[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Łukasz Szmyd – Działalność Ludowych Zespołów Sportowych na rzecz rozwoju świętokrzyskiej turystyki w latach 1945–1989, Sławomir Jandziś – Udział polskich niepełnosprawnych w zawodach międzynarodowych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Stanisław Zaborniak – Wpływ powstania C.K. Kolei Żelaznej z Mysłowic do Lwowa na rozwój turystyki w Galicji (1844–1861), Danuta Chmaj, Stanisław Zaborniak – Powstanie i działalność Rzeszowskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej do 1998 roku, Stanisław Zaborniak – Rozwój wychowania fizycznego i sportu w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–1914), Anna Turza, Beata Prokup – Szkice z działalności organizacji paramilitarnych na polu kultury fizycznej w II Rzeczpospolitej (1919–1939), Karolina Przednowek, Justyna Lenik – Podkarpaccy lekkoatleci na arenach międzynarodowych w latach 1945–1974, Stanisław Zaborniak, Łukasz Lewkowicz – Stan badań nad ewolucją kultury fizycznej ludności wiejskiej na Rzeszowszczyźnie, Łukasz Lewkowicz – Udział Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „WICI” w rozwoju kultury fizycznej mieszkańców wsi rzeszowskiej w latach 1928–1939, Stanisław Zaborniak – Opieka sportowo-lekarska w II Rzeczypospolitej (1919–1939), Łukasz Lewkowicz – Rys historyczny rozwoju turystyki ludności wiejskiej Rzeszowszczyzny, ANTROPOMOTORYKA: Wojciech Bajorek, Robert Bździuch, Marta Niewczas, Paweł Król, Marian Rzepko – Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna chłopców w wieku 14 lat trenujących piłkę nożną, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Agnieszka Przyszlak, Sławomir Drozd – Ocena wpływu tańca na sprawność motoryczną dzieci w wieku od 8 do 10 lat, prawo i Ekonomia w kulturze fizycznej i turystyce: Jacek Kraś – Protection of consumer interests of tourism organizers in Poland, Beata Prokup, Anna Turza, Jarosław Herbert – Narzędzia marketingowe stosowane w turystyce na przykładzie szlaków kulturowych, VARIA: Bernard Woltmann – Z dziejów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i jej placówki zamiejscowej w Gorzowie Wlkp., Kazimierz Obodyński – In memoriam. Prof. dr hab. n. med. Lesław Grzegorczyk, Sprawozdania i komunikaty: Aneta Rejman – Konferencja naukowa w Płocku „Z tradycji i koncepcji sportu, kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji fizycznej i turystyki w Polsce w latach 1867–2009 ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza”, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – światowy Kongres AIESEP 2010 w La Corunie, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Jarosław Herbert – II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk o Sporcie „Sport w kontekście przemian kulturowych i społecznych”, Wojciech J. Cynarski, Jarosław Herbert – IV Ogólnopolska konferencja „Współczesne podróże kulturowe” Poznań, 14–15 X 2010, Wojciech Cynarski, Kazimierz Obodyński, Krzysztof Kubala – II światowy Kongres Naukowy Sportów i Sztuk Walki, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.     Contents: HISTORY OF SPORT AND RECREATION: Łukasz Szmyd – The activity of People’s Sport Groups for the development of tourism in świętokrzyski Region in 1945–1989, Sławomir Jandziś – The Polish disabled participation in international competition in times of the Polish People’s Republic, Stanisław Zaborniak – Influence of building of Myslowice-Lvov k. u. k. Railroad on development of tourism in Galicia (1844–1861), Danuta Chmaj, Stanisław Zaborniak – Established District Handball Union in Rzeszow and its activity before 1998 year, Stanisław Zaborniak – Development of physical education and sport in activity of Gymnastic Society “Sokol” in Rzeszów (1886–1914), Anna Turza, Beata Prokup – Sketches of the paramilitary organization activities in the period of the Second Republic of Poland (1919–1939), Karolina Przednowek, Justyna Lenik – Rzeszow district’s athletes in the international sport championships in the years 1945–1974, Stanisław Zaborniak, Łukasz Lewkowicz – Condition of research into the evolution of physical education among the rural population of the Rzeszów region, Łukasz Lewkowicz – Contribution of the Union of Rural Youth of the Republic of Poland “WICI” to promotion of physical education among the rural population of the Rzeszów region in the years 1928–1939, Stanisław Zaborniak – Medical care of athletes in Second Republic of Poland (1919–1939), Łukasz Lewkowicz – Outline of the history of tourism development among the rural population of the Rzeszów region, ANTHROPOMETRIC: Wojciech Bajorek, Robert Bździuch, Marta Niewczas, Paweł Król, Marian Rzepko – The somatic development and motor performance of boys at the age of 14 years practicing soccer and recreational groups, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Agnieszka Przyszlak, Sławomir Drozd – Impact of dance on the motor skills of children aged 8 to 10 years, law and Economy in tourist and recreation: Jacek Kraś – Ochrona interesów klientów biur podróży w Polsce, Beata Prokup, Anna Turza, Jarosław Herbert – Marketing tools used in tourism on the example of cultural routes of Carpathian Region, VARIA: Bernard Woltmann – The history of the Poznan University School of Physical Education – faculty of physical education in Gorzów Wielkopolski, Kazimierz Obodyński – In memoriam Prof. dr hab. n. med. Lesław Grzegorczyk, REPORT of Scientific SESSIONS: Aneta Rejman – Report of The Scientific Conference in Płock with the tradition and concept of sport, physical education, recreation and physical rehabilitation and tourism in Poland (1867–2009) with particular emphasis on Mazowsze, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – World Congress oF AISEP in La Coruna, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski, Jarosław Herbert – The II Conference of International Society for the Social Sciences of Sport “Sport in the Context of Cultural and Social Changes”, Wojciech J. Cynarski, Jarosław Herbert – IV National Conference “Contemporary Cultural of Travel” Poznan, 14–15.X.2010, Wojciech Cynarski, Kazimierz Obodyński, Krzysztof Kubala – 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Instructions for Authors.

Skip to content