[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Wojciech Błażejewski – Pomiar i ocena skuteczności kształcenia na lekcjach WF, Stanisław Cieszkowski, Jacek Krzeszowski – Budowa somatyczna i poziom zdolności motorycznych mężczyzn w wieku 25–29 i 35–39 lat odbywających karę poz-bawienia wolności w polskich zakładach karnych, Anna Tihomirova Bozhkova – Analysis of indices for physical growth and anthropometry with students – volleyball players, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Stanisław Cieszkowski, Wojciech J. Cynarski, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Jacek Krzeszowski – Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Podkarpacia w roku szkolnym 2004/2005, Michał Baran – Stan kultury fizycznej studentów w państwowych wyższych szkołach zawodowych w województwie podkarpackim, Adam Przybysz, Grzegorz Sobolewski – Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Krośnie w latach 1996–2006, Maciej Brożyna, Maciej śliż, Łukasz Godek – Nordic Walking jako forma rehabilitacji poprzez rekreację ruchową w dużych aglomeracjach miejskich, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Andrzej Malinowski – Stan rozwoju dorosłych kobiet Poznania w świetle zróżnicowania społecznego, Galina Dyakova – Research on the dependence between smoking and the students’ physical fitness, HISTORIA SPORTU: Jarosław Herbert – Zarys historii rozwoju jeździectwa na terenie Polski z uwzględnieniem woj. podkarpackiego w latach 1880–2006, REHABILITACJA: Jarosław Herbert, Magdalena Gruszka – Zastosowanie hipoterapii w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym, VARIA: Andrzej Malinowski – Profesor Wanda Stęślicka-Mydlarska (1907–2001), Roman Maciej Kalina – Jak uprościć awans naukowy nauczyciela akademickiego i wyższej uczelni jednocześnie stymulując wysoki poziom, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Romuald Stupnicki – XXIV Konferencja Fizjologii Wysiłku Dzieci (The XXIV Pediatric Work Physiology Meeting), Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Wojciech Błażejewski – Evaluation and effectivity of teaching in physical culture, Stanisław Cieszkowski, Jacek Krzeszowski – The somatic structure and the level of the motor abilities of men in an age 25–29 and 35–39 years serving the punishment of imprisoning at Polish units, Anna Tihomirova Bozhkova – Analysis of indices for physical growth and anthropometry with students – volleyball players, THEORY OF SPORT – THEORY OF TRAININGS: Stanisław Cieszkowski, Wojciech J. Cynarski, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Jacek Krzeszowski – The realization 4 hour of physical education at schools of Podkarpacie in school year 2004/2005, Michał Baran – State of physical culture in the State Higher Schools of Vocational Education in Podkarpackie Voivodeship, Adam Przybysz, Grzegorz Sobolewski – The activity of Academic Sports Association in Krosno between 1996–2006, Maciej Brożyna, Maciej śliż, Łukasz Godek – Nordic Walking as a form of rehabilitation through motor recreation in big agglomerations, SOCIOLOGY OF PHISICAL CULTURE: Andrzej Malinowski – State of development of adult women of Poznań in the light of social status, Galina Dyakova – Research on the dependence between smoking and the students’ physical fitness, HISTORY OF SPORT: Jarosław Herbert – The outline history of horsemanship development on Polish terrain with allowance to Podkarpackie province from 1880 to 2006 year, REHABILITATION: Jarosław Herbert, Magdalena Gruszka – Hipotherapy as a one of treatment form in children with cerebral palsy, VARIA: Andrzej Malinowski – Profesor Wanda Stęślicka-Mydlarska (1907–2001), Roman Maciej Kalina – How to simplify scientific advancement of academic teacher and university, while promoting high level of excellence, REPORTS ON SCIENTIFIC SESSIONS: Romuald Stupnicki – XXIV Konferencja Fizjologii Wysiłku Dzieci (The XXIV Pediatric Work Physiology Meeting), Instructions for Authors.

Skip to content