[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VIII, z. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Bartosz Korczowski, Monika Lonc – Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku, PRACE ORYGINALNE: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Sławomir Ziarko, Piotr Radziwon, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz – Ekspresja cząsteczek CD43 i PSGL-1 na neutrofilach chorych na boreliozę z Lyme, Ludwika Sadowska, Małgorzata Skórczyńska, Marlena Błażejczyk, Anna Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Łukasz Przygoda – Kształtowanie się więzi uczuciowej między matką i dzieckiem z niepełnosprawnością psychosomatyczną – część I, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Zmiany proporcji budowy ciała dzieci i młodzieży rzeszowskiej w wieku od 3–18 lat w dwudziestopięcioleciu 1978–2004, Grzegorz Trojan, Aleksander Panek, Grzegorz Magoń, Wojciech Dziuba – Odległe wyniki leczenia czynnościowego pacjentów z powodu złamania bliższego końca kości piszczelowej, Stefania Lewicka, Janina Sobczak-Kowalak – Leczenie w sanatoriach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego w ocenie pacjentów, Tetiana Bojczuk, Grzegorz Przysada, Łukasz Strzępek – Wpływ ćwiczeń leczniczych na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa, PRACA HISTORYCZNA: Monika Binkowska-Bury – Pięciolecie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, PRACE POGLĄDOWE: Wojciech J. Cynarski – Medycyna w tradycji sztuk walki, Jerzy Kiszka, Krzysztof Gutkowski – Złamania miednicy u dorosłych: epidemiologia, klasyfikacja, diagnostyka i leczenie, PRACA KAZUISTYCZNA: Stanisław Kijowski – Postępowanie fizjoterapeutyczne w dystonii uogólnionej u chorego po implantacji elektrod do obustronnej stymulacji gałki bladej wewnętrznej (GPi-DBS), SPRAWOZDANIA: Andrzej Kwolek – II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji: „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego”, Katarzyna Walicka-Cupryś, Adrian Kużdżał – XIV Konferencja Naukowa „Młoda Sportowa Nauka Ukrainy” Lwów 2010, Regulamin ogłaszania prac.

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Bartosz Korczowski, Monika Lonc – Chronic recurrent multifocal osteomyelitis, ORYGINAL PAPERS: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Sławomir Ziarko, Piotr Radziwon, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz – Expression of CD 43 and PSGL-1 on peripheral blood neutrophils of patients with Lyme borreliosis, Ludwika Sadowska, Małgorzata Skórcyńska, Marlena Błażejczyk, Anna Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Łukasz Przygoda – Forming of the emotional bonds between mother and child with a psychosomatic disorder – part I, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Changes in proportions of the body build in the Rzeszow children and youth aged 3 to 18 years during the period of 25 years (1978–2004), Grzegorz Trojan, Aleksander Panek, Grzegorz Magoń, Wojciech Dziuba – Distant results of functional treatment of patients with fractures of the proximal end of the tibia, Stefania Lewicka, Janina Sobczak-Kowalak – Treatment in health spas of the Podkarpackie Region in the eyes of patients, Tetiana Bojczuk, Grzegorz Przysada, Łukasz Strzępek – Influence of therapeutic exercises on quality of life indices in patients with chronic spine pain, HISTORICAL PAPERS: Monika Binkowska-Bury – V Anniversary of the Institute of Nursing and Obstetrics of Medical Faculty of Rzeszow University, REVIEW PAPERS: Wojciech J. Cynarski – Medicine in tradition of martial arts, Jerzy Kiszka, Krzysztof Gutkowski – Adult pelvic fractures: epidemiology, classification, diagnostics and treatment, CASUISTIC PAPERS: Stanisław Kijowski – Physiotherapy treatment in generalised dystonia with patient after implementation of electrodes to two-side stimulation of the internal globus pallidus (GPi-DBS), REPORTS: Andrzej Kwolek – II International Days of Rehabilitation: Needs and standards of rehabilitation in diseases and injuries of central nervous system, Katarzyna Walicka-Cupryś, Adrian Kużdżał – XIV Scientific Conference „Young Sport Science in Ukraine” Lvov 2010, Instruction for Authors.

Skip to content