[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka Szybisty – Poziom sprawności fizycznej żołnierzy na początku zasadniczej służby wojskowej w świetle testu Eurofit, Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – Zróżnicowanie budowy somatycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w świetle typologii Kretschmera, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Krzysztof Warchoł – Zabawa jako metoda w wychowaniu fizycznym – teoria i praktyka, Krzysztof Polok, Helen Myszakowski-Connor – Pro and contra the teaching of the sporting aspects of the so-called ‘international English’, Katarzyna Bukowska – Dobór kandydatów na studia wychowania fizycznego pod względem przygotowania do tzw. przedmiotów praktycznych, Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Aneta Przepióra – Problematyka głosu wśród nauczycieli wychowania fizycznego, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Aneta Przepióra – Ocena realizacji form muzyczno-ruchowych w szkołach województwa podkarpackiego, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Paweł Król – Z tradycji sportowych gmin żydowskich w powiecie tarnobrzeskim w latach 1919–1939, Stanisław Zaborniak – Z tradycji sportowych gminy żydowskiej w Przemyślu (1914–1939), Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Zarys historii łucznictwa z uwzględnieniem łucznictwa konnego, TURYSTYKA I REKREACJA: Jarosław Herbert – Analiza stanu ośrodków jeździeckich w wybranych powiatach (rzeszowskim i łańcuckim) w województwie podkarpackim – wyniki i analiza badań własnych, VARIA: Witold Półtorak – środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania, Andrzej Malinowski – Profesor Franciszek Wokroj (1906-1991) – jego życie i dzieło, Andrzej Malinowski – Zasługi prof. dra Leslie Gabriela Farkasa dla antropologii medycznej, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka Szybisty – Standard of soldiers physical efficiency on the beginning of the principle military service made on Eurofit test, Antoni Seredyński, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – The differentiation of soldiers somatic structure from principle military service made on Kretschmer typology, THEORY AND METHODOLOGY OF SPORT: Krzysztof Warchoł – Playing as a method in physical education – theory and practice, Krzysztof Polok, Helen Myszakowski-Connor – Pro and contra the teaching of the sporting aspects of the so-called ‘international English’, Katarzyna Bukowska – Recruitment of candidates for physical education studies concerning preparation for so called practical subjects, Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Aneta Przepióra – The problem of voice emission among teachers of physical education, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Aneta Przepióra – An assessment of the incorporation of music and movement activities in school of the Podkarpackie Voivodship, HISTORY OF SPORT: Paweł Król – Aus der Tradition der jüdischen Sportgemeinden im Kreis Tarnobrzeg in den Jahren 1919–1939, Stanisław Zaborniak – Traditionen Sport Gemaiude Juden Stadt Przemyśl (1914–1939), Jarosław Herbert, Magdalena Pas – Archery History Profile with regard to horse archery, TOURISM AND RECREATION: Jarosław Herbert – State analysis condition of riding center in chosen administrative districts (Łańcut and Rzeszów province) – result and analysis of personal research, VARIA: Witold Półtorak – Environmental conditionality of development in period young people morthofunctional puberty, Andrzej Malinowski – Professor Franciszek Wokroj (1906-1991) – his life and work, Andrzej Malinowski – Deserts professor Leslie Gabriel Farkas for the medical anthropology, Instructions for Authors.

Skip to content