[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ATROPOLOGIA FIZYCZNA: Antoni Seredyński, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – Ocena budowy i składu ciała żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka – Porównanie wzrastania dziewcząt i chłopców w wieku 7–11 lat w dwóch regionach Polski południowej, KINEZJOLOGIA: Marian Rzepko – Asymetria dynamiczna a równowaga statyczna i dynamiczna młodzieży w wieku 16–17 lat, TEORIA SPORTU – TEORIA TRENINGU: Hakan Kolayis, Malik Beyleroglu, Fikret Ramazanoğlu – The effect of one week preparation camp on state and trait anxiety on national women handball team, Marcin Andrzejewski, Robert śliwowski, Andrzej Wieczorek – Dynamika rozwoju zdolności szybkościowych piłkarzy nożnych o różnym poziomie wytrenowania, Sevda Bağır, Serdar Geri, Hikmet Yıldız – The impact of Quick Strength Trainings and Technical Trainings on 12–14 aged group table tennis players’ some motor skills, TEORIA SPORTU: Beata Pluta, Marcin Andrzejewski – Analiza strukturalna wieku zawodników dwóch wybranych federacji piłkarskich, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Witkowski – Percepcja sztuk walki w południowej części Polski – aspekt wartości edukacyjnych, Piotr Kogut, Małgorzata Pasek, Ryszard Żarów, Andżelika Mytnik, Ewa Krupa, Kazimierz Mróz – Jakość życia i aktywność fizyczna chorych na osteoporozę, Magdalena Kunysz – Boks w obrazie medialnym. Ujęcie szkicowe, TURYSTYKA I REKREACJA: Валентина Курыш, Николай Лукъянченко – Тенденции развития туристических услуг, предоставляемых в курортополисе Трускавец-Сходница, Наталия Харив – Исторические аспекты развития туристско-краеведческой деятельности в просветительно-спортивных организациях «Пласт», «Сич», «Сокил», «Луг», Зенон Филиппов, Александр Лемешко – Теоретические аспекты, современное состояние и перспективы развития спортивного и оздоровительного туризма в Прикарпатском рекреационном регионе, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Kazimierz Obodyński – Nagroda Miasta Rzeszowa dla Profesora Wojciecha Jana Cynarskiego, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Agroturystyka – moda czy potrzeba? Sprawozdanie z konferencji naukowej, Wojciech J. Cynarski, Sławomir Drozd – IV Europejski Kongres FIEP w Bratysławie, 29–31.08.2007, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Antoni Seredyński, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Ewa Nowosad-Sergeant – Evaluation of soldiers’ body frames and builds in Polish army, Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka – Comparison of the growth of girls and boys aged 7–11 from two regions of southern Poland, KINESIOLOGY: Marian Rzepko – Dynamic asymmetry and static and dynamic balance of teenagers aged 16–17, THEORY OF SPORT – THEORY OF TRAININGS: Hakan Kolayis, Malik Beyleroglu, Fikret Ramazanoğlu – The effect of one week preparation camp on state and trait anxiety on national women handball team, Marcin Andrzejewski, Robert śliwowski, Andrzej Wieczorek – Dynamics of development of speed abilities of footballers on various levels of trainedness, Sevda Bağır, Serdar Geri, Hikmet Yıldız – The impact of Quick Strength Trainings and Technical Trainings on 12–14 aged group table tennis players’ some motor skills, THEORY OF SPORT: Beata Pluta, Marcin Andrzejewski – Analysis of age structure of players for the two choosen national soccer federations, SOCIOLOGY OF PHISICAL CULTURE: Kazimierz Obodyński, Wojciech  J. Cynarski, Kazimierz Witkowski – Perception of martial arts  in the southern part of Poland – the aspect of educational values, Piotr Kogut, Małgorzata Pasek, Ryszard Żarów, Andżelika Mytnik, Ewa Krupa, Kazimierz Mróz – Quality of life and physical activity among patients suffering from osteoporosis, Magdalena Kunysz – Boxing as presented in the media. A draft, TOURISM AND RECREATION: Valentine Kurysh, Nikolay Luk’jancenko – Basic tendency in tourist’s service development in resort Truskavets-Skhidnytsia, Natalya Khariv – Historical aspects of traveling-regional activity in enlighten-sports organizations “Plast”, “Sych”, “Sokhil”, “Lug”, Zenon Philippov, Alexandr Lemeschko – Theoretical aspects, contemporary state and perspectives of sport and health-resort development of tourism in recrea­tional region of Podkarpacie, REPORTS ON SCIENTIFIC SESSIONS: Kazimierz Obodyński – Award of the City of Rzeszów for Professor W.J. Cynarski , Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Agri-tourism – style or necessity? Report of science conference, Wojciech J. Cynarski, Sławomir Drozd – 4th FIEP European Congress in Bratislava, 29–31.08.2007, Instructions for Authors.

Skip to content