[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sędziowanie, sądownictwo i wymiar sprawiedliwości w sprawach sportowych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Wstęp
Beata Stępień-Załucka – Geneza i działalność Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie w latach 1984–2003
1. Wprowadzenie
2. Idea powstania
3. Pierwsza dekada działalności
4. Przewodnik arbitrażowy
5. Wyrok Trybunału Federalnego Szwajcarii w 1993 r. i jego konsekwencje
6. Wyrok Trybunału Federalnego Szwajcarii w 2003 r. i jego znaczenie
7. Podsumowanie
Katarzyna Sikora – Rozstrzyganie sporów dopingowych na drodze sądownictwa polubownego
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie dopingu
3. Walka z dopingiem
4. Trybunały arbitrażowe rozstrzygające w sprawach dopingowych
4.1. Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie (CAS)
4.2. Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
5. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach dopingowych w Polsce
6. Rozwiązywanie sporów dopingowych. Droga odwoławcza od orzeczeń organizacji anty-dopingowych
7. Podsumowanie
Paweł Kuczma – Sprawa Bosmana jako przykład realizacji swobody przepływu pracowników w UE na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15 grudnia 1995 r., C-415/93
1. Wprowadzenie
2. Stan faktyczny sprawy
3. Rozstrzygnięcie Trybunału w zakresie pytania pierwszego
3.1. Zarzuty
3.2. Swoboda przepływu pracowników w UE
4. Rozstrzygnięcie Trybunału w zakresie pytania drugiego (klauzul obywatelstwa)
5. Zakończenie
Rafał Czachor – Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w przedmiocie wykluczenia rosyjskich lekkoatletów z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r.
1. Wprowadzenie
2. Stan faktyczny
3. Postępowanie arbitrażowe
Wiktor Trybka – Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości nad polskim związkiem sportowym
1. Wprowadzenie
2. Polski związek sportowy – ogólna charakterystyka
3. Forma i tryb udzielenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego
4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne nad utworzeniem polskiego związku sportowego
5. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne nad funkcjonowaniem polskiego związku sportowego
6. Podsumowanie
Maciej Serowaniec, Marcin Dorochowicz – Przesłanki rozwiązania przez sąd stowarzyszenia sportowego. Studium przypadku „Dzieci Białegostoku”
1. Wprowadzenie
2. Wniosek uprawnionego podmiotu
3. Rażące lub uporczywe naruszenia prawa albo statutu i brak warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem
4. Zmniejszenie liczby członków poniżej liczby wymaganej do założenia stowarzyszenia
5. Brak władz przewidzianych w ustawie i brak warunków do ich wyłonienia w ciągu roku
6. Wnioski
Piotr Kapusta – Nabycie i utrata statusu sędziego IV ligi w wybranych wojewódzkich związkach piłki nożnej – uwagi wybrane
1. Wprowadzenie
2. Wymagania stawiane sędziom piłkarskim w regulacjach wybranych WZPN
3. Przesłanki cofnięcia uprawnień sędziego do prowadzenia meczów IV ligi w trakcie trwania sezonu
4. Podsumowanie
Aleksandra Partyk – Krajowe postępowanie dyscyplinarne w sporcie na przykładzie regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Tenisowego – zagadnienia wybrane
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie
3. Regulamin dyscyplinarny PZT
4. Zasady oraz przebieg postępowania dyscyplinarnego
5. Skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
6. Skarga kasacyjna do SN
7. Podsumowanie
Andrzej J. Jaskiernia – Zasada fair play w systemie aksjologicznym Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)
1. Wprowadzenie
2. Ogólna charakterystyka rozgrywek w dziedzinie piłki nożnej
3. Zagrożenia dla fair play w rozgrywkach piłki nożnej
4. Regulacje UEFA dotyczące zapewnienia fair play w rozgrywkach piłki nożnej
5. System wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania fair play w UEFA
6. Uwagi końcowe
Justyna Michalska, Ewa Żołnierczyk – Zakaz stadionowy
1. Wprowadzenie
2. Zakres regulacji
3. Zakaz stadionowy a zakaz klubowy
4. Podsumowanie
Jerzy Akińcza – Ustawa o sporcie. Wybrane uwagi na temat organizacji i funkcjonowania polskich związków sportowych
Dobrochna Ossowska-Salamonowicz – Prawo zawodowego piłkarza do poszanowania życia rodzinnego a rynek transferów
Justyna Jasińska, Olgierd Kucharski, Aleksander Słysz – Zatrudnianie młodych osób przy uprawianiu sportu
1. Wprowadzenie
2. Prawo międzynarodowe
3. Prawo polskie
4. Zatrudnianie dzieci
5. Zatrudnianie młodocianych
6. Sankcje karne
7. Podsumowanie

Skip to content