[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, I. ELEMENTY PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI NIELETNICH W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH, OSOBOWOŚCIOWYCH I SOCJOKULTUROWYCH: Andrzej Bałandynowicz – Zapobieganie przestępczości nieletnich w oparciu o paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej, Łukasz Kołomański – Resocjalizacja nieletnich – idea czy utopia? O skuteczności środków wychowawczo-poprawczych, Adam Szecówka – Subkultury młodzieżowe na polsko-czeskim pograniczu, Kazimierz Szmyd – Sekty i młodzież – badania i opinie, Jan Szymański – Niedostosowanie społeczne młodzieży w aspekcie doświadczeń KMP w Rzeszowie – prezentacja badań własnych, Anna Kozłowska – Czynniki osobowościowe i instytucjonalne oraz ich wpływ na postawy nieletnich wobec oddziaływań resocjalizacyjnych, Magdalena Jasiak – Zastosowanie metody Tomatisa u nieletnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Iwona Przybylińska – Prostytucja nieletnich dziewcząt – specyfika zjawiska, Robert Opora – Model ekologiczny wychodzenia z niedostosowania społecznego, Małgorzata Michel – Synergia czynników osobowościowych i środowiskowych jako istotny czynnik lokalnych systemów zapobiegania przestępczości nieletnich, II. TEORETYCZNE I AKSJOLOGICZNE WYMIARY RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ: Henryk Machel – Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej?, Jan Szałański – Komu i do czego potrzebna jest resocjalizacja penitencjarna, Sylwester Bębas – Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie funkcjonowania zakładów karnych i resocjalizacji więźniów, Jerzy Nikołajew – Pozycja kapelana więziennego w polskim i ukraińskim systemie penitencjarnym na przykładzie posługi księdza Grzegorza Drausa, Jerzy Ignaciuk – Pokajanie jako forma uzdrowienia i resocjalizacji, Tadeusz Sakowicz – Badania rodzin więźniów w literaturze zachodniej, Ryszard Maleszyk – Teksański system penitencjarny – historia, struktura organizacyjna i współczesne środki oddziaływania korekcyjnego, Jerzy Nikołajew – Historia i teraźniejszość więzienia w Odessie na tle przemian rosyjskiego, radzieckiego i ukraińskiego systemu penitencjarnego, Stanisław Lipiński – Czyny przestępcze i sankcje karne w ujęciu biblijno-talmudycznym, Paweł Tyrała – Doskonalenie kompetencji zawodowych w procesie resocjalizacji skazanych dla perspektywy zatrudnienia ich na rynku pracy, Stanislav Križovský – Nezvládnutá integrácia imigrantov ako bezpečnostný problém, III. DETERMINANTY READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH: Aleksandra Szymanowska – Czynniki utrudniające readaptację społeczną w świetle badań katamnestycznych, Witold Kędzierski – Organizacyjno-prawne i psychospołeczne uwarunkowania resocjalizacji instytucjonalnej (wybrane aspekty), Franciszek Kozaczuk – Determinanty skutecznej resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców, Józef Rejman – Sprawnościowe aspekty zespołowej pracy personelu instytucji penitencjarnej, Krzysztof Linowski – Udział dyrektora w warunkowym zwolnieniu – uwarunkowania podmiotowe, Dorota Pstrąg – Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa skazanych jako istotny warunek skuteczności resocjalizacji penitencjarnej, Krzysztof Wójcik – Nieformalne podziały osadzonych i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, Monika Marczak – Skuteczność readaptacji społecznej kobiet w Polsce, Edyta Pindel – Elektroniczny monitoring skazanych alternatywą dla kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, Ryszard Neć – Udział kuratora sądowego w profilaktyce i resocjalizacji osób warunkowo zwolnionych z odbywania kary pozbawienia wolności, Ewa Czerwińska – Perspektywy życiowe a poczucie alienacji u młodocianych przestępców, Anna Kurzeja – Społeczność terapeutyczna w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków.g.

Skip to content