[wcas-search-form]

43.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Referendarz sądowy w postępowaniu karnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Instytucja referendarza sądowego w polskim systemie prawnym
1.1. Kształtowanie się instytucji referendarza sądowego z perspektywy historycznej
1.2. „Referendarz sądowy” – pojęcie i istota
1.3. Ratio legis wprowadzenia instytucji referendarza sądowego do polskiego systemu prawnego
1.4. Referendarz sądowy w innych postępowaniach sądowych
1.4.1. Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym
1.4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu sądowoadministracyjnym
1.5. Kształtowanie się instytucji referendarza sądowego w procesie karnym z perspektywy międzynarodowej
Rozdział 2. Referendarz sądowy w wybranych obcych systemach prawnych
2.1. Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie niemieckim
2.2. Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie austriackim
2.3. Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie hiszpańskim
2.4. Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie francuskim
2.5. Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie włoskim
2.6. Regulacje związane z przynależnością do Europejskiej Unii Referendarzy oraz ich znaczenie dla funkcjonowania referendarzy sądowych w poszczególnych krajach
Rozdział 3. Pozycja zawodowa referendarza sądowego
3.1. Mianowanie na stanowisko referendarza sądowego
3.2. Warunki wykonywania zawodu referendarza sądowego
3.3. Awansowanie referendarza sądowego
3.4. Ustanie wykonywania zawodu referendarza sądowego
3.5. Dostęp referendarza sądowego do innych zawodów prawniczych
3.6. Relacje pomiędzy statusem zawodowym referendarza sądowego, sędziego oraz urzędnika sądowego
Rozdział 4. Pozycja ustrojowa referendarza sądowego w polskim systemie prawnym
4.1. Udział referendarza sądowego w procesie karnym w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
4.2. Charakter zadań referendarzy sądowych a wymierzanie sprawiedliwości
4.3. Niezależność jako zasadniczy atrybut ustrojowej pozycji referendarza sądowego
4.4. Gwarancje niezależności referendarza sądowego
4.4.1. Kwalifikacje zawodowe i moralne referendarza sądowego
4.4.2. Stabilność urzędu referendarza sądowego
4.4.3. Status materialny referendarza sądowego
4.4.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna referendarza sądowego
4.5. Aksjologia i normatywne podstawy niezależności sądów i niezawisłości sędziego w kontekście pozycji referendarza sądowego
4.5.1. Podstawy ustrojowe niezależności sądów i niezawisłości sędziego
4.5.2. Niezależność referendarza sądowego a niezależność sądów i niezawisłość sędziego
4.5.3. Etyka referendarza sądowego a etyka sędziego
Rozdział 5. Pozycja karnoprocesowa referendarza sądowego
5.1. Referendarz sądowy jako jeden z uczestników procesu karnego
5.2. Instytucja referendarza sądowego a naczelne zasady procesu karnego
5.3. Bezstronność referendarza sądowego
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Wyłączenie referendarza sądowego z mocy ustawy
5.3.3. Wyłączenie referendarza sądowego na wniosek
Rozdział 6. Zakres kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu karnym
6.1. Znaczenie statusu prawnego referendarza sądowego dla zakresu przyznanych mu uprawnień
6.2. Klasyfikacja uprawnień referendarza sądowego w procesie karnym
6.3. Uprawnienia referendarza sądowego w zakresie wydawania władczych oświadczeń woli
6.3.1. Wydawanie wiążących poleceń
6.3.2. Umarzanie postępowania karnego
6.3.3. Zawieszanie postępowania karnego
6.3.4. Wydawanie zarządzeń związanych z nadaniem biegu sprawie
6.3.5. Kierowanie spraw do postępowania mediacyjnego
6.3.6. Orzekanie w przedmiocie udziału obrońcy lub pełnomocnika
6.3.7. Orzekanie w przedmiocie klauzuli wykonalności
6.3.8. Zarządzanie w przedmiocie wydania odpisów i kserokopii akt
6.3.9. Wydawanie zarządzeń w postępowaniu o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
6.3.10. Rozstrzyganie w przedmiocie dowodów rzeczowych
6.3.11. Rozstrzyganie w sprawach z oskarżenia prywatnego
6.3.12. Rozstrzyganie w przedmiocie kosztów procesu
6.4. Uprawnienia referendarza sądowego do podejmowania czynności procesowych
6.4.1. Sprawdzanie okoliczności faktycznych
6.4.2. Udział w czynnościach przeprowadzanych na odległość
Rozdział 7. Tryb wydawania władczych oświadczeń woli oraz podejmowania czynności przez referendarza sądowego
7.1. Wyznaczenie referendarza sądowego do wydania władczego oświadczenia woli oraz podjęcia czynności
7.2. Wydawanie władczych oświadczeń woli przez referendarza sądowego
7.2.1. Forum do wydania władczego oświadczenia woli
7.2.2. Treść władczych oświadczeń woli referendarza sądowego
7.2.3. Prawne skutki i rektyfikacja rozstrzygnięć procesowych referendarza sądowego
7.2.3.1. Prawomocność rozstrzygnięć procesowych
7.2.3.2. Sprostowanie rozstrzygnięć procesowych
7.2.3.3. Uzupełnianie rozstrzygnięć procesowych
7.3. Podejmowanie czynności przez referendarza sądowego
Rozdział 8. Kontrola nad działalnością referendarza sądowego
8.1. Rodzaje kontroli
8.2. Kontrola judykacyjna w wyniku zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych przez referendarza sądowego
8.2.1. Sprzeciw jako środek zaskarżenia rozstrzygnięć procesowych wydawanych przez referendarza sądowego
8.2.2. Karnoprocesowe skutki zaskarżenia rozstrzygnięć procesowych wydawanych przez referendarza sądowego
8.3. Kontrola judykacyjna czynności wykonanych przez referendarza sądowego
8.4. Kontrola administracyjna nad działalnością referendarza sądowego
8.5. Skarga na przewlekłość
Rozdział 9. Odpowiedzialność prawna referendarza sądowego
9.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna
9.2. Odpowiedzialność karna
9.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 10. Udział referendarza sądowego w innych postępowaniach o charakterze represyjnym
10.1. Referendarz sądowy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
10.2. Referendarz sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym
10.3. Referendarz sądowy w postępowaniu karnym skarbowym
Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Wykaz literatury
Netografia
Wykaz orzecznictwa

Skip to content