa. Podstawy odmiennych tożsamości, Jarosław Strycharski – Najnowsza dramaturgia rosyjska w interpretacji badaczy i krytyków polskich, ARTYKUŁY RECENZYJNE. RECENZJE. OMÓWIENIA: Jerzy Jestal – Wypaczona rosyjskia demokracja: uwagi na marginesie pracy: M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia. The Failure of Open Politics, Irena Rudziewicz – Nowaja kniga o tworczestwie Lwa Tołstowa i sławianskich kulturach, Irena Rudziewicz –  Tom artykułów i wspomnień, Julian Tarnawski – J. Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki (1941–1964), Paweł Pinkowicz –  M. Ormanian,  Kościół Ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny, Julian Tarnawski – Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie – liturgia, pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej, J. Mariańskiego, Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – J. Łach, Wychowawcze posłannictwo słowa. Zarys i wybra­ ne zagadnienia, Monika ślęzak – W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Krzysztof Majkowski – G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latch 1931–1948, Andrzej Andrusiewicz – Podkarpacja bieda. Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, pod. red. M. Malikowskiego, KRONIKA NAUKOWA. INFORMACJE: Jerzy Jestal – Międzynarodowa konferencja: Integracja europejska a rynek pracy. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze, Rzeszów 9 X 2006, Elżbieta Cesarz-Maternicka – V Międzynarodowa konferencja naukowa: Wielokulturowe śro­dowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, Rzeszów 28–29 IX 2006, Bernadetta Wójtowicz – Międzynarodowa konferencja: Kościół i naród w Europie środkowo-Wschodniej w XIX wieku (1848–1914), Lüneburg, 26–28 X 2006, Andrzej Andrusiewicz – Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesna historiografia o kształtowaniu się narodu i państwa w przestrzeni pomiędzy Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją, Warszawa, 15 XI 2006, Andrzej Andrusiewicz – Program Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego na lata 2006–2010, Andrzej Andrusiewicz – Pierwszy numer czasopisma „Studia Społeczno-Polityczne”, Noty o Autorach.

Skip to content