[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VII, z. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Andrzej Garbarz – Współczesny sposób stosowania leków – pomoc czy lekomania?, PRACE ORYGINALNE: Agnieszka Bejer, Anna Maria Ax, Urlich Dockweiler, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka, Andrzej Kwolek, Grzegorz Magoń, Teresa Pop, Grzegorz Przysada – Czynniki ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu w populacji niemieckiej i polskiej, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978–2004, Lidia Perenc, Anna Radochońska – Influence of media on shaping of body image in adolecents, Bogumił Lewandowski, Paweł Pakła, Ewelina Kłusek – Wpływ leczenia chirurgiczno-onkologicznego nowotworów jamy ustnej i części twarzowej czaszki na jakość życia chorych, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek – Skuteczność wybranych parametrów fali ultradźwiękowych w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni kanału nadgarstka, Piotr Pyrcz, Grzegorz Przysada, Mariola Kędra, Małgorzata Majka-Sibiga – Realizacja zaleceń lekarskich przez pacjentów wypisanych z Oddziału Rehabilitacji, Anna Samojedna-Kobosz, Andrzej Kwolek, Antoni Samojedny – Prognostyczne znaczenie wyjściowej tomografii komputerowej i deficytu neurologicznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu – doniesienia wstępne, Weronika Piziak – Wpływ przygotowania psychoprofilaktycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu, PRACA KAZUISTYCZNA: Anna Kozieł vel Kozłowska, Andrzej Kwolek – Rola rodziny w rehabilitacji osoby po udarze pnia mózgu, PRACE POGLĄDOWE: Wojciech Cendrowski – Algorytmy terapii modyfikujących stwardnienie rozsiane. Dominująca rola interferonu beta, Kamila Piątek, Bożena Karczmarek-Borowska – Zastosowanie portów naczyniowych u chorych leczonych chemicznie, Katarzyna Augustyn, Leszek Kłębukowski – Guzy oczodołu, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla, Sławomir Snela, Daniel Szymczyk, Mariusz Drużbicki – Zaburzenia wzorca chodu u dzieci z mózgowym porażeniem, PRACE HISTORYCZNE: Paweł Bilski, Sławomir Snela – X – lecie pracy Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Andrzej Kwolek – Geneza budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, na podstawie wypowiedzi uczestników Wojewódzkich Sejmików Rehabilitacyjnych, Regulamin ogłaszania prac.

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Andrzej Garbarz – Contemporary manner of drug application – help or drug-addiction?, ORYGINAL PAPERS: Agnieszka Bejer, Anna Maria Ax, Urlich Dockweiler, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka, Andrzej Kwolek, Grzegorz Magoń, Teresa Pop, Grzegorz Przysada – Risk Factors for Ischemic Cerebral Stroke in German and Polish population, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Trends in physical development of children and adolescents from Rzeszów in 25-year period of 1978–2004, Lidia Perenc, Anna Radochońska – Influence of media on shaping of body image in adolecents, Bogumił Lewandowski, Paweł Pakła, Ewelina Kłusek – Evaluation of quality of life after treatment for cancer of the oral cavity, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek – Efficiency of selected parameters of ultrasonic waves in conservative therapy of carpal tunnel syndrome, Piotr Pyrcz, Grzegorz Przysada, Mariola Kędra, Małgorzata Majka-Sibiga – Carrying out doctor’s orders by patients with hemiparesis rehabilitated at the rehabilitation department in 2008, Anna Samojedna-Kobosz, Andrzej Kwolek, Antoni Samojedny – Prognostic significance of initial computer tomography and neurological deficit in patients after cerebral stroke – an introductory report , Weronika Piziak – Influence of psychophysical preparation in school of childbirth on the course of pregnancy and delivery, CASUISTIC PAPERS: Anna Kozieł vel Kozłowska, Andrzej Kwolek – Role of family in rehabilitation of the person after stroke of brain stem– case study, REVIEW PAPERS: Wojciech Cendrowski – Algorithms of modifying therapies in multiple sclerosis: dominant role of interferon beta, Kamila Piątek, Bożena Karczmarek-Borowska – Application of vascular ports at patients treated with chemotherapy, Katarzyna Augustyn, Leszek Kłębukowski – Orbital tumors, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla, Sławomir Snela, Daniel Szymczyk, Mariusz Drużbicki – Disorders of gait pattern in children with cerebral palsy, HISTORICAL PAPERS: Paweł Bilski, Sławomir Snela – Ten-year of work of Clinical Department of Orthopedics and Traumatology in Regional Hospital No. 2 in Rzeszow, Andrzej Kwolek – Genesis of construction of Regional Rehabilitation-Education Center for Children and Youth in Rzeszow (under the discussion of participants of Regional Rehabilitation Seyms), Instruction for Authors.

Skip to content