[wcas-search-form]

26.25 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Rachunkowość przedsiębiorstw (z różną szczegółowością i w różnej konfiguracji) jest przedmiotem prowadzonym na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych i pokrewnych. Zaproponowany podręcznik jest zatem adresowany do szerokiego grona odbiorców, a jego użyteczność w prowadzeniu zajęć, w szczególności osobiście przez Autorki, nie podlega dyskusji.                                                      Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Jaworskiego

SPIS TREŚCI WSTĘP CZĘŚĆ 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE   Rozdział I PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Mariola Grzebyk) 1.1. Zakładanie działalności gospodarczej – obowiązki rejestracyjne 1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa 1.3. Odrębność przedsiębiorstwa – ekonomiczna, organizacyjna, prawna 1.4. Funkcje przedsiębiorstwa Rozdział II FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – UJĘCIE FINANSOWE I RACHUNKOWE (Mariola Grzebyk) 2.1. Pojęcie kapitału i jego funkcje 2.2. Wybór źródeł finansowania działalności gospodarczej30 2.3. Etapy rozwoju firmy a sposoby finansowania 2.4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa 2.5. Zasobowe podejście do zarządzania składnikami przedsiębiorstwa Rozdział III RACHUNKOWOŚĆ W SYSTEMIE POMIARU ZASOBÓW I WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (Paulina Filip) 3.1. Rachunkowość w systemie pomiaru działalności gospodarczej 3.2. Funkcje, metody i zasady rachunkowości 3.3. Bilans i jego elementy składowe 3.4. Rachunek wyników i jego pomiar 3.5. Operacje gospodarcze i ich ewidencjonowanie na koncie księgowym CZĘśĆ 2 RACHUNKOWE UJĘCIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKÓW – WYBRANE OBSZARY Rozdział IV AKTYWA PIENIĘŻNE, INWESTYCJE FINANSOWE I ROZRACHUNKI (Renata Nesterowicz) 4.1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych 4.1.1.Obrót gotówkowy 4.1.2.Obrót bezgotówkowy 4.2. Inwestycje finansowe i ich zakres 4.3.Pojęcie, klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji 4.3.1.Zasady ewidencji na kontach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachun­ki z dostawcami 4.3.2.Zasady ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych 4.3.3.Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Inne rozrachunki z pracownikami 4.3.4.Pozostałe rozrachunki i ich ewidencja Rozdział V EWIDENCJA KSIĘGOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (Paulina Filip) 5.1. Aktywa trwałe i ich zakres 5.2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych 5.3. Amortyzacja środków trwałych 5.4. Likwidacja środków trwałych Rozdział VI OBRÓT ZAPASAMI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (Renata Nesterowicz) 6.1. Klasyfikacja zapasów 6.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego na różnych szczeblach obrotu 6.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji obrotu za­pasami 6.4. Ewidencja syntetyczna i analityczna materiałów i towarów 6.5. Rozliczanie odchyleń metodą narzutu przeciętnego 6.6. Rozliczanie i wycena produktów gotowych 6.7. Optymalizacja i zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie Rozdział VII IDENTYFIKACJA, POMIAR I EWIDENCJA KOSZTÓW Bożena Sowa, Paulina Filip) 7.1. Koszty – istota, pojęcia pokrewne, moment ich ustalania 7.2. Kryteria klasyfikacji kosztów 7.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym 7.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 7.5. Koszty pozostałej działalności operacyjnej i koszty finansowe Rozdział VIII EWIDENCJA PRZYCHODÓW I POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO (Bożena Sowa) 8.1. Pojęcie i zakres przychodów 8.2. Przychody w ujęciu rachunkowym i podatkowym – zasada memoriałowa versus kasowa 8.3. Podział przychodów 8.4. Zasady i metody ustalania wyniku finansowego Rozdział IX KAPITAŁ WŁASNY W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH – POZYSKIWANIE, TWORZENIE, WYKORZYSTYWANIE (Paulina Filip) 9.1. Pojęcie i funkcje kapitału – ujęcie bilansowe 9.2. Charakterystyka kapitałów własnych. Zasady i reguły ich tworzenia 9.3. Ewidencja księgowa kapitałów własnych 9.3.1. Ewidencja księgowa kapitałów podstawowych 9.3.2. Księgowanie na koncie kapitał własny firm osób fizycznych 9.3.3. Spółki prawa cywilnego i ich kapitał 9.3.4. Kapitał podstawowy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, koman­dytowej, komandytowo-akcyjne 9.3.5. Kapitał własny w spółce akcyjnej 9.3.6. Kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 9.4. Kapitał zapasowy 9.5. Kapitały (Fundusze) rezerwowe 9.6. Kapitał z aktualizacji wyceny 9.7. Wynik finansowy netto 9.8. Kapitały własne a likwidacja jednostek CZĘśĆ 3 KONTROLA ZASOBÓW I WYNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Rozdział X INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJˇTKU JAKO FORMA KONTROLI ZASOBÓW I WYNIKÓW (Bożena Sowa) 10.1. Istota i zadania inwentaryzacji 10.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy inwentaryzacji 10.3. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji 10.4. Rodzaje, formy i techniki inwentaryzacji 10.5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji 10.6. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych 10.7. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych Rozdział XI SPRAWOZDAWCZOśĆ FINANSOWA (Paulina Filip) 11.1. System sprawozdawczości elementem zarządzania przedsiębiorstwem 11.2. Obowiązek sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego 11.3. Układ i treść bilansu 11.4. Układ oraz analiza rachunku zysków i strat 11.5. Informacja dodatkowa 11.6. Rachunek przepływów pieniężnych 11.7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym BIBLIOGRAFIA SPIS SCHEMATÓW SPIS TABEL

Skip to content