[wcas-search-form]

39.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Silva rerum. Rzecz o współczesnej i dawnej polszczyźnie, t. 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Zatrzymać się na chwilę – Kazimierz Ożóg

Wykaz publikacji prof. dra hab. Kazimierza Ożoga – zestawił Robert Słabczyński

Bibliografia artykułów w „Gazecie Uniwersyteckiej” – zestawiły Ewa Oronowicz-Kida, Agnieszka Myszka

Powitania i pożegnania w języku mówionym mieszkańców Krakowa, „Język Polski” 1980, LX, s. 129–138

O współczesnych polskich wyrazach obraźliwych, „Język Polski” 1981, LXI, s. 179–187

Wyrazy częste w polszczyźnie mówionej no, tam, „Polonica” 1985, XI, s. 147–160

Autokorekta wypowiedzi mówionej, „Język Polski” 1988, LXVIII, s. 29–37

Dwa wyrazy modne współczesnej polszczyzny mówionej temat, normalnie, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 217–222

Elementy metatekstowe ze składnikiem mówię w polszczyźnie mówionej [w:] „Język a Kultura”, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s.
183–193

Jednostki otwierające i zamykające replikę w dialogu, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze”, z. 107, Kraków 1991, s. 71–90

O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych [w:] Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, s. 51–56

Kilka uwag o budowie tekstu w dialekcie polonijnym z północnej Francji, „Poradnik Językowy” 1993, z. 9–10, s. 543–551

Ustna odmiana języka ogólnego [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 87–100

Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej, „Język Polski” 1995, LXXV, z. 4–5, s. 273–279

Operatory metatekstowe w polszczyźnie potocznej [w:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, red. T. Ampel, Rzeszów 1997, s. 129–137

Współczesny model polskiej grzeczności językowej, w: „Język a Kultura”, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2000, s. 9–16

Ojczyzna polszczyzna – z niej się wyłaniam, w niej się zakorzeniam. Karol Wojtyła a język polski [w:] Znaleźć źródło, red. Z. Andres, Rzeszów 2005, s. 34–44

Współczesna polszczyzna a postmodernizm [w:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006

Język współczesnej polskiej polityki, „Stylistyka” 2008, XVII, s. 161–188

Współczesna polszczyzna a konsumpcjonizm [w:] Współczesna polszczyzna. Stan – perspektywy – zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Tarnów 2008, s. 59–70

Językowa i kulturowa przestrzeń współczesnego miasta (na podstawie badań napisów miejskich)[w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka,
Bydgoszcz 2008, s. 13–22

Boskie usta, kultowe dialogi – wpływ mediów na nowe wzorce językowe [w:] Kształtowanie wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 11–20

Człowiek – język – świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys problematyki) [w:] Oblicza komunikacji, nr 4, Tabloidy, język, wartości, obraz świata, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2011, s. 73–84

W co grają politycy? O rytuałach grzecznościowych w języku polityki [w:] Kultura zachowań językowych Polaków. Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, 20–22 października 2011, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2013, s. 83–92

O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego, „Poradnik Językowy” 2013, z. 6, s. 35–43

Językowe i pragmatyczne akty chwalenia w Sofijówce Stanisława Trembeckiego [w:] Sofiówka Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. G. Filip, M Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, s. 142–150

Opozycja światło – ciemność w języku i kulturze (wybrane zagadnienia) [w:] Zmysły. Aspekty językowe i kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg, R. Słabczyński, Rzeszów 2017, s. 17–33

Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną, „Głos – Język – Komunikacja”, t. 5: W obliczu emocji, Rzeszów 2018, s. 15–30

Skip to content