[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Od Autorek
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Hierarchia potrzeb w życiu jednostki
1.1. Znaczenie potrzeb w cyklu życia
1.2. Dzieciństwo i młodość
1.3. Dorosłość
1.4. Starość
ROZDZIAŁ II. Funkcjonowanie seniora w zakresie pełnionych ról
2.1. Aktywność domowo-rodzinna
2.2. Aktywność pozarodzinna
2.3. Aktywność społeczna i zawodowa seniorów
2.3.1. Rodzaje i funkcje aktywności osób starszych
2.4. Formy aktywizacji osób starszych
2.4.1. Znaczenie aktywności w życiu człowieka starszego
ROZDZIAŁ III. Samodzielność seniora w życiu codziennym
3.1. Czynniki warunkujące samodzielność w wieku geriatrycznym
3.2. Zakres aktywności niewymagającej pomocy osób trzecich
3.3. Bariery subiektywne i obiektywne dla samodzielności seniora
ROZDZIAŁ IV. Zależność seniora od opieki
4.1. Ocena zdolności do samoopieki
4.1.1. Edukacja zdrowotna
4.1.2. Ocena zapotrzebowania na opiekę
4.2. Dysfunkcje w sferze zdrowia
4.3. Czynniki socjoekonomiczne
4.4. Wizerunek seniora w opinii członków rodziny
ROZDZIAŁ V. Analiza sytuacji życiowej seniorów na podstawie przeprowadzonych badań
5.1. Analiza danych socjodemograficznych 5.1.1. Sytuacja rodzinna i socjalna seniorów
5.2. Sytuacja zdrowotna seniorów i dysfunkcje związane z patologiami społecznymi
5.3. Relacje seniorów z rodziną i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
5.4. Formy aktywności osób starszych 5.5. Funkcjonowanie seniorów według wskaźników COG ADL, IADL, MMSE, GDS
5.5.1. Czynności samoobsługi (ADL) 5.5.2. Czynności dnia codziennego (IADL)
5.5.3. Ocena stanu psychicznego (MMSE)
5.5.4. Ocena samopoczucia seniorów według skróconej wersji skali GDS
5.6. Problemy zgłaszane przez członków rodzin osób starszych
5.7. Analiza badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks
1. Skala funkcjonowania codziennego – Katza (ADL – Activities of Daily Living)
2. Skala czynności instrumentalnych – Lawtona (IADL – Instrumental Activities of Daily Living)
3. Ocena pacjenta według skali Barthel
4. Geriatryczna skala oceny depresji (GSOD). Wersja skrócona
5. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE – mini-mental state examination)
6. Skrócony test sprawności umysłowej według Hodgkinsona (AMTS – abbreviated mental test score)
7. Skala GDS (Global Deterioration Scale), służąca do oceny zaawansowania otępienia
8. Skala Tinetti – oceny równowagi i chodu
9. Skala niedokrwienia Hachinskiego (wersja skrócona)
10. Kwestionariusz oceny stopnia odżywienia MNA – Mini Nutritional Assessment) Badanie przesiewowe (skryning). Wersja skrócona – Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF)
11. Skala oceny ryzyka rozwoju odleżyn (Norton)
12. Ocena sytuacji osoby starającej się o przyjęcie do stacjonarnego zakładu opiekuńczego
13. Skala wsparcia społecznego (SWS)
14. Ocena funkcjonowania osoby starszej według modelu GERONTE
15. Skala aktywności mieszkańców domu pomocy społecznej (w układzie tabelarycznym) według Hanny Kachaniuk

Skip to content