[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: FILOZOFIA SPORTU: Tomasz Michaluk – Teleologia i ontologia sportu XXI wieku, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Andrzej Malinowski – Body circumferences at pre- and neonatal stages in live- and stillborn babies, Andrzej Malinowski, Władimir Bożiłow – Development of human skull and head during prenatal life, Bogusław Sułkowski – Związki korelacyjne określonych parametrów morfologicznych ze zdolnościami motorycznymi chłopców uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim, FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA: Bogdan Mytskan, Iryna Ivanyshyn – Value of neurotrophic influence during the period of adaptation of skeletal muscles and motorial functions to hipodynamia, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Ewa Polak, Tomasz Lis – Porównanie treści programowych wychowania fizycznego realizowanych w polskiej i niemieckiej szkole ponadgimnazjalnej, Duygu Harmandar – Comparison and assessment of PE-teacher training programs of Belgium, one of member countries of EU and Turkey, one of nominee countries of EU, Marcin Warchoła – „Zielona szkoła” jako forma zajęć terenowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Jarosławia, TURYSTYKA I REKREACJA: Małgorzata Wilk, Jerzy Rut – Czas wolny dzieci i młodzieży, Maria Nowak – Zróżnicowana aktywność zawodowa jako uwarunkowanie uczestnictwa w rekreacji fizycznej mieszkanek zachodniej części Polski, Jerzy Urniaż – On the sport potential of the Warmia and Mazury Province and the Konigsberg Region from the perspective of sport-connected trans-border co-operation, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Tadeusz Zych – Tradycje tarnobrzeskiego sportu, Paweł Król, Stanisław Zaborniak – Społeczny zasięg kultury fizycznej w województwie tarnobrzeskim na przykładzie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Zrzeszenia Spółdzielczości Pracy „Start” oraz Związku Harcerstwa Polskiego (1975–1998), Adam Wójcik-Łużycki – Tradycje sportu jeździeckiego w Tarnobrzegu, Magdalena Krawczyk, Agnieszka Mirkiewicz – Formy kształcenia kadr nauczycielskich dla szkolnego wychowania fizycznego na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1998, Stanisław Zaborniak, Iwona Pezdan-śliż – Szkice z działalności Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie (1975–1998), Paweł Król, Stanisław Zaborniak – Działalność sportowo-rekreacyjna Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Polskiego Związku Łowieckiego na terenie województwa tarnobrzeskiego w latach 1975–2000, Iwona Tabaczek-Bejster, Magdalena Krawczyk – Rozwój struktur organizacyjnych ratownictwa wodnego w Polsce przed 1989 rokiem, Iwona Tabaczek-Bejster, Magdalena Krawczyk – Ewolucja metod ożywiania stosowanych w ratownictwie, RECENZJE: Kazimierz Obodyński – Wybrane obszary kultury fizycznej i turystyki kulturowej w perspektywie teorii dialogów kulturowych. Nowa monografia prof. Wojciecha J. Cynarskiego, Wojciech J. Cynarski – Recenzja książki Tadeusza Ambrożego pt. „Struktura treningu ju-jitsu”, COS, Warszawa 2008, Andrzej Nowakowski – Recenzja książki Marii Nowak pt. „Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet”, Wyd. AWF im. F. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, Andrzej Malinowski – Recenzja podręcznika akademickiego pt. „Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adama Gąsiorowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2008, Mieczysław Radochoński – Recenzja książki Czesława Lewickiego „Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Andrzej Malinowski – Jubileusz Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Piąta konferencja EASS w Bledzie, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – „Nauka dla sportu i zdrowia” – międzynarodowa konferencja w Głuchołazach, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.   Contents: PHILOSOPHY OF SPORT:  Tomasz Michaluk – Teleology and ontology of sport in the 21st century, PHYSICAL ANTHROPOLOGY: Andrzej Malinowski – Body circumferences at pre- and neonatal stages in live- and stillborn babies, Andrzej Malinowski, Władimir Bożiłow – Development of human skull and head during prenatal life, Bogusław Sułkowski – Correlative relations of particular morphological parameters with motor abilities of boys practicing various sports disciplines in the Lubuski region, HUMAN PHYSIOLOGY: Bogdan Mytskan, Iryna Lvanyshyn – Value of neurotrophic influence during the period of adaptation of skeletal muscles and motorial functions to hipodynamia, tHeorY and metHodIc of phisical culture: Ewa Polak, Tomasz Lis – A comparison of the contents of physical education teaching programs executed in Polish and German secondary schools, Duygu Harmandar – Comparison and assessment of PE-teacher training programs of Belgium, one of member countries of EU and Turkey, one of nominee countries of EU, Marcin Warchoła – ‘Green school’ as a form of a field trip in secondary school students’ from Jarosław opinion, Tourism AND RECREATION: Małgorzata Wilk, Jerzy Rut – Leisure of children and youths, Maria Nowak – Varied professional activity as condition of participation in physical recreation of women living  in the western part of Poland, Jerzy Urniaż – On the sport potential of the Warmia and Mazury Province and the Konigsberg Region from the perspective of sport-connected trans-border co-operation, HISTORY OF PHYSICAL CULTURE: Tadeusz Zych – The traditions of sport in Tarnobrzeg, Paweł Król, Stanisław Zaborniak – Social range of physical culture in the Tarnobrzeg voivodeship on example of the Promotion of Physical Culture Association, the Association of Cooperative Work “Start”, and the Polish Scouting Association (1975–1998), Adam Wójcik-Łużycki – Traditions of horse-riding sport in Tarnobrzeg, Magdalena Krawczyk, Agnieszka Mirkiewicz – Forms of education of teachers for school physical education on Rzeszów voivodeship between 1944–1998, Stanisław Zaborniak, Iwona Pezdan-śliż – The outline of activities of the Regional School Sports Unit in Rzeszów (1975–1998), Paweł Król, Stanisław Zaborniak – Sports and recreational activities of Polish Angling Association and the Polish Hunting Association in the Tarnobrzeg region between  1975–2000, Iwona Tabaczek-Bejster, Magdalena Krawczyk – Organization structure development of water rescue in Poland before 1989, Iwona Tabaczek-Bejster, Magdalena Krawczyk – Stimulating methods’ evolution in water rescue, REVIEWS: Kazimierz Obodyński – Selected areas of physical culture and cultural tourism in the perspective of cultural dialogues’ theory. A new monograph written by Prof. Wojciech J. Cynarski, Wojciech J. Cynarski – Review of Tadeusz Ambroży’s book “A structure of ju-jitsu training”, COS, Warszawa 2008, Andrzej Nowakowski – Review of Maria Nowak’s book “Physical activity in pro-health lifestyles of women”, Ed. Academy of Sport in Poznań, Poznań 2008, Andrzej Malinowski – Review of Adam Gąsiorowski’s academic manual “Functional anatomy of human locomotor system”, Ed. UMCS, Lublin 2008, Mieczysław Radochoński – Review of Czesław Lewicki’s book “Systems analysis of health education”, Ed. University of Rzeszów, Rzeszów 2006, REPORTS OF SCIENTIFIC SESSIONS: Andrzej Malinowski – Jubilee of the Department of Anthropology of the Jagiellonian University in Kraków, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – 5th EASS Conference in Bled, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – “Science for sport and health” – international conference in Głuchołazy, Instructions for Authors.

Skip to content