[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polska – Niemcy – Ukraina w Europie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Włodzimierz Bonusiak – Wstęp, Helmut Wagner – Tajemnica Unii Europejskiej. Polityczna formuła, o jakiej jeszcze nie słyszano, Christian Meier – Im Kontext von Georgien-, Iran- und Afghanistankrise: Schlüsselfragen der sicherheitspolitischen Diskussion in Deutschland, Erhard Cziomer – Wyzwania i polityka międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego oraz jego implikacje dla Polski w XXI wieku, Włodzimierz Bonusiak – Wpływ przemian politycznych w Polsce na politykę bezpieczeństwa, Ewa Orlof – Przemiany polityczne w Polsce 2001–2007 (niektóre problemy), Andrzej Bonusiak – Polskie wyszukiwarki internetowe a Traktat Reformujący UE, Ulrich Fiedler – Europäische zusammenarbeit auf schulischer ebene – zwanzig jahre deutsch polnische schulische Zusammenarbeit, Юрій Макар – Перспективи i виклики для України на міжнародній apeні, Юрій Макар, Ганна Жовківська – Політика Німеччини щодо інтеграції мігрантів, Dorota Semków-Chajko – Opinie polskich polityków na temat Traktatu Lizbońskiego na podstawie artykułów zamieszczonych na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” od czerwca do grudnia 2008 roku.  Inhaltsverzeichnis: Włodzimierz Bonusiak – Vorwort, Helmut Wagner – Das Geheimnis der Europäischen Union, Christian Meier – Im Kontext der Georgien-, Iran- und Afghanistankrise: Schlüsselfragen der sicherheitspolitischen Diskussion in Deutschland, Erhard Cziomer – Herausforderungen und Politik der internationalen Energiesicherheit und ihre Implikationen für Polen im 21. Jahrhundert, Włodzimierz Bonusiak – Der Einfluss der politischen Veränderungen in Polen auf die Sicherheitspolitik, Ewa Orlof – Politische Veränderungen in Polen in den Jahren 2001–2007 (ausgewählte Probleme), Andrzej Bonusiak – Polnische Internetsuchmaschinen und der EU-Reformvertrag, Ulrich Fiedler – Europäische Zusammenarbeit auf schulischer Ebene – zwanzig Jahre deutsch-polnische schulische Zusammenarbeit, Jurij Makar – Perspektiven und Möglichkeiten der Ukraine auf der internationalen Arena, Jurij Makar, Gena Zowlińska – Die Emigrantenpolitik Deutschlands, Dorota Semków-Chajko – Die Meinungen polnischer Politiker zum Vertrag von Lissabon in Artikeln in „Gazeta Wyborcza“ und „Rzeczpospolita“ vom Juni 2008 bis Dezember 2008. Зміст: Влодзімєж Бонусяк – Вступ, Гельмут Вагнер – Таємниця Європейського Союзу. Політична формула про яку іще не було чути, Хрiстіан Меєр – У кoнтексті кризи в Грузії, Ірані i Афганістані: ключові питання дискусії про політику безпеки в Німеччині, Ергард Ціомер – Виклики i політика міжнародної енергетичної безпеки a також її імплікації для Польщi в XXI ст., Влодзімєж Бонусяк – Вплив політичних змін в Польщі на політику безпеки, Ева Орльоф – Політичні зміни в Польщі в 2001–2007 pp. (вибрані проблеми), Анджей Бонусяк – Польські пошуковi інтернетівськi системи a Реформуючий Трактат ЄС, Ульрiх Федлер – Європейськa співпраця на рівні школи – двадцять років польського-німецького шкільного співробітництвa, Юрій Макар – Перспективи i виклики для України на міжнародній apeні, Юрій Макар, Ганна Жовківська – Політика Німеччини щодо інтеграції мігрантів, Дорота Семкув-Хайко – Оцінки польських політиків на тему Лісабонського Трактату на підставі стaттей вміщених на шпальтах „Газети виборчoї” i „Жечпосполитей” від червня до грудня 2008 p.

Skip to content