[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
WSTĘP
ROZDZIAŁ I: SYSTEM LECZNICTWA STACJONARNEGO
1.1. Lecznictwo stacjonarne jako element systemu opieki zdrowotnej
1.2. Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świe­tle uregulowań prawnych
1.3. System kontraktowania świadczeń zdrowotnych
1.4. Mechanizmy finansowania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym
ROZDZIAŁ II: KALKULACJA KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W LECZNICTWIE STACJO­NARNYM
2.1. Identyfikacja i ewidencja kosztów w szpitalu
2.2. Ewolucja rachunku kosztów leczenia
2.3. Specyfika rachunku kalkulacyjnego w lecznictwie stacjonarnym
2.4. Szpitalne systemy informatyczne – uwarunkowania konstrukcji w aspekcie rachunku kosztów
2.5. Rachunek kalkulacyjny świadczeń zdrowotnych w procesie wyceny leczenia szpitalnego
ROZDZIAŁ III: RACHUNEK KALKULACYJNY W SZPITALACH OBJĘTYCH ANALIZĄ
3.1. Charakterystyka działalności badanych jednostek
3.2. Prezentacja systemów informatycznych generujących informacje medyczno-ekonomiczne
3.3. Analiza stosowanych rachunków kosztów oraz przyjętych metod kalkulacji kosztów jednostkowych
3.3.1. Szpital Nr 1
3.3.2. Szpital Nr 2
3.3.3. Szpital Nr 3
3.3.4. Szpital Nr 4
ROZDZIAŁ IV: KONCEPCJA KALKULACJI INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW LECZENIA PA­CJENTA NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
4.1. Indywidualny koszt leczenia pacjenta – konstrukcja modelu i założenia wdro­żeniowe
4.2. Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta na oddziale chirurgicz­nym
4.3. Rzeczywiste koszty leczenia a wycena świadczeń zdrowotnych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów
WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
AKTY PRAWNE
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3

Skip to content