[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Stanisław Cieszkowski, Marcin Bachórz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek – Ocena budowy somatycznej funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Stanisław Cieszkowski, Marcin Bachórz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek – Ocena poziomu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, FIZJOTERAPIA: Maciej Brożyna, Wiesław Mendyka, Łukasz Godek, Maciej śliż, Marta Niewczas – Częstość występowania urazów narządów ruchu w zespołowych grach sportowych u zawodników w wieku od 18 do 32 lat  trenujących piłkę nożną, piłkę ręczną i piłkę koszykową na Podkarpaciu, Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Maciej śliż, Marta Niewczas – Częstość występowania wad postawy ciała u dzieci w wieku 7–12 lat w wybranych szkołach powiatu tarnowskiego, Ewa Nowosad-Sergeant, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny – Analiza współzależności pomiędzy wskaźnikiem Rohrera a częstością występowania wad postawy ciała u dzieci i młodzieży regionu podkarpackiego, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny, Bartłomiej Czarnota – Badanie współzależności pomiędzy występowaniem wad postawy ciała w obrębie tułowia a występującymi wadami kończyn dolnych, Jarosław Herbert, Maciej śliż – Turystyka wodna na Sanie, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Krzysztof Warchoł, Witold Półtorak – Gry zespołowe w autorskich programach wychowania fizycznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych województwa  podkarpackiego, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł – Najczęściej stosowane metody realizacji zadań ruchowych w szkolnym wychowaniu fizycznym, Katarzyna Greń, Marta Niewczas – Aerobik jako forma aktywności ruchowej na lekcjach wychowania fizycznego, TURYSTYKA I REKREACJA: Andrzej śmiały – Przydatność obiektów przyrody nieożywionej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym dla turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i wypoczynkowej, Jarosław Herbert, Łukasz Godek –  Horseback tourism as a chance for growth in Beskid Niski, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Carlos Gutiérrez García – 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and Humanists “Martial arts, combat sports, humanism” (budō, kakugi, jindō), Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Krzysztof  Kubala – Sprawozdanie z konferencji „Sztuki walki, sporty walki, humanizm”, Targowiska – Krosno, 25–26 kwietnia 2008, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Stanisław Cieszkowski, Marcin Bachórz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek – Evaluation of somatic build of officers in city police station, Stanisław Cieszkowski, Marcin Bachórz, Justyna Lenik, Paweł Lenik, Karolina Przednowek – Rzeszów’s city police station officers fitness level evaluation, PHYSIOTHERAPY: Maciej Brożyna, Wiesław Mendyka, Łukasz Godek, Maciej śliż, Marta Niewczas – Frequencies of injuries occurrence in movement organs in team games of players between 18 to 32 years old in football, handball and basketball on the region in Podkarpacie, Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Maciej śliż, Marta Niewczas – The frequency of occurrence faulty body posture at group of children between 7–12 years old in chosen schools of Tarnów district, Ewa Nowosad-Sergeant, Bartłomiej Czarnota, Wojciech Czarny – The analysis of the correlation between the Rohrer index and the frequency of the occurrence of faulty posture of children and adolescents in the Podkarpackie Region, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny, Bartłomiej Czarnota – The study of the correlation between the occurrence of faulty body posture within the trunk and the deviations of lower limbs, Jarosław Herbert, Maciej śliż – Water tourism on the San river, THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL CULTURE: Krzysztof Warchoł, Witold Półtorak – Team games in custom physical education programs on the basis of selected primary schools in the Podkarpackie Province, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł – The mostly used methods of physical exercises used at school during physical education lessons, Katarzyna Greń, Marta Niewczas – Aerobic as a form of activity in physical Education, TOURISTIC AND RECREATION: Andrzej śmiały – Usefulness of unanimated natural objects in Czarnorzeki-Strzyzow Landscape Park for qualified, sightseeing and leisure tourism, Jarosław Herbert, Łukasz Godek – Horseback tourism as a chance for growth in Beskid Niski, REPORTS OF SCIENTIFIC SESSIONS REVIEW: Carlos Gutiérrez García – 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and Humanists “Martial arts, combat sports, humanism” (budō, kakugi, jindō), Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Krzysztof  Kubala  – Report of International Conference “Martial arts, combat sports, humanism”, Targowiska – Krosno, 25–26 kwietnia 2008, Instructions for Authors.

Skip to content