[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI: Contents, Urszula Gruca-Miąsik – Wstęp, I. PROFESJONALIZM W OPIECE: Urszula Gruca-Miąsik – Profesjonalna opieka i wychowanie wyrażone poziomem rozumowania moralnego, Kazimierz Szmyd, Małgorzata świdrak – Człowiek „stary” – permanentny kryzys, czy i jakie możliwe spełnienia, Ewa Barnaś-Baran – Profesjonalizacja działań instytucji opieki nad ludźmi starszymi szansą na pomyślną starość, Małgorzata Półtorak – Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się jako pierwszy etap profesjonalnej pomocy dzieciom z niepowodzeniami szkolnymi, Izabela Marczykowska – Profesjonalna pomoc zespołu terapeutycznego we wczesnej interwencji i wczesnym wspomaganiu rozwoju, Mirosław Dymon – Wykorzystanie muzykoterapii w szpitalach dziecięcych, Grzegorz Błażejewski – Profesjonalizm w pracy z osobami niepełnosprawnymi, Beata Zięba – Kompetencje wychowawcy drogą do sukcesu w procesie opiekuńczo-wychowawczym, Wiesława Walc – O potrzebie realizacji praw dziecka w szkole, Justyna Me -Łozińska – Kształtowanie się obrazu własnego „ja” u wychowanków domów dziecka, Elżbieta Socha – Wzorzec opiekuna wychowawcy internatu i bursy szkolnej, II. PROFESJONALIZM W WYCHOWANIU I EDUKACJI: Maria Chodkowska, Aleksandra Mach – Profesjonalizm w wychowaniu specjalnym, Eduard Lukáč – Historické inąpirácie pre profesionalitu v práci učiteµov v názoroch M.F. Quintiliana a J.A. Komenského, Miloą Kodejąka – Pedagogická reforma v hudebním vzdělávání v České republice, Ivana Pirohová – K profesionalizácii poradenstva v ďaląom vzdelávaní, Milan Goga – Učiteµ, ąkola, vzdelávanie ako faktory formovania osobnosti ątudenta k ľivotným hodnotám, Maria Kocór – Oczekiwane kompetencje zawodowe nauczycieli, Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz – Kompetencje nauczyciela w zapobieganiu agresywnym zachowaniom dzieci i młodzieży, Wojciech Błażejewski – Kwalifikacje zawodowe a profesjonalizm w praktyce szkolnej, Marta Uberman – Wychowanie przez sztukę w programach pracy świetlicy środowiskowej. Warsztaty rękodzieła artystycznego i zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych, Eliza Maria Chodkowska – Profesjonalizm nauczyciela wychowawcy w zintegrowanej edukacji przyrodniczo-ekologicznej, Ewa Tłuczek-Tadla – Nauczyciel współczesnej szkoły a „deficyt obywatelstwa” polskiej młodzieży, III. PROFESJONALIZM W PRACY SOCJALNEJ: Mieczysław Radochoński – Rola wiedzy o zaburzeniach osobowości u dorosłych w działalności pracownika socjalnego, Beáta Balogová – Etablácia a profesionalizácia sociálnej práce, Anna Tokárová – Miesto ľien v počiatkoch protialkoholického hnutia na Slovensku, Branislav Frk, Vladimír Frk – Strategické zámery organizácie v oblasti starostlivosti o zamestnancov, ©losár Duąan – Mentor – pomáhajúca profesia, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Edukacyjne wyznaczniki profesjonalnej pracy socjalnej w ocenie studentów, Zakończenie.     Contents: Urszula Gruca-Miąsik – Introduction, I. PROFESSIONALIZM IN CARE: Urszula Gruca-Miąsik – Proffesional care and education expressed by the level of moral reasonin, Kazimierz Szmyd, Małgorzata świdrak – An „old” man – a permanent crisis, any possible fulfillment, Ewa Barnaś-Baran – The professionalization of action of the institution of care of elder people with the chance on the favourable old age, Małgorzata Półtorak – Diagnosis of specific learning disabilities as the first stage of professional help for children with poor academic performance, Izabela Marczykowska – Professional help of the therapeutic team in the early intervention and early support of the development, Mirosław Dymon – Using the music therapy at children’s hospitals, Grzegorz Błażejewski – Being professional in work with disabled persons, Beata Zięba – Educator competence – the way to succed in Welfare-Educatiomal process, Wiesława Walc – On the necessity of executing children’s rights at school, Justyna Me -Łozińska – The formation of „ego” image in children’s home pupils, Elżbieta Socha – An ideal dormitory tutor, II. PROFESSIONALIZM in up bringing and education: Maria Chodkowska, Aleksandra Mach – Professionalism in special education, Eduard Lukáč – The historical inspiration for the professionalism of teachers working in views M.F. Quintilianius and J.A. Comenius, Miloą Kodejąka – Pedagogical reform in music education in the Czech Republic, Ivana Pirohová – To the professionalization of the counselling in further education, Milan Goga – Teacher, school, education as the factors of shaping the student’s personality to life values, Maria Kocór – The expected professional competence of teachers, Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz – Teacher competence in the prevention of aggressive behavior of children and adolescents, Wojciech Błażejewski – Professional qualifications and professionalism in school practice, Marta Uberman – Education through art in social day-care programmes. Craftwork workshops and art activity for school children, Eliza Maria Chodkowska – Professionalism of a teacher-pedagogue in integrated natural science and ecological education, Ewa Tłuczek-Tadla – The contemporary school teacher vs. „citizenship deficit” of Polish youth, III. PROFESSIONALIZM IN SOCIAL WORK: Mieczysław Radochoński – Role of knowledge on personality disorders in professional activity of social worker, Beáta Balogová – Establishment and professionalisation of social work, Anna Tokárová – The place of women at the beginning of the teetotal movement in Slovakia, Branislav Frk, Vladimír Frk – The strategic objectives of the organization in the field of care for employees, ©losár Duąan – Mentor – helpin profession, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Educational determinants of professional social work in students’ estimation, Ending.

Skip to content