[wcas-search-form]

33.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści  
Wstęp  
Rozdział I Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania pomocowego

1.1.  Od ewolucji działań dobroczynnych do współczesnej pomocy społecznej
1.2.  Pomoc – opieka – wsparcie jako filar działań pomocowych
1.2.1.  Pojęcie pomocy
1.2.2.  Pojęcie opieki
1.2.3.  Koncepcja wsparcia społecznego
1.3.  Modele wsparcia społecznego  
Rozdział II Społeczna kwestia ludzi starszych
2.1.  Zjawisko starzenia się i starości
2.2.  Społeczno-demograficzne konsekwencje starzenia się społeczeństwa
2.3.  Usługi opiekuńcze i świadczenia w systemie pomocy osobom starszym
2.4.  Zawody społeczne o charakterze pomocowym w kontekście koncepcji pracy nad emocjami (emotional work) Arlie Hochschlid
2.4.1.  Pracownik socjalny
2.4.2.  Opiekunka środowiskowa
2.4.3.  Koncepcja pracy nad emocjami Arlie Hochschild  
Rozdział III Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa w świetle działań pomocowo-wspierających
3.1.  Organizacje pozarządowe – rozróżnienia terminologiczne
3.2.  Geneza i rozwój Polskiego Czerwonego Krzyża
3.3.  Zasady i działania programowe Polskiego Czerwonego Krzyża
3.4.  Formy działalności pomocowo-wspierającej Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  
Rozdział IV Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej PCK – badania własne
4.1.  Metodologia badań
4.2.  Charakterystyka badanej populacji
4.3.  Kwalifikacje i predyspozycje potrzebne do wykonywania zawodu opiekuna PCK
4.4.  Realia pracy opiekunów PCK
4.5.  Relacje interpersonalne pomiędzy opiekunami PCK a podopiecznymi       
4.6.  Sfera emocjonalna opiekuna PCK
4.7.  Potrzeby dalszego rozwoju zawodowego opiekunów PCK  
Zakończenie  
Bibliografia Literatura Prawodawstwo Netografia  
Spis tabel  
Spis rycin  
Aneks

Załącznik 1. Deklaracja osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki PCK przy osobach starszych, niepełnosprawnych
Załącznik 2. Ulotki informacyjne PCK dotyczące usług opiekuńczych
Załącznik 3. świadectwo potwierdzenia kwalifikacji
Załącznik 4. Logo PCK na 100-lecie działalności
Załącznik 5. Kwestionariusz ankiety

Skip to content