[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym. Obrona formalna

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Od autora
Rozdział I. Zagadnienia podstawowe
1. Uwagi wstępne
2. Formalizm obrony sprawowanej przez obrońcę
3. Podmiot prawa do pomocy obrońcy
4. Zdolność do sprawowania obrony formalnej
5. Niezależność procesowa obrońcy
Rozdział II. Prawo oskarżonego do pomocy obrońcy z wyboru
1. Upoważnienie do obrony
2. Ustanowienie obrońcy przez oskarżonego
3. Ustanowienie obrońcy przez osoby wskazane w art. 76 k.p.k.
4. Ustanowienie obrońcy przez „inną osobę” (art. 83 § 1 k.p.k.)
5. Wypowiedzenie stosunku obrończego
Rozdział III. Prawo oskarżonego do pomocy obrońcy z urzędu
1. Subsydiarność obrony z urzędu
2. „Prawo ubogich” (art. 78 § 1 k.p.k.)
3. Wyznaczenie obrońcy z urzędu
4. Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu. Zaskarżalność odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 81 § 1a)
5. Cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu. Zaskarżalność postanowienia o cofnięciu wy-znaczenia obrońcy z urzędu (art. 78 § 2)
6. Zmiana obrońcy z urzędu (art. 81 § 2 i art. 378 § 2)
7. Powierzenie pełnienia obowiązków procesowych obrońcy „występującemu” ze sprawy (art. 378 § 1 k.p.k.)
8. Wyznaczenie „zastępczego” obrońcy z urzędu (art. 84 § 2 zd. drugie k.p.k.)
Rozdział IV. Zakres umocowania obrońcy w sprawie karnej
1. Uwagi wstępne
2. Problematyka art. 84 k.p.k.
Rozdział V. Prawo oskarżonego do pomocy obrońcy niezbędnego
1. Ratio obrony niezbędnej
2. „Stadialność” obrony obligatoryjnej
3. Obrona małoletnich (art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k.)
4. Obrona głuchych, niemych i niewidomych (art. 79 § 1 pkt 2 k.p.k.)
5. Obrona oskarżonych, o których mowa w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. oraz w art. 79 § 1 pkt 4 k.p.k.
6. Obrona ze względu na zaistnienie utrudniających ją okoliczności (art. 79 § 2 k.p.k.)
7. Obrona oskarżonego, któremu zarzucono zbrodnię w postępowaniu przed sądem okręgowym (art. 80 zd. pierwsze k.p.k.)
8. Realność pomocy obrońcy. Konsekwencje naruszenia prawa oskarżonego do pomocy obrońcy
Rozdział VI. Substytucja obrończa
1. Uwagi wstępne
2. Udzielenie substytucji
Rozdział VII. Prawo oskarżonego do swobodnego porozumiewania się z obrońcą
1. Ratio prawa do nieskrępowanych kontaktów
2. Problematyka art. 73 k.p.k.
3. Umożliwienie oskarżonemu kontaktu z obrońcą w toku postępowania przyspieszonego (art. 517e § 1 zd. drugie oraz § 1a zd. trzecie k.p.k.)
4. Tajemnica obrończa
Rozdział VIII. Limitacja liczby obrońców
1. Problematyka art. 77 k.p.k.
Rozdział IX. Ochrona oskarżonego przed szkodliwą działalnością obrońcy
1. Dozwolony kierunek działania obrońcy (art. 86 § 1 k.p.k.)
2. Ochrona oskarżonego przed obroną kolizyjną (art. 85 k.p.k.)
2.1. Ratio art. 85 k.p.k.
2.2. Zakres ingerencji sądu w stosunek obrończy (art. 85 § 2 k.p.k.)
2.3. Okoliczności skutkujące kolizją interesów
2.4. Zaskarżalność postanowień zapadłych w trybie art. 85 § 2 k.p.k.
2.5. Wyłączenie obrońcy sprawującego obronę w warunkach określonych w art. 85 § 1 k.p.k.
2.6. Następstwa naruszenia art. 85 § 1 k.p.k.
3. Dyscyplinowanie obrońcy
Rozdział X. Prawo oskarżonego do przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy (art. 301 k.p.k.)
1. Uwagi wstępne
2. Ratio art. 301 k.p.k.
3. Uwarunkowania przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy
3.1. Dopuszczenie obrońcy „ustanowionego”
3.2. Pouczenie o prawie z art. 301 k.p.k.
4. Zrzeczenie się prawa do przesłuchania z udziałem obrońcy
5. „Odnawialność” prawa do przesłuchania z udziałem obrońcy
6. Zniesienie prawa do przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy w toku postępowania przyspieszonego
7. Udział obrońcy w przesłuchaniach dokonywanych „na użytek” instytucji świadka koronnego
8. Udział obrońcy w przesłuchaniu poprzedzającym zastosowanie środków zapobiegawczych (art. 249 § 3 k.p.k.) oraz w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego (art. 249 § 5)
9. Problematyka art. 245 § 1 k.p.k.
10. Skuteczny środek naprawczy na wypadek naruszenia prawa dostępu do adwokata (obrońcy)
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz orzecznictwa
Wykaz aktów prawnych

Skip to content