[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014–2018 – ujęcie regionalne

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: CONTENTS   Spis tablic List of tables   Spis wykresów List of charts   Spis map List of maps   Spis rysunków List of figures   Objaśnienia znaków umownych. Skroty Symbols. Abbreviations   Wstęp Introduction   Rozdział 1. Uwarunkowania potencjału turystycznego Chapter 1. Determinants of tourist potential 1.1. Istota potencjału turystycznego i jego znaczenie w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 1.1.The essence of tourist potential and its importance in shaping the socio-economic development of regions 1.2. Czynniki kształtujące atrakcyjność turystyczną regionów 1.2. Factors shaping the tourist attractiveness of regions 1.3. Bariery w wykorzystywaniu potencjału turystycznego 1.3..Barriers to exploiting the tourist potential 1.4. Rola funduszy europejskich w budowaniu potencjału turystycznego wojewodztw 1.4. The role of European funds in building the tourist potential of voivodships 1.5. Wybrane metody pomiaru i oceny potencjału turystycznego 1.5. Selected methods of measurement and evaluation of tourist potential   Rozdział 2. Walory turystyczne Polski i ich znaczenie dla budowania potencjału turystycznego województw Chapter 2. Tourist values of Poland and their importance for creating the tourist potential of voivodships 2.1. Charakterystyka walorów turystycznych i ich wpływ na rozwój ruchu turystycznego 2.1. Characteristics of tourist values and their influence on the development of tourist traffic 2.2. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki w województwach 2.2. Implementation the concept of sustainable tourism development in voivodships 2.3. Możliwości rozwoju ekoturystyki i jej wpływ na zachowanie walorów turystycznych regionu 2.3. Opportunities for the development of ecotourism and its impact on preserving tourist values of the region   Rozdział 3. Rola infrastruktury turystycznej w budowaniu potencjału turystycznego województw Chapter 3. The role of tourist infrastructure in creating the tourist potential of voivodships 3.1. Rola infrastruktury komunikacyjnej w kształtowaniu dostępności turystycznej 3.1. The role of communication infrastructure in shaping tourism accessibility 3.2. Publiczny transport zbiorowy w obsłudze ruchu turystycznego 3.2. Public transport in servicing tourist traffic 3.3. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe 3.3. Tourist trails and bicycle paths 3.4. Charakterystyka bazy noclegowej i gastronomicznej 3.4. Characteristics of accommodation and catering establishments . 3.5. Dostępność bazy noclegowej dla osób niepełnosprawnych 3.5. Availability of accommodation establishments for people with disabilities   Rozdział 4. Zrożnicowanie terytorialne ruchu turystycznego Chapter 4. Territorial diversity of tourist traffic 4.1. Specyfika regionalnego ruchu turystycznego 4.1. Specificity of regional tourist traffic 4.2. Wpływ wydatków związanych z podróżami na procesy wzrostu gospodarczego 4.2. Influence of tourism expenditure on economic growth processes 4.3. Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania potencjału turystycznego – wykorzystanie modelu miękkiego 4.3. Spatial diversification of the exploitation of tourist potential – the use of the soft model   Rozdział 5. Wykorzystanie innowacyjnych metod i źródeł danych w ocenie potencjału turystycznego Chapter 5. Use of innovative methods and data sources in the evaluation of tourist potential 5.1. Model przepływu danych w statystyce turystyki 5.1. Data flow model in tourism statistics 5.2. Portale internetowe jako źródło informacji z zakresu turystyki 5.2. Internet portals as source of information in the field of tourism 5.3. Łączenie danych z rożnych źródeł 5.3. Combining data from various sources   Zakończenie Conclusion   Bibliografia Bibliography   Akty prawne Legal acts   Netografia Webography

Skip to content