[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VII, z. 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Bożenna Karczmarek-Borowska – Czynniki prognostyczne i predykcyjne dla raka piersi, PRACE ORYGINALNE: Mariusz Drużbicki, Daniel Szymczyk, Sławomir Snela, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla – Obiektywne, ilościowe metody analizy chodu w praktyce klinicznej, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz – Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej, Justyna Podgórska, Andrzej Kwolek – Znaczenie postępowania terapeutycznego u dziecka z ADHD, Justyna Rykała – Wpływ masy ciała na jakość życia i częstość występowania powikłań u osób po udarze mózgu, Justyna Rykała, Andrzej Kwolek – Wpływ wybranych czynników na jakość życia oraz stan funkcjonalny pacjentów po udarze mózgu, Justyna Barłowska – Wpływ nasilenia zmian radiologicznych w układzie kostno-stawowym i wybranych czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Ewa Frydlewicz-Bartman, Justyna Rykała – Rola regularnego uprawiania sportu w życiu osób po urazie rdzenia kręgowego, PRACE POGLĄDOWE: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska – Neurobiologiczne uwarunkowania antyspołecznych zaburzeń zachowania, Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Znaczenie rehabilitacji w ubezpieczeniu społecznym, Stanisław Kijowski – Od płatnerskiego gorsetu Ambroise Pare do gorsetu dynamicznego – zaopatrzenie rehabilitacyjne w leczeniu skolioz, PRACA KAZUISTYCZNA: Anna Siwiec, Bogusław T. Marczak – Porfiria – choroba poznana – nierozpoznawana. 25-letnia chora z kłębkowym zapaleniem nerek i pierwszym w życiu atakiem porfirii – opis przypadku, SPRAWOZDANIA: Andrzej Maciejczak – Sprawozdanie z kongresu naukowego The Spine Society of Europe – Europejskiego Towarzystwa Kręgosłupowego, Justyna Podgórska, Justyna Rykała – 1 Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA (Warszawa 10–13 września 2009 r.), Regulamin ogłaszania prac.

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Bożenna Karczmarek-Borowska – Factors related to prognosis and prediction of breast cancer, ORYGINAL PAPERS: Mariusz Drużbicki, Daniel Szymczyk, Sławomir Snela, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla – Objective, quantitative methods of gait analysis in clinical practice, Justyna Drżał-Grabieć, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz – Body position in peroneal plane in children from Ist to IIIrd grades of elementary school, Justyna Podgórska, Andrzej Kwolek – Significance of therapeutic proceeding in children with ADHD, Justyna Rykała – Influence of the body weight on the quality of life and the frequency of complications occurrence of people after a brain stroke, Justyna Rykała, Andrzej Kwolek – Influence of selected factors on the quality of life and the functional state of people after a brain stroke, Justyna Barłowska – The influence of radiological changes intensification in osteoperiosteal system and selected socio-demographic factors on quality of life of patients with rheumatoid arthritis, Ewa Frydlewicz-Bartman, Justyna Rykała – The role of an regular sport work out in the lives of people with spinal cord injury, REVIEW PAPERS: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska – Neurobiological determinants of antisocial behavior, Anna Wilmowska-Pietruszyńska – The signifance of rehabilitation in social insurance system, Stanisław Kijowski – From the armored jacket of Ambroise Pare to dynamic jacket – rehabilitation supply In treatment of scoliosis, CASUISTIC PAPERS: Anna Siwiec Bogusław T. Marczak – Porphyria – known disease – undiagnosed. 25 years old patient with glomerulonephritis and the first attack of porphyria – clinical case, REPORTS: Andrzej Maciejczak – Proceedings of the scientific congress of the Spine Society of Europe, Justyna Podgórska, Justyna Rykała – Ist International Congress REHABILITATION IN POLAND (Warsaw, September 10–13, 2009), Instruction for Authors.

Skip to content