[wcas-search-form]

9.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Redaktorzy naukowi: Beata Szluz (t. 1), Wiesława Walc (t. 2)

Tom 1
Spis treści: Wstęp, CZĘŚĆ PIERWSZA: Przemoc wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa: Józef Sowa – Przemoc w aspekcie aksjologicznym, Kazimierz Szmyd – Szkoła i nauczyciel – w kręgu ograniczeń funkcji pedagogicznych, Anna Bajorek – Prawa małego dziecka w percepcji licealistów, Katarzyna Klimkowska – Młodzież akademicka wobec przemocy, Dorota Pstrąg – Opinie młodzieży na temat dopuszczalności przemocy, Piotr Kowolik – Subkultury młodzieżowe a zjawisko przemocy, Małgorzata Zaborniak-Sobczak – Przemoc strukturalna wobec dzieci i młodzieży niepełno­sprawnej, Marcin Białas – Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – profilaktyka i interwencja, Aleksandra Mach – Psychospołeczne uwarunkowania niedostosownia społecznego osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, CZĘŚĆ DRUGA: Zjawisko przemocy w rodzinie: Henryk Cudak – Trudności wychowawcze jako istotny czynnik stosowania przemocy rodzicielskiej, Jarosław Koral – Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej w polskiej rodzinie, Dorota Ruszkiewicz – Oschłość emocjonalna rodziców formą krzywdzenia dziecka, Joanna A. Wnęk – Szantaż emocjonalny w rodzinie a zadania wychowawcy w szkole, Justyna Meissner-Łozińska – Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży, Danuta Rode, Magdalena Rode – Percepcja związku małżeńskiego przez kobiety – ofiary przemocy, Sławomir Cudak – Społeczno-emocjonalne konsekwencje przemocy w środowisku rodzinnym, Michał Pindera – Przemoc wobec dzieci w rodzinie, Józef Rusin – Nie(?)bezpieczny dom, Beata Gumienny – Przemocowe doświadczenia wychowanków domów dziecka, Beata Zięba – Na ratunek dzieciom dotkniętym przemocą – rola placówek socjalizacyjnych, Beata Szluz – Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie, CZĘŚĆ TRZECIA: Psychologiczne aspekty przemocy: Mieczysław Radochoński – Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Psychologiczny portret dziecka doświadczającego przemocy, Piotr Szczukiewicz – Przemoc rówieśnicza a diagnozowanie zaburzeń zachowania, Danuta Rode, Magdalena Rode – Przemoc seksualna wobec dzieci jako przedmiot psychologicznego opiniodawstwa sądowego, Maria Łukaszek – Masturbacja dziecięca – skrywany problem wychowawczy, Izabela Marczykowska – Autoagresja wśród dzieci – uwarunkowania i konsekwencje, Joanna B. Hałaj – Przemoc emocjonalna wobec dzieci w kontekście komunikacji interpersonalnej, Adam Kucharski – Odbiór dowcipów agresywnych przez młodzież gimnazjalną, Noty o autorach.

Tom 2
Spis treści: Wstęp, CZĘŚĆ PIERWSZA: Zjawisko przemocy w szkole, Eugenia Iwona Laska – Przemoc w życiu szkolnym (doniesienie z badań nad uczniami klas młodszych), Maria Janukowicz – Przemieszczenie agresji w szkolnej przestrzeni, Agata Komendant – Przemoc w szkole w perspektywie teorii gier – nowe ujęcie problemu, Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński – Przestrzeganie praw ucznia w szkole – wyniki badań ogólno­polskich, Danuta Ochojska – Przemoc w szkole średniej z perspektywy studentów, Urszula Sobczyszyn – Zjawisko przemocy w grupie rówieśniczej wśród uczniów w małym mieście, Tadeusz Kamiński – Wybrane czynniki strukturalne sprzyjające przemocy w szkole, Anna Śniegulska – Przejawy i formy przemocy występujące we współczesnej szkole, Elżbieta Socha – Zjawisko przemocy w środowisku szkolnym, CZĘŚĆ DRUGA: Kulturowe konteksty przemocy: Anna Tokárová, Michał Tokár – Eticko-pedagogické aspekty vizualizovaného zla v médiách, Krystyna Walc – Ludzka przemoc w świecie przedstawionym współczesnego horroru, Halina Drewniak – Prze-grane dzieci i bezradni rodzice, Henryk Noga – Socjalizacyjno-wychowawcze aspekty Internetu, Jadwiga Daszykowska – Dziecko.m@internet.pl, czyli o profilaktyce zagrożeń w Sieci, Wojciech Walat – Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży, Barbara Niżankowska-Półtorak, Małgorzata Półtorak – Poziom agresywności dzieci a ich percep­cja przemocy w filmach, Hubert Sommer – Zjawisko przemocy w środkach masowego komunikowania na przykładzie filmów animowanych, Paweł Pindera – Wpływ telewizji na postawy agresywne uczniów klas III szkoły podstawowej, CZĘŚĆ TRZECIA: Profilaktyka przemocy: Jan Śledzianowski – Wychowanie w wolności od uzależnień jako podstawa profilaktyki wobec przemocy, Wiesława Walc – Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, Ewa Stafiej – Profilaktyka przemocy psychicznej w szkole ponadgimnazjalnej, Maria Kocór – Rola pedagoga szkolnego w zapobieganiu i eliminowaniu agresji oraz przemocy w szkole, Ryszard Kalamarz – Przeciwdziałanie przemocy w szkole średniej w środowisku miejskim – propozycje rozwiązań, Renata Zachara – Działania profilaktyczne pedagoga i zespołu nauczycielskiego – praktyka wychowawcza, Barbara Bąba, Dariusz Lewandowski-Socha, Mariola Zajdel-Ostrowska – Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działania samorządu województwa podkarpackiego), Mirosław Przewoźnik, Ewa Kloc – Zadania Wojewody w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Noty o autorach.

Skip to content