[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie – nowe wyzwania

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, Wstęp, Telesfor Marek Markiewicz Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce, Dolores Gracja Piwek Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, Beata Ziajor Czynniki decydujące o kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi powietrznej, Grzegorz Drupka, Tomasz Rogalski Free Route Airspace – nowe regulacje przestrzeni powietrznej, Tadeusz Zieliński Zdalnie sterowane systemy powietrzne – perspektywa Organizacji Międzynarodo­wego Lotnictwa Cywilnego, Edyta Franczuk Wykorzystanie UAV w przestrzeni powietrznej. Zagrożenia i wnioski na podstawie realizacji prac w międzynarodowym projekcie ERA. Kontekst bezpieczeństwa na­rodowego, Aleksandra śliwoska Opinia EASA dotycząca bezzałogowych statków powietrznych – próba ujednolice­nia przepisów unijnych, Magdalena Matusiak-Frącczak Wykorzystanie dronów do walki z terroryzmem z punktu widzenia europejskich standardów ochrony praw człowieka na przykładzie targeted killing, Sabina Kubas, Marek Podraża Realizacja ochrony praw człowieka w świetle zagrożeń terroryzmem lotniczym, Anna Marcisz-Dynia Ewolucja polityki Unii Europejskiej w dziedzinie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym, Robert Konieczka Wstępna identyfikacja toru lotu statku powietrznego przed wypadkiem na podsta­wie śladów na podłożu oraz obiektach naziemnych i charakterystyki rozrzutu szczątków, Paweł Szewczyk Transport lotniczy w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Agnieszka Kunert-Diallo Zasady wykonywania przewozów lotniczych w obliczu brexitu, Agnieszka Fortońska Prawa pasażera wynikające z rozporządzenia 261/2004, Dariusz Tłoczyński Ocena zaspokajania potrzeb pasażerów korzystających z portu lotniczego w Rzeszowie, Kamil Szpyt Sytuacja praw własności przemysłowej wchodzących w skład przedsiębiorstw podmiotów branży lotniczej w postępowaniu upadłościowym, Stefan Marek Grochalski Rozwój (dynamika] prawa kosmicznego. Od „monopolu” reżimu międzynarodowe­go do współczesnych regulacji w systemach prawa wewnętrznego. Zarys problemu, Małgorzata Polkowska Prawo bezpieczeństwa kosmicznego jako nowy dział prawa międzynarodowego, Maciej Piotrowski Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne w projekcie pol­skiego prawa kosmicznego na tle rozwiązań prawnomiędzynarodowych, Stanisław Ludwikowski Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności kosmicznej przez kon­sorcja publiczno-prywatne   Anna Hurova Protection of nearearth space by means of environmental law, Noty o autorach

Skip to content