[wcas-search-form]

50.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sądy, sędziowie i religia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Część I. SĄD
ROZDZIAŁ 1. Zakres jurysdykcji sądów w „sprawach religijnych”

1.1. Wykładnia terminu „religia” i terminów pokrewnych jako pojęć języka prawnego
1.2. Niewłaściwość sądów do rozstrzygania sporów doktrynalnych i wewnątrzkościelnych
1.3. Typologia spraw religijnych wyłączonych z jurysdykcji sądów
1.4. Rozstrzyganie spraw będących następstwem sporów religijnych na podstawie „neutralnych zasad prawa” lub z uwzględnieniem rozwiązania spornych kwestii religijnych przez kompetentną władzę kościelną
1.5. Deklaratoryjne ustalenie przez sąd statusu prawnie relewantnego zachowania (stanu rzeczy, praktyki postępowania) na gruncie konkretnej doktryny religijnej czy prawa wewnętrznego związku wyznaniowego
1.6. Sądowa ocena decyzji władz kościelnych w sprawach własnych, a rodzących skutki prawne, pod kątem ich zgodności i zgodności procedury ich podjęcia z prawem państwowym
1.7. Sądowa ocena szczerości religijnych przekonań, na które powołuje się strona postępowania
ROZDZIAŁ 2. Bezstronność sędziowska
2.1. Bezstronność sędziowska w kontekście wyznania oraz przekonań religijnych sędziego  i stron postępowania
2.2. Rzutowanie aktów światopoglądowej ekspresji sędziego na postrzeganie jego bezstronności
ROZDZIAŁ 3. Wpływ przekonań religijnych sędziego na proces orzeczniczy
3.1. Przekonania religijne sędziego jako czynnik współkształtujący decyzję stosowania prawa
3.2. Przekonania religijne sędziego u podstaw aktów sędziowskiego nieposłuszeństwa
ROZDZIAŁ 4. Argumenty religijne w uzasadnieniach orzeczeń
4.1. Pomocnicza rola argumentów (odniesień) religijnych w realizacji funkcji eksplanacyjnej, perswazyjnej i wychowawczej uzasadnienia orzeczenia
4.2. Funkcjonalna typologia argumentów (odniesień) religijnych
4.3. Nadużycia i złe wykorzystanie argumentów (odniesień) religijnych
4.4. Argumenty (odniesienia) religijne jako przedmiot dyskursu sądowego
ROZDZIAŁ 5. Sposób wypowiadania się przez sąd o religii i osobach wierzących
ROZDZIAŁ 6. Eksponowanie symboli religijnych w budynkach sądów
6.1. Symbole religijne na salach rozpraw polskich sądów w perspektywie historycznej
6.2. Prawo i orzecznictwo w przedmiocie prezentowania symboli religijnych w budynkach sądów
6.3. Zasady neutralności religijnej państwa i społecznego zaufania do judykatywy jako przeszkody eksponowania symboli religijnych na salach rozpraw
ROZDZIAŁ 7. Nakładanie przez sąd obowiązków o charakterze religijnym oraz uwzględnianie religijnej specyfiki stanu faktycznego sprawy
Część II. SĘDZIA
ROZDZIAŁ 8. Rola religii osoby przy powołaniu jej na stanowisko sędziego
8.1. Religijny światopogląd kandydatów na sędziów w praktyce ich powoływania oraz towarzyszącej temu debacie publicznej
8.2. Dyskusja o religijnym światopoglądzie kandydata na sędziego w świetle art. 53 ust. 7 Konstytucji RP
ROZDZIAŁ 9. Osoba duchowna jako sędzia lub ławnik (przysięgły)
9.1. Stan duchowny jako przeszkoda w sprawowaniu urzędu sędziego
9.2. Łączenie funkcji ławnika (przysięgłego) z posługą duchową
ROZDZIAŁ 10. Ślubowanie sędziowskie a wolność religijna sędziego
10.1. Pojęcie i rys historyczny instytucji ślubowania sędziowskiego w Polsce
10.2. Akty religijnej ekspresji towarzyszące ślubowaniu sędziowskiemu
ROZDZIAŁ 11. Wyłączenie sędziego ze sprawy ze względu na jego wyznanie, przekonania religijne lub zaangażowanie religijne
11.1. Wyłączenie sędziego ze sprawy z powodu jego religijnej tożsamości w świetle polskiego orzecznictwa
11.2. Religijna tożsamość sędziego jako dyskusyjne źródło wątpliwości co do jego bezstronności
ROZDZIAŁ 12. Sędziowska klauzula sumienia
12.1. Instytucja iudex suspectus jako prawne umocowanie dla sędziowskiej klauzuli sumienia
12.2. Sprzeciw sumienia sędziego przed udzielaniem małżeństw parom jednopłciowym
12.3. Sprzeciw sumienia wobec pełnienia funkcji ławnika (przysięgłego)
ROZDZIAŁ 13. Akty religijnej ekspresji sędziego i ławnika (przysięgłego) na służbie

13.1. Religijna ekspresja sędziego na sali rozpraw
13.2. Religijna ekspresja ławnika (przysięgłego) na sali rozpraw
13.3. Akty religijnej lub okołoreligijnej ekspresji sędziego na służbie poza posiedzeniem sądu
ROZDZIAŁ 14. Wyrok sądu jako forum uzewnętrzniania moralnego sprzeciwu sędziego wobec obowiązującego prawa
14.1. Krytyka obowiązującego prawa w uzasadnieniu orzeczenia
14.2. Moralna ocena prawa w zdaniu odrębnym do orzeczenia
ROZDZIAŁ 15. Pozazawodowa religijna aktywność sędziego
15.1. Sędzia jako obywatel i podmiot wolności religijnej
15.2. Kategorie religijnego czy religijnie inspirowanego zaangażowania sędziego poza służbą
15.2.1. Uczestnictwo w publicznych aktach kultu religijnego
15.2.2. Członkostwo w organizacjach religijnych oraz czynny udział w ich działalności
15.2.3. Publiczne wypowiadanie się o swojej wierze oraz aktywność ewangelizacyjno-apostolska
15.2.4. Publiczne wypowiadanie się na temat społecznej, kulturowej czy politycznej doniosłości religii
15.2.5. Publiczne zajmowanie stanowiska w społecznie kontrowersyjnych, a prawnie doniosłych kwestiach etycznych
15.3. Zjawisko podwójnych standardów w ocenie religijnej pozazawodowej aktywności sędziów
Część III. STRONA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (ŚWIADEK, REPREZENTANT PROCESOWY STRONY)
ROZDZIAŁ 16. Przysięga sądowa osoby przesłuchiwanej

16.1. Religijny charakter przysięgi sądowej w Polsce w ujęciu historycznym
16.2. Religijne elementy przysięgi sądowej a wolność religijna przysięgającego
ROZDZIAŁ 17. Akty religijnej ekspresji i religijnej argumentacji na sali rozpraw
17.1. Noszenie religijnych elementów stroju na sali rozpraw
17.2. Akty religijne na sali rozpraw
17.3. Religijna retoryka w argumentacji procesowej
ROZDZIAŁ 18. Uwzględnianie religijnych powinności osób uczestniczących w postępowaniu sądowym w organizacji pracy sądu
ROZDZIAŁ 19. Osoba duchowna w postępowaniu sądowym
19.1. Traktowanie duchownego jako strony postępowania lub świadka
19.2. Krytykowanie postępowania duchownego w uzasadnieniu orzeczenia lub ustnych motywach wyroku
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content