[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające 1.1. Niektóre aspekty postrzegania śmierci człowieka w wybranych aktach pra­w­­nych 1.2. Wybrane problemy aksjologiczne 1.3. Oddziaływanie śmierci człowieka na realizację praw i wolności jednostki 1.4. Wybrane aspekty zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich 1.5. Prawnomiędzynarodowy kontekst postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 1.6. Prawnowyznaniowy aspekt śmierci i pogrzebu człowieka 1.7. Uwagi końcowe   Rozdział 2 Ustawowa regulacja żałoby narodowej i zagadnienia po­k­rewne 2.1. Geneza regulacji 2.2. Praktyka ustrojowa 2.3. Problematyka art. 37 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o orga­nizo­wa­niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Inspirująca rola Prezydenta RP we wprowadzaniu żałoby przez wojewodów 2.4. Akty towarzyszące żałobie narodowej 2.5. Kompetencje Rady Ministrów w zakresie uczczenia pamięci osób zmar­łych 2.6. Ocena regulacji 2.7. Problem żałoby lokalnej 2.8. Problematyka żałobna w tekstach Ceremoniału Wojskowego i Regu­la­mi­nu Służby Okrętowej 2.9. Chwila (minuta) ciszy (milczenia) w praktyce funkcjonowania organów władzy publicznej 2.10. Uwagi końcowe   Rozdział 3 Pogrzeb państwowy z tytułu zasług 3.1. Pogrzeb państwowy sensu largo 3.2. Pogrzeb państwowy sensu stricto i sensu strictiore 3.3. Zagadnienia pokrewne 3.4. Ceremonialne aspekty pogrzebu 3.5. Uwagi ogólne i wnioski końcowe   Rozdział 4 Problemy stanowienia i stosowania prawa przez polskie organy władzy i administracji publicznej w następstwie katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. 4.1. Uwagi wprowadzające 4.2. Żałoba narodowa 4.3. Aspekt prawnofinansowy 4.4. Wybrane aspekty innych aktów prawnych wydanych w następstwie wy­padku 4.5. Problem śmierci osób sprawujących niektóre kierownicze stanowiska pań­stwowe 4.6. Zbędne przejawy aktywności prawodawczej wywołanej katastrofą 4.7. Uwagi końcowe   Konkluzje Bibliografia Dzienniki urzędowe DokumentyLiteratura

Skip to content