[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka – Rozwój fizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym w wybranych miejscowościach z terenu Podkarpacia i Podbeskidzia, Jerzy Saczuk, Adam Wilczewski, Agnieszka Wasiluk, Artur Litwiniuk, Wojciech J. Cynarski – Sprawność fizyczna chłopców z województwa podlaskiego, SPORTY WALKI I SZTUKI WALKI: Jan Słopecki – Psychologia na użytek sztuki walki jujutsu, Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber – Zendo karate – 30 lat szkoły i stylu (1977–2007), Jarosław Walczak – Educational aspects of sports and martial arts with emphasis on taekwon-do, PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA SPORTU: Janusz Zieliński – Analiza funkcjonowania interpersonalnego miłośników sportów ekstremalnych, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Krzysztof Warchoł – Metody własne wychowania fizycznego – metody odtwórcze (reproduktywne) realizacji zadań ruchowych, Anna Bochenek, Ryszard Cieśliński – Kompetencje nauczycielskie w literaturze pedagogicznej, Elżbieta Wojtaś – Preferencje i plany zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obliczu wyzwań XXI wieku, Maciej Brożyna, Magdalena Gruszka – Ewolucja woltyżerki w Polsce i na świecie, TURYSTYKA: Paweł Rut, Jerzy Rut – Biura podróży na rynku turystycznym, Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Rezerwat “Szwajcaria Ropczycka” czynnikiem promocji powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Jarosław Herbert – Turystyka weekendowa w małych miastach na przykładzie Łańcuta, RECENZJE: Andrzej Malinowski – Recenzja podręcznika “Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy”, red. Wiesława Horst, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, ss. 348, Andrzej Malinowski – Uwagi na temat monografii Jacka Lewandowskiego pt. “Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i zakresów ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3–25 lat w obrazie elektrogoniometrycznym”, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 338, SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH: Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Turystyka regionalna – współczesne problemy. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 30.03–01.04.2007, VARIA: Andrzej Malinowski, Grażyna śmiech-Słomkowska, Michał Bartczak – Prenatal growth of human mandible, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors. Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka – Development of physical children in age early school chosen locality Podkarpacie province and Podbeskidzie province, Jerzy Saczuk, Adam Wilczewski, Agnieszka Wasiluk, Artur Litwiniuk, Wojciech J. Cynarski – Physical fitness boys from region Podlaskie, COMBAT SPORTS AND MARTIAL ARTS: Jan Słopecki – The application of psychology in jujutsu martial art., Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber – Zendo karate – 30 years school and style (1977–2007), Jarosław Walczak – Educational aspects of sports and martial arts with emphasis on taekwon-do, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY OF SPORT: Janusz Zieliński – The analysis of interpersonal functioning of the fans of extreme sports, THEORY AND METHODOLOGY OF SPORT: Krzysztof Warchoł – The own method of physical education – reproductive methods and realization of motoral tasks, Anna Bochenek, Ryszard Cieśliński – Teachers competences in pedagogical literature, Elżbieta Wojtaś – Preferences and professional plans of Wroclaw Physical Education Academy students in the face of 21st century challenges, Maciej Brożyna, Magdalena Gruszka – Evolution of acrobatics on horseback in Poland and in the Word, TOURISM: Paweł Rut, Jerzy Rut – Travel offices on the tourism market, Jarosław Herbert, Magdalena Pas – The “Szwajcaria Ropczycka” Park as a marketing instrument of the Ropczycko-Sędziszowski District, Jarosław Herbert – Tourism at the weekend on an example of a small town like Łańcut, PROFILES: Andrzej Malinowski – The manual review of “Ergonomics with elements of safety work”, ed. Wiesława Horst, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, pp. 248, Andrzej Malinowski – Observation on subject of Jacek Lewandowski’s monography “The formation of physiological curvatures and ranges of serialized morability of man spine from 3–25 years in view of electrogoniometry”. Publication AWF in Poznań, Poznań 2006, pp. 338, REPORTS ON SCIENTIFIC SESSIONS: Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Regional tourism – modern problems. Report from First International Conference of Student Scientific Circle 30.03–01.04.2007, VARIA: Andrzej Malinowski, Grażyna śmiech-Słomkowska, Michał Bartczak – Prenatal growth of human mandible, Instructions for Authors.

Skip to content