[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Table of contents   Wykaz skrótów   Wprowadzenie   ROZDZIAŁ 1 Geneza i rozwój refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce 1.1. Zagadnienia wstępne 1.2. Zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przed 1 stycznia 2012 r. 1.3. Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przed 1 stycznia 2012 r. 1.4. Dyrektywa Przejrzystości oraz jej wpływ na uchwalenie ustawy refundacyjnej 1.5. Geneza potrzeby regulacji refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce oraz uchwalenie ustawy refundacyjnej 1.6. Założenia refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 1.7. Refundacja w aspekcie konstytucyjnoprawnym 1.8. Miejsce refundacji w systemie opieki zdrowotnej 1.9. Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 1.10. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki uczestników refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce 2.1. Zagadnienia wstępne 2.2. świadczeniobiorca 2.3. świadczeniodawca 2.4. Apteka i punkt apteczny 2.5. Osoby uprawnione do wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2.6. Narodowy Fundusz Zdrowia 2.7. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 3 Zawieranie umów na realizację recept oraz obowiązki uczestników refundacji 3.1. Zagadnienia wstępne 3.2. Zawieranie umów na realizację recept przez apteki 3.3. Obowiązki apteki 3.3.1. Obowiązki apteki wynikające z art. 43 ustawy refundacyjnej 3.3.2. Obowiązek substytucji produktów leczniczych przez aptekę 3.3.3. Obowiązki apteki dotyczące gromadzenia i przekazywania informacji zawierających dane o obrocie produktami refundowanymi 3.3.4. Obowiązek realizacji recepty transgranicznej 3.4. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności 3.5. Wystawianie recept przez osoby uprawnione 3.6. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 4 Kontrola umowy na realizację recept oraz wystawiania recept refundowanych przez osoby uprawnione i świadczeniodawców 4.1. Zagadnienia wstępne 4.2. Kontrola aptek 4.3. Kontrola świadczeniodawców oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych 4.4. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 5 Organy nadzorczo-kontrolne i opiniodawcze uczestniczące w refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce 5.1. Zagadnienia wstępne 5.2. Minister Zdrowia 5.3. Komisja Ekonomiczna 5.4. Rada Przejrzystości 5.5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 5.6. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 5.7. Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 5.8. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 5.9. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 6 Tryb objęcia refundacją produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 6.1. Zagadnienia wstępne 6.2. Wniosek o objęcie refundacją 6.2.1. Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 6.2.2. Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętego refundacją 6.2.3. Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyrobu medycznego objętego refundacją 6.2.4. Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych 6.2.5. Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o objęciu refundacją produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyro-bu medycznego oraz decyzji ustalającej urzędową cenę zbytu produktu leczniczego oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 6.3. Rozpatrywanie wniosków refundacyjnych 6.4. Termin na rozpatrzenie wniosków refundacyjnych oraz konsekwencje nierozpatrzenia wniosków refundacyjnych 6.5. Opłata za wniesienie lub uzupełnienie wniosków refundacyjnych 6.6. Procedura postępowania dla produktów nieposiadających refundowanych odpowiedników 6.7. Decyzja administracyjna o objęciu refundacją 6.8. Wykaz refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 6.9. Uchylenie decyzji o objęciu refundacją 6.10. Import docelowy produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 6.11. Stosowanie produktów leczniczych poza ich wskazaniami rejestracyjnymi 6.12. Wnioski końcowe   ROZDZIAŁ 7 Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w wybranych państwach Unii Europejskiej 7.1. Zagadnienia wstępne 7.2. Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Republice Czeskiej 7.3. Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Szwecji 7.4. Wnioski końcowe   Zakończenie   Wykaz literatury Prawodawstwo Orzecznictwo Netografia Summary

Skip to content