[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Mimo upływu 66 lat od zakończenia II wojny światowej cały szereg problemów z naszych dziejów w tym okresie budzi jeszcze emocje i wywołuje spory. Toczą się one zarówno wśród ludzi, którzy przeżyli ten czas pod różnymi okupacjami, jak i wśród samych historyków. Opracowanie niniejsze stanowi próbę obiektywnego przedstawie­nia procesów i zmian, które zachodziły w analizowanym okresie histo­rycznym, i równocześnie jest w pewnym stopniu polemiką z licznymi wypaczeniami i uproszczeniami cechującymi zarówno publicystykę historyczną, jak i część opracowań naukowych. Książka jest więc kolejnym głosem w dyskusji, która toczy się w na­szym społeczeństwie wokół dziejów Polski podczas II wojny światowej. (ze wstępu)

Spis treści:

Wstęp

I. Kampania wrześniowa

1. Agresja niemiecka na Polskę

2. Działania wojenne do 17 września

3. Najazd Armii Czerwonej

II. Polityka okupantów na ziemiach polskich w latach 1939–1941

1. Ziemie wcielone do Rzeszy

2. Generalne Gubernatorstwo

3. Ziemie przyłączone do ZSRR

4. Wileńszczyzna w latach 1939–1941

5. Spisz i Orawa pod okupacją słowacką

III. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1939–1941

1. Powstanie i działalność władz polskich we Francji

2. Działalność władz RP w Wielkiej Brytanii

IV. Kształtowanie się Polskiego Państwa Podziemnego

1. Początki i rozwój zbrojnego ruchu oporu

2. Główne nurty polityczne polskiego podziemia

3. Kształtowanie się władz Polski Podziemnej

V. Polska pod okupacją niemiecką

1. Nowy podział administracyjny ziem polskich

2. Ziemie wcielone do Rzeszy

3. Generalne Gubernatorstwo

4. Ziemie polskie w składzie Komisariatów Rzeszy „Ostland” i „Ukraina”

VI. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1941–1944

1. Układ Sikorski – Majski i jego konsekwencje

2. Katyń

3. Rząd Stanisława Mikołajczyka

VII. Polskie Państwo Podziemne w latach 1941–1944

1. Dezintegracja w polskim podziemiu politycznym

2. Scalanie organizacji wojskowych

3. Cywilne i zbrojne formy ruchu oporu

4. Spory o kształt ustrojowy przyszłej Polski

VIII. Ziemie polskie w okresie wyzwalania spod okupacji niemieckiej

1. Plan „Burza” i jego realizacja

2. Powstanie i działalność PKWN

3. Powstanie warszawskie i jego konsekwencje

4. Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

IX. Próby porozumienia, kompromisu i walki o rząd i granice Polski na arenie między­narodowej i w kraju

1. Jałta

2. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

3. Poczdam

X. Walki Wojska Polskiego na frontach II wojny światowej

1. Front zachodni

2. Front wschodni

3. Polacy w europejskim ruchu oporu

Bilans

Bibliografia

Wykaz skrótów

Wykaz materiału ilustracyjnego

Wykaz tabel

Aneks

Indeks osób

Skip to content