[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Krzysztof Kubala – Dziesięć lat „Przeglądu Naukowego Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, ANTROPOLOGIA KULTUROWA: Kazimierz Obodyński – Antropologia sztuk walki jako naukowa perspektywa dla badań, Wojciech J. Cynarski – Rekreacja według azjatyckich wzorów aktywności fizycznej – dla dialogu kulturowego, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński, Artur Litwiniuk – Kata zendō karate – analiza zawartości technicznej i symbolicznej, ANTROPOMOTORYKA: Katarzyna Bukowska – Rozwój cech motorycznych, sprawność fizyczna a właściwości psychiczne, REHABILITACJA: Anna Mazur-Rylska – Znaczenie usprawniania systemu przedsionkowego przez hipoterapię dla rozwoju prawidłowej psychomotoryki ciała, JĘZYK SPORTU: Krzysztof Polok – Elementy języka W w języku sportu, KULTURA FIZYCZNA I PRAWO: Jacek Kraś – Podstawy prawne działania przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Krzysztof Warchoł – Działalność Szkolnego Związku Sportowego na ziemi przemyskiej w latach 1975–1998, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Stanisław Cieszkowski, Agnieszka Mirkiewicz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek  – Aktywność fizyczna w budżecie czasu dziecka wiejskiego i jej wpływ na zdrowie, Krzysztof Warchoł, Adam Przybysz – Stosunek nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących do wychowania fizycznego, RECENZJE: Andrzej Malinowski – Recenzja książki Grażyny Nowak-Stacz pt. „Rozwój i zagrożenia zdrowia populacji w wieku rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce”, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – światowy Kongres AIESEP w Sapporo, Magdalena Krawczyk – Sprawozdanie z konferencji e-Travel Forum (29–30 stycznia 2008), VARIA: Andrzej Malinowski – Waldemar Dutkiewicz (1939–2007), Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: Krzysztof Kubala – Ten years of “Scientific Review of Physical Culture of University of Rzeszów”, ANTHROPOLOGY OF CULTURE: Kazimierz Obodyński – Anthropology of martial arts as scientific perspective of research, Wojciech J. Cynarski – Recreation according to Asian patterns of physical activity – for cultural dialogue, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński, Artur Litwiniuk – Katas of zendō karate – the analysis of the technical and symbolic contents, ANTHROPOKINETIC: Katarzyna Bukowska – Development of Motor Features, Physical Dexterity and Psychical Properties, REHABILITATIONL: Anna Mazur-Rylska – Significance of auricular system improvement by hipotherapy for the  development of proper body psychomotor ac-tivities, LANGUAGE OF SPORT:  Krzysztof Polok –  The Elements of I-language in the Language of Sport, LAW AND PHYSICAL CULTURE: Jacek Kraś – Legal grounds for the activity of tourist guides and package tour couriers, HISTORY OF PHYSICAL CULTURE: Krzysztof  Warchoł – Activity of Sports Schools Association on Przemysl District in 1975–1998 years, SOCIOLOGY OF PHYSICAL CULTURE: Stanisław Cieszkowski, Agnieszka Mirkiewicz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek – The physical activity in budget of the country child’s time and her influence on health, Krzysztof Warchoł, Adam Przybysz – The attitude of teachers of general education towards physical education, REVIEW: Andrzej Malinowski – Review – book of Grażyna Nowak-Stacz „Rozwój i zagrożenia zdrowia populacji w wieku rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce” (Development and dangers to the health of young-adult population during social-economic changes in Poland), REPORTS OF SCIENTIFIC SESSIONS REVIEW: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski –  AIESEP World Congress in Sapporo, Magdalena Krawczyk – Report of conference e-Travel Forum (29–30 January 2008), VARIA: Andrzej Malinowski – Waldemar Dutkiewicz (1939–2007), Instructions for Authors.

Skip to content