[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Procesy kierowania w administracji publicznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I Specyfika kierowania w administracji publicznej

1. System administracji publicznej
2. Pojęcie kierowania i jego odmiany
3. Pojęcie menedżera publicznego
4. Etapy procesu kierowania
Podsumowanie
Rozdział II Przemiany w kierowaniu sprawami publicznymi
1. Modele organizacji administracji publicznej
A. Biurokratyczny model organizacji
B. Organiczny model organizacji
C. Model organizacji uczącej się
2. Zarządzanie publiczne jako nowe podejście do kierowania sprawami publicznymi
A. Tradycyjne zarządzanie publiczne
B. Nowe zarządzanie publiczne (NZP)
C. Public governance
D. Zarządzanie w Unii Europejskiej
Podsumowanie
Rozdział III Poziomy zarządzania w administracji publicznej
1. Poziom Unii Europejskiej
A. Podział kompetencji
B. Metody tworzenia polityk unijnych
2. Poziom krajowy
3. Poziom regionalny i lokalny
4. Poziom urzędu organu administracji publicznej
5. Czynniki warunkujące podział kompetencji między poziomami makrostruktury administracji publicznej
A. Podstawowe zasady lokalizacji zadań publicznych w skali makrosystemu administracji
B. Lokalizacja centralna
C. Lokalizacja terenowa
D. Czynniki optymalizacji rozmieszczenia zadań publicznych w skali makrosystemu
Podsumowanie
Rozdział IV Zarządzanie strategiczne
1. Pojęcie zarządzania strategicznego
2. Etapy zarządzania strategicznego
A. Analiza strategiczna
B. Wyznaczanie celów rozwojowych i opcji strategicznych
C. Realizacja strategii / wdrażanie programów funkcjonalnych
D. Kontrola strategiczna
3. Budżetowanie zadaniowe i wieloletnie planowanie finansowe
A. Wieloletni plan finansowy
B. Wieloletni plan inwestycyjny
C. Budżet zadaniowy
4. Systemy zapewnienia jakości w administracji publicznej
A. System zarządzania jakością (SZJ)
B. Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management – TQM)
C. Różnica między SZJ a TQM
D. Modele oceny
Podsumowanie
Rozdział V Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
A. Problem
B. Decydent
C. Decyzja
D. Rodzaje decyzji
2. Grupowe podejmowanie decyzji
3. Informacja w procesie decyzyjnym
4. Model racjonalny procesu decyzyjnego
A. Analiza sytuacji decyzyjnej
B. Opracowanie wariantów rozwiązań
C. Ocena wariantów rozwiązań i wybór najlepszego
D. Wdrożenie decyzji w życie
5. Pojęcie decyzji racjonalnej
6. Inne modele procesu decyzyjnego
Podsumowanie
Rozdział VI Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i metod pracy przełożonego
1. Style kierowania
2. Techniki kierowania
A. Zarządzanie przez cele
B. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień
C. Zarządzanie przez komunikację
D. Zarządzanie przez konflikt
E. Zarządzanie przez partycypację
F. Zarządzanie przez wyjątki
3. Racjonalna organizacja pracy kierownika
A. Metodyka pracy przełożonego
B. Czas pracy kierownika i jego planowanie
C. Rola sekretariatu
D. Organizacja zebrań
4. środki oddziaływań kierowniczych
A. Zarządzanie zasobami ludzkimi i proces kadrowy w administracji publicznej
B. Rodzaje oddziaływań kierowniczych
C. Pojęcie motywowania
5. Kontrola
A. Kontrola jako funkcja kierowania
B. Kontrola zarządcza
C. Audyt wewnętrzny
Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz pozostałych źródeł

Skip to content