[wcas-search-form]

157.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk)
1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz)
1.3. Charakterystyka bazy źródłowej (Sylwester Czopek, Natalia Wojceszczuk)
1.4. Stan badań nad przemianami kulturowo-osadniczymi w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni (Sylwester Czopek)
2. Warunki naturalne jako czynnik determinu­jący osadnictwo prahistoryczne i wczesnośre­dniowieczne
2.1. Charakterystyka geomorfologiczna i pokry­wa glebowa dorzecza Wiszni (Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn)
2.2. Młodoholoceńska transformacja roślinności dorzecza Wiszni i Sanu w świetle danych palinologicznych (Agnieszka Wacnik)
2.3. Miejsce regionu dorzecza Wiszni w kra­jobrazie naturalnym Europy Środkowo- -Wschodniej (Piotr Gębica, Agnieszka Wac­nik, Andrij Jacyszyn)
3. Osadnictwo prahistoryczne w dorzeczu Wisz­ni w epoce kamienia
3.1. Starsza i środkowa epoka kamienia w do­rzeczu rzeki Wiszni (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak)
3.2. Młodsza epoka kamienia w dorzeczu Wisz­ni (Wojciech Pasterkiewicz)
4. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki że­laza w dorzeczu Wiszni
4.1. Uwagi o chronologii i podziałach kulturo­wych (Sylwester Czopek)
4.2. Wczesna epoka brązu (Sylwester Czopek)
4.3. Starsza epoka brązu (Katarzyna Trybała-Zawiślak)
4.4. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu (Sylwester Czopek)
4.5. Podsumowanie (Sylwester Czopek)
5. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo- Wschodniej (Sylwester Czopek)
6. Osadnictwo w dorzeczu Wiszni u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu (Natalia Wojceszczuk)
6.1. Okres przedrzymski i rzymski
6.2. Wczesne i późne średniowiecze oraz okres nowożytny
7. Dorzecze Wiszni i jego znaczenie dla osadnic­twa prahistorycznego i kontaktów interkulturowych (Sylwester Czopek)
8. Uwagi końcowe
9. Katalog stanowisk (Sylwester Czopek, Katarzyna Trybala-Zawiślak, Dariusz Bobak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk)
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo
9.2.1. Stanowiska badane wykopaliskowo przed 2014 rokiem
9.2.2. Stanowiska badane w latach 2014-2016 w ramach grantu NCN
9.3. Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeo­logicznych zewidencjonowanych w dorze­czu Wiszni
10. Wykaz cytowanej literatury
11. Cultural and settlement changes in the Wisznia river basin in the Bronze Age and the early Iron Age in the context of transformations of prehistorie and early medieval ecumene – Summary
12. Wykaz autorów,
Płyta: Katalog materiałów ceramicznych ze stano­wisk wymienionych w rozdziale
 

Skip to content